Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Organisatie

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De NIWO voert haar taken zelfstandig uit en legt verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister verleent goedkeuring aan de jaarrekening en de hoogte van de tarieven en benoemt de directeur en de leden van de raad van advies. 

Reglement werkwijze NIWO  De NIWO heeft een directie, een raad van advies en een sectorraad. In dit reglement staat beschreven hoe deze organen worden samengesteld en wat hun taken zijn.

Wettelijke evaluatie  Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt de NIWO elke 5 jaar beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid.

NIWO Organogram 2021

Directeur

 • mr Gerrit Jan Olthoff 

Het management team bestaat verder uit:

 • internationale betrekkingen, tevens plv. directeur: mr. Raymond A. Scherpenisse  

 • hoofd vergunningen en documenten: mw. mr. Anne G. Dekker (plv. hoofd: mw. drs. J. Tieben)

 • hoofd financiële en facilitaire zaken: Ger van Witzenburg  

 

Management team en raad van advies NIWO, september 2022

Raad van advies

De raad van advies bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De raad van advies ziet toe op de onderwerpen als bedoeld in artikel 4.3b van de WWG evenals op de strategie en de risico's verbonden aan de taken van de NIWO, financiële verslaglegging en het opstellen van de begroting. De leden van de raad van advies ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 • voorzitter: mw. drs. D. Meijer, per 1-1-2021
 • lid: dhr. E.D. Osinga BSc, per 1-2-2019
 • lid: mw. I. Bindels, per 1-10-2021

Nevenfuncties Directeur en de leden van de raad van advies.

Sectorraad

De NIWO is per 1-1-2017 omgevormd van een privaatrechtelijke naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. De governance is daardoor veranderd. De transportsector, jarenlang vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van de NIWO, is sindsdien vertegenwoordigd in de sectorraad. De leden van de sectorraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)     
  dhr. E. de Bruin, per 1-1-2017
mw. J.G.M. de Rijk-Heeren, per 1-1-2017
dhr. drs. W.L. Nienhuis RA, per 1-1-2017
 
 • VERN
  dhr. K. de Waardt, per 1-1-2017
 
 • evofenedex
  dhr. T. Reitsma, per 1-1-2019
vacant
Plaatsvervanger dhr. mr. P.M.J. Ruyter
 
 • FNV 
  dhr. W. Dijkhuizen, per 1-1-2018
Plaatsvervanger: dhr. E. Veltink, per 1-1-2021
 
 • CNV 
 mw. L.R. Slagter, per 1-9-2021
Plaatsvervanger: dhr. T. Orie
 
 • Cumela 
  dhr. H.E. Dijkema, per 1-7-2022
Plaatsvervanger: dhr. H.A.C. Verkerk, per 1-7-2022
 
Voorzitter (niet stem hebbend)   mw. drs. D. Meijer, per 1-1-2021