Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Voertuigregister voor Eurovergunninghouders 


 ONLY FOR DUTCH COMPANIES WITH NIWO-EUROLICENCE
  NUR FÜR NIEDERLÄNDISCHE TRANSPORTBETRIEBE MIT NIWO-EUROLIZENZ

Het online voertuigregister op het NIWO-ondernemersloket is op 11 mei 2022 geopend. Dat betekent dat alle Nederlandse transportbedrijven met een Eurovergunning hun voertuigen en aantal chauffeurs kunnen gaan registreren. 

Ondernemersloket.niwo.nl -> Voertuigregister Om toegang te krijgen tot uw gegevens logt u in met eHerkenning, niveau 3 of hoger.


Waarom moet ik dit invullen?
Deze registratie is nodig vanwege nieuwe Europese regels uit het mobiliteitspakket. Doel is om fraude tegen te gaan. Tegenover elk uitgegeven Eurovergunningbewijs moet een voertuig staan. Daarnaast moeten er voldoende chauffeurs werkzaam zijn bij de onderneming. Op het gebied van voertuigregistratie hebben de nieuwe regels nog geen kracht van wet. Daarom is het invullen van het voertuigregister op dit moment nog niet verplicht. Deze verplichting gaat er wel komen. Het niet invullen van het voertuigenregister kan dan grote gevolgen hebben, zoals intrekking van de Eurovergunning. De NIWO adviseert om het online voertuigregister uiterlijk in de loop van de zomer te gaan gebruiken. Zo doet u alvast ervaring op en bent u klaar wanneer de regels in werking treden. U hoeft uw voertuiggegevens dan alleen nog maar up-to-date te houden.


Kentekens en aantal chauffeurs
U registreert de kentekens van alle voertuigen waarmee beroepsvervoer wordt gedaan en hoe u over het voertuig beschikt: koop, huur of lease. Daarnaast registreert u jaarlijks het totale aantal werknemers en chauffeurs dat in dienst of ter beschikking van uw onderneming staat. Heeft u geen werknemers en/of chauffeurs in dienst, geeft u het aantal 0 op.


Meer informatie

  • Op deze informatiepagina vindt u een handleiding en de veelgestelde vragen:  www.niwo.nl/vr
  • Vragen kunt u bij voorkeur stellen per e-mail: info@niwo.nl

Handleiding voertuigregister (pdf)

Toegang met eHerkenning

Om toegang te krijgen tot het online voertuigregister logt u in met eHerkenning. De NIWO hanteert eHerkenning op niveau 3 (EH3), de standaard bij de overheid. eHerkenning is gekoppeld aan uw KVK-nummer, zodat u namens uw onderneming online zaken kunt regelen. eHerkenning vraagt u aan bij één van de erkende leveranciers. Nadat u de aanvraag hebt gedaan, komt er eenmalig iemand bij u langs om uw identiteit te controleren. Daarna kunt u EH3 gebruiken. Het is een persoonsgebonden inlogmiddel met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-controle. U mag het niet aan anderen overdragen. 

Machtigen voor toegang
Binnen een bedrijf kunnen meerdere personen een eigen persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aanvragen. De tekenbevoegde of machtigingenbeheerder binnen een bedrijf kan deze anderen vervolgens machtigen voor toegang tot een of meer diensten. Zo zorgt u ervoor dat een bepaalde medewerker alleen toegang heeft tot het NIWO-ondernemersloket en niet tot andere overheidsdiensten.

Een intermediar machtigen
Het is ook mogelijk om een intermediair, iemand die uw online zaken regelt, te machtigen. Dit heet ketenmachtiging. U geeft de intermediair toestemming om namens uw bedrijf in te loggen bij een of meer diensten, zoals het ondernemersloket van de NIWO. In de meeste gevallen hoeft uw bedrijf dan zelf geen eHerkenning aan te vragen.

Meerdere ondernemingen
Heeft u meerdere ondernemingen? Dan kunt u 1 eHerkenningsmiddel gebruiken. U kunt meerdere KVK-nummers koppelen aan dit middel. U kunt dan namens elk van deze ondernemingen inloggen met eHerkenning. Hoe dit werkt kunt u navragen bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

 www.eherkenning.nl

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?

De vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren bij de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuldigd aan de NIWO. U kunt ze per post versturen aan de NIWO:

Postbus 3004
2280 MB Rijswijk (ZH) Nederland

Indien u op korte termijn de vergunningbewijzen gaat gebruiken, hoeft u de vergunningbewijzen niet terug te sturen. Zodra u de voertuigen gaat inzetten, moet u de voertuigen wel registreren in het voertuigregister. 

Vanaf wanneer kunnen de kentekens geregistreerd worden?

Begin mei 2022 is het voertuigregister geopend op het NIWO-ondernemersloket. U kunt het voertuigregister onder ‘producten’ terugvinden. 

Welke gegevens registreer ik in het voertuigregister?

U registreert in het voertuigregister de kentekens van alle voertuigen waarmee uw vervoersonderneming feitelijk vervoersactiviteiten uitvoert. Daarnaast registreert u in het voertuigregister ook jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (b.v. uitzendkrachten) van uw vervoersonderneming stond.

Indien uw vervoersonderneming geen werknemers en/of chauffeurs in dienst of ter beschikking gesteld heeft, geeft u het getal 0 op.

Kan ik mijn kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs per post of e-mail doorgeven aan de NIWO?

Nee. U kunt deze gegevens alleen via het NIWO-ondernemersloket doorgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de opgave van deze gegevens en de juistheid hiervan. 

Voor de ondernemingen die geen eHerkenning kunnen aanvragen, gaat de NIWO een alternatieve manier ontwikkelen. Deze ondernemingen kunnen via een webformulier op het ondernemersloket de kentekengegevens doorgeven. Houd rekening met een langere verwerkingstijd. 

Moet ik het kenteken van het voertuig dat wordt ingezet bij het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen of eigen vervoer op landen buiten de Europese Unie, registeren in het voertuigregister?

Nee. Het voertuigregister is alleen voor Eurovergunninghouders. U registreert alle kentekens van voertuigen die worden ingezet voor beroepsgoederenvervoer voor derden. Dus voertuigen waarvoor een Eurovergunningbewijs is afgegeven.

Hoe registreer ik de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs in het voertuigregister?

U kunt voor de juiste registratie (en activatie) van deze gegevens de handleiding raadplegen. De handleiding staat op de informatiepagina van het voertuigregister: www.niwo.nl/vr

Wordt het papieren vergunningbewijs vervangen door het voertuigregister?

Nee. Het papieren vergunningbewijs blijft bestaan. Echter, de vergunninghouders moeten nu ook hun wagenpark registeren in het voertuigregister.

Wat zijn de consequenties voor het niet registreren van de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs?

De NIWO kan aan de hand van het niet (juist) invullen van het voertuigregister besluiten om een onderzoek in te stellen, vergunningbewijzen terug te vorderen of de communautaire vergunning in te trekken. Er is namelijk niet aangetoond dat (op de juiste wijze) wordt voldaan aan de eis van werkelijke en duurzame vestiging.  

Is het doorgeven van mijn kentekens, het aantal chauffeurs en werknemers verplicht?

Op dit moment is de registratie van deze gegevens op vrijwillige basis. Zodra de nieuwe Wet wegvervoer goederen (Wwg) en de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO is ingetreden, is het gebruik van het voertuigregister verplicht. Naar verwachting zal dat eind 2022 of begin 2023 zijn.

Inloggen

Heb ik eHerkenning nodig voor het voertuigregister?

Ja. Het voertuigregister is alleen toegankelijk via het NIWO-ondernemersloket. U kunt alleen inloggen met eHerkenning niveau 3 of hoger. Meer informatie over de eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.
 

Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?

De NIWO werkt met eHerkenning. Dit is gekoppeld aan het KVK-nummer van een onderneming. DigiD is gekoppeld met de het BSN-nummer van een persoon. Vooralsnog is het niet mogelijk om bij de NIWO met DigiD in te loggen. Echter, de NIWO onderzoekt momenteel wel die mogelijkheid.

Kan ik mijn kentekengegevens ook zonder eHerkenning doorgeven?

Voor de ondernemingen die geen eHerkenning kunnen aanvragen, gaat de NIWO een alternatieve manier ontwikkelen. Deze ondernemingen kunnen via een webformulier op het NIWO-ondernemersloket de kentekengegevens doorgeven.

Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd van webformulieren langer is, dan wanneer u de kentekengegevens zelf registreert via het NIWO-ondernemersloket. Hierdoor kan het zijn dat het uw wagenpark in het voertuigregister niet actueel is.

Het beheren en wijzigen van de aangemelde kentekens in het voertuigregister kan alleen via het ondernemersloket en daar heeft u eHerkenning niveau 3 voor nodig.

Kentekens registeren

Welke kentekens registreer ik in het voertuigregister?

U registreert de voertuigen waarmee op dat moment beroepsgoederenvervoer voor derden wordt verricht. De voertuigen moeten een laadvermogen van meer dan 500 kg hebben. Let op! Dit is geen vervanger van de papieren vergunning. Het vergunningbewijs moet ook op het voertuig liggen.  

De registratie van de kentekens in het voertuigregister dient op dagbasis juist te zijn en is pas compleet wanneer u ook alle kentekens van de voertuigen waarmee u feitelijk de vervoersactiviteiten uitvoert, heeft geactiveerd. U dient ook aan te geven per wanneer dit voertuig wordt ingezet.

Waarom kan ik slechts een beperkt aantal voertuigen registreren?

U kunt maximaal het aantal voertuigen registreren waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven. Indien u meer voertuigen wilt opvoeren, vraagt u eerst meer vergunningbewijzen aan. Het maximum aantal vergunningbewijzen is gekoppeld aan de aangetoonde financiële draagkracht.

Ik huur tijdelijk een voertuig? Moet ik dit kenteken ook registreren in het voertuigregister?

Ja, u dient een gehuurd voertuig ook te registeren in het voertuigregister. Uw registratie is pas compleet als u dit voertuig heeft geactiveerd. Hiermee wordt bedoeld dat  u aangeeft per wanneer en welke duur u het voertuig daadwerkelijk gaat inzetten voor de vervoersactiviteiten. 

Het voertuigregister is zo ontworpen dat u gemakkelijk een voertuig kunt aan- of afmelden. Ook als het gaat om een enkele dag. 

Wordt het kenteken in het voertuigregister gekoppeld aan een vergunningbewijs?

Nee. Het algemene doel van het voertuigregister is dat de NIWO zekerheid heeft dat een vergunninghouder over één of meer voertuigen beschikt en in verband met de verstrekking van vergunningbewijzen, om hoeveel voertuigen het gaat. Een geregistreerd kenteken wordt dus niet gekoppeld aan een vergunningbewijs.
Indien het voertuig wordt vervangen, kunt u dit doorgeven in het voertuigregister. De vergunningbewijzen kunnen binnen de onderneming gewisseld worden tussen verschillende voertuigen.

Bij de aanvraag via het ondernemersloket heb ik mijn kentekens doorgegeven, maar na verlening van de vergunning heb ik een bericht gekregen dat mijn kentekengegevens niet in het voertuigregister worden geregistreerd. Waarom is dat?

De kentekengegevens zijn niet juist aangeleverd en daardoor kon de NIWO de kentekengegevens niet verwerken in het voertuigregister. U dient de kentekengegevens via het NIWO-ondernemersloket zelf te registreren.

Wat wordt bedoeld met terbeschikkingstelling?

In het voertuigregister wordt  gevraagd naar het type terbeschikkkingstelling. Hiermee wordt de relatie tussen het voertuig en de onderneming bedoeld: Eigendom, Huur, Operational lease of Financial lease.
 

De voertuigen worden gehuurd van de holding of een andere rechtspersoon binnen het concern. Wat moet ik invoeren bij terbeschikkingstelling?

Dit is feitelijk een huur constructie, maar aangezien de voertuigen binnen hetzelfde concern vallen ziet de NIWO dat als ‘Eigendom’. Bij type terbeschikkingstelling mag u dan ook Eigendom invullen.

Ik heb een foutief kenteken geregistreerd, maar ik het niet meer wijzigen. Wat nu?

In het voertuigregister is het niet mogelijk om een kenteken te wijzigen. Het is wel mogelijk om het kenteken af te melden / inactief te maken.

Indien u een foutief kenteken heeft geregistreerd, verandert u de einddatum van deze registratie naar vandaag. Vervolgens start u een nieuwe registratie. U vult het juiste kenteken in en zet de ingangsdatum op de dag na vandaag. Vanaf morgen is het foutieve kenteken inactief en het correcte kenteken actief.

Ik heb een voertuig niet meer zelf in gebruik (verkocht/verhuurd/etc.). Moet ik dat doorgeven?

Alle wijzigingen in het wagenpark geeft u door in het voertuigregister. Indien een eerder geregistreerd voertuig niet meer door u wordt ingezet, moet u het voertuig afmelden. Het voertuigregister is zo ontworpen dat u gemakkelijk een voertuig kunt aan- of afmelden.

1. Log in met eHerkenning van uw bedrijf.
2. Zoek het voertuig op.
3. Klik op de pen om een voertuigregistratie te wijzigen.
4. Verander de einddatum.
5. Klik op Indienen

Chauffeurs / werknemers registreren

Wat moet ik invullen bij het aantal werknemers en chauffeurs?

Hier vult u het aantal werknemers en chauffeurs dat in dienst is van of op een andere manier ter beschikking gesteld is aan de onderneming, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten. Bij de bepaling van het exacte aantal wordt er geen rekening mee gehouden of het part-time, full-time of een uitzend dienstverband is. De part-time dienstverbanden moeten dus niet bij elkaar opgeteld worden als een FTE (full-time equivalent)  Heeft u geen werknemers of chauffeurs in dienst, dan vult u het getal ‘0’ in.

Ik ben vennoot / eigenaar van de onderneming en ik rij zelf op mijn wagen(s). Ik sta niet op de loonlijst en er zijn geen werknemers. Wat moet ik aangeven bij de aantallen werknemers en chauffeurs?

Bij het aantal werknemers geeft u het getal ‘0’ op. U staat immers niet op de loonlijst en dus is er geen sprake van een dienstverband.

Bij het aantal chauffeurs geeft u aan met hoeveel vennoten / eigenaren u op de voertuigen rijdt. Als u zelf ook rijdt, dan rekent u uzelf bij het aantal chauffeurs. U kunt namelijk ook chauffeur zijn als u niet in loondienst bent.

Wanneer moet ik het aantal werknemers en chauffeurs opgeven?

U registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (bijv. uitzendkrachten) van uw onderneming stond.

Indien de onderneming geen werknemers en/of chauffeurs in dienst of ter beschikking gesteld heeft, geeft u het getal 0 op.

Ik heb iemand nieuw aangenomen/ingehuurd, moet ik dat doorgeven bij het voertuigregister?

Gedurende het jaar hoeft u wisselingen niet door te geven. 

U registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (bijv. uitzendkrachten) van uw onderneming stond.