Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Extra vergunningbewijzen

Direct online aanvragen   

Bij uitbreiding van het wagenpark moet u extra vergunningbewijzen aanvragen. In ieder voertuig moet namelijk een vergunningbewijs aanwezig zijn. Alleen bedrijven met een geldige (Euro)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg kunnen extra vergunningbewijzen aanvragen.

Wat is het?    Voorwaarden   Aanvragen   FAQ    Specimen

Wat is het?

Een Eurovergunningbewijs is een door de NIWO afgegeven genummerd document, dat in het voertuig aanwezig moet zijn. Het is een 'voor eensluidend gewaarmerkt afschrift' van de Eurovergunning, ook herkenbaar aan het woord  'kopie' rechtsboven. Het dient onderweg als bewijs dat de onderneming een Eurovergunning bezit. 

Vervoersmogelijkheden
Met een Eurovergunningbewijs mag u binnen de grenzen van de Europese Unie goederen vervoeren. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u ook ritmachtigingen of een CEMT-vergunning nodig. 

Geldigheidsduur
Een Eurovergunningbewijs is maximaal 5 jaar geldig, de einddatum is gelijk aan die van de Eurovergunning. Soms geeft de NIWO vergunningbewijzen af met een kortere geldigheidsduur, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar, omdat er een aanvullend onderzoek gaat plaatsvinden.

Binnenlandse vergunningbewijzen
De vergunning voor uitsluitend binnenlands vervoer is sinds 1 mei 2009 niet meer aan te vragen. Bedrijven met een binnenlandse vergunning kunnen bij uitbreiding van hun wagenpark nog wel extra binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen.

Voorwaarden

Een onderneming komt in aanmerking voor extra vergunningbewijzen als deze:

 • een geldige (Euro)vergunning bezit.
   
 • over voldoende risicodragend vermogen beschikt voor het totaal aantal vergunningbewijzen. In eerste instantie gaat de NIWO uit van het risicodragend vermogen dat bij de laatste toetsing of bij de aanvraag van de (Euro)vergunning is aangetoond. Is dit onvoldoende dan moet u aanvullende gegevens overleggen. Lees meer over de voorwaarde financiële draagkracht (kredietwaardigheid)
   
 • over voldoende voertuigen beschikt voor het totaal aantal vergunningbewijzen. De NIWO controleert dit zoveel mogelijk online bij de RDW. Op verzoek toont de onderneming dit aan met een kentekenbewijs (eigendom) of een huur- of lease-overeenkomst van het voertuig. De voertuigen kunt u aanmelden in het voertuigregister.

Aanvragen

Extra vergunningbewijzen vraagt u aan via het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3). Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. Vul daarna het webformulier in en upload de eventuele bewijsstukken. 

Direct online aanvragen: Eurovergunningbewijzen     Direct online aanvragen: binnenlandse vergunningbewijzen

Tarief en betaling
Per vergunningbewijs betaalt u € 25. De factuur voor het aantal toegekende vergunningbewijzen ontvangt u later, tegen het einde van de behandeling van uw aanvraag. Daarnaast betaalt u elk halfjaar een heffing over het aantal geldige vergunningbewijzen in uw bezit op peildatum 1 juli en 1 januari.

Behandeltermijn
Extra vergunningbewijzen worden meestal binnen 2 weken verstuurd. Zijn er aanvullende gegevens nodig, dan kan het langer duren. U ontvangt hierover bericht per e-mail.

Beslissing
Per post ontvangt u de beslissing op uw aanvraag, de beschikking. Als uw aanvraag is toegewezen, ontvangt u in dezelfde envelop de extra vergunningbewijzen voor uw voertuigen. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de NIWO.

Wanneer kan ik vergunningbewijzen aanvragen?

Zodra uw aanvraag voor een Eurovergunning is toegewezen, ontvangt u per post:

 • de beschikking (brief met de beslissing)
 • de Eurovergunning (het 'origineel')
 • de Eurovergunningbewijzen (de 'kopie' ofwel de 'voor eensluidend gewaarmerkte afschriften')

U ontvangt het aantal gevraagde vergunningbewijzen voor zover het aangetoonde risicodragend vermogen voldoende is en u heeft aangetoond dat u desbetreffende voertuigen ter beschikking hebt.

Indien nodig kunt u daarna extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket. 

Ik ga mijn aantal voertuigen uitbreiden. Heb ik meer vergunningbewijzen nodig?

Ja. Maar alleen als het gaat om voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. 

In feite dient er tegenover ieder vergunningbewijs een voertuig ter beschikking te staan. Als u meer voertuigen gaat inzetten, heeft u dus ook meer vergunningbewijzen nodig. U kunt extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket. U betaalt € 25,00 per af te geven vergunningbewijs.

Vóór de afgifte toetst de NIWO eerst of het totaal aantal bewijzen dat u wenst te hebben, binnen het eerder aangetoonde risicodragend vermogen ligt. Ook dient u aan te tonen dat u over datzelfde aantal voertuigen beschikt. 

Is een vergunningbewijs gebonden aan een kenteken van een voertuig?

Nee, er staat geen kenteken op het vergunningbewijs. De vergunningbewijzen kunnen binnen de onderneming gewisseld worden tussen verschillende voertuigen. 

Wel moet er altijd een vergunningbewijs op naam van de vervoersonderneming aanwezig zijn in het voertuig, als het voertuig door deze onderneming wordt ingezet voor beroepsgoederenvervoer.

 

Waar staat dat ik een vergunningbewijs in de vrachtauto onderweg bij mij moet hebben?

In artikel 4, lid 6 van Verordening 1072/2009/EG is bepaald dat op elk voertuig dat wordt ingezet voor beroepsgoederenvervoer een vergunningbewijs aanwezig dient te zijn. 

Deze verplichting is ook te vinden in de nationale wetgeving, namelijk in artikel 2.5, lid 2 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Deze luidt: Het is een in Nederland of in een andere lidstaat gevestigde vervoerder verboden beroepsvervoer te verrichten zonder de aanwezigheid in de vrachtauto van een eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning, bedoeld in het eerste lid.

Bestaat er een toonplicht voor het vergunningbewijs?

Ja. Op verzoek moet uw vergunningbewijs aan de controlerende beambten getoond worden. 

Zijn mijn vergunningbewijzen geldig als ik een keer een voertuig leen of tijdelijk een ander voertuig rijd?

Ja. Een vergunningbewijs is niet gebonden aan een kenteken, maar staat op naam van de onderneming. Het vergunningbewijs moet wel in het geleende voertuig aanwezig zijn. Daarnaast moet u bij een controle kunnen aantonen dat het geleende voertuig ter beschikking staat van de onderneming die de vergunning heeft en het vervoer verricht.

Mag ik mijn vergunningbewijzen plastificeren of lamineren?

Nee, het plastificeren of lamineren is niet toegestaan. Lamineren is verboden omdat echtheidskenmerken tijdens controles minder goed kunnen worden beoordeeld. Bij het verrichten van vervoer waarvoor de vergunningplicht geldt, moet de ondernemer zorgen voor de aanwezigheid van een vergunningbewijs op het voertuig. Deze moet op verzoek aan de controlerende beambten getoond worden. 

Mijn vergunningbewijzen zijn zoek of kwijt, wat moet ik doen?

Bent u een vergunningbewijs kwijt of is deze door brand of diefstal van het voertuig verloren gegaan of vernietigd dan kan de NIWO ter vervanging een nieuw vergunningbewijs verstrekken. U regelt dit online via het NIWO-ondernemersloket.

NIWO-ondernemersloket -> Vermissing vergunningbewijs 

Stap 1. Log in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of hoger. Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. 

Stap 2. Vul het webformulier ‘verklaring vermissing’ in. U vermeldt daarin het nummer/de nummers van de vermiste vergunningbewijzen. Ook kunt u aangeven of u nieuwe vergunningbewijzen ter vervanging wilt. 

Let op: De ‘verklaring vermissing’ is een geschrift met bewijsbestemming. Mocht blijken dat deze verklaring valselijk is opgemaakt of vervalst is, dan zal de NIWO aangifte doen wegens valsheid in geschrifte. 


Heeft u geen eHerkenning? 

Op verzoek kan de NIWO het formulier 'verklaring vermissing' per e-mail toesturen. Mail het verzoek naar loket@niwo.nl en vermeld uw NIWO-codenummer en/of uw KVK-nummer. Vervangende vergunningbewijzen kunnen wij pas verstrekken, nadat wij de ‘verklaring van vermissing’ hebben ontvangen. 

 


 

Wat doe ik met mijn verlopen Eurovergunning en vergunningbewijzen?

Verlopen vergunningen kunt u zelf vernietigen. Vergunningen zijn verlopen als de einddatum is bereikt.

Moet ik vóór de aanvraag van een Eurovergunning al over een voertuig beschikken?

Nee. Als startende ondernemer hoeft u niet meteen een voertuig tot uw beschikking te hebben. Zodra de vergunning is verleend moet u binnen 6 maanden over één of meer voertuigen beschikken. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (door middel van een eigendomsbewijs, leaseovereenkomst of huurovereenkomst). 

Pas nadat u dit heeft aangetoond, zult u het vergunningbewijs(/-bewijzen) ontvangen. Toont u binnen 6 maanden na toekenning van de Eurovergunning niet aan dat u over één of meer voertuigen beschikt, dan wordt de vergunning ingetrokken. 

Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?

De vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren bij de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuldigd aan de NIWO. U kunt ze per post versturen aan:

NIWO
Postbus 3004
2280 MB Rijswijk (ZH)

Indien u op korte termijn de vergunningbewijzen gaat gebruiken, hoeft u de vergunningbewijzen niet terug te sturen. Zodra u de voertuigen gaat inzetten, moet u de voertuigen wel registreren in het voertuigregister. 

Eurovergunningbewijs

Lichtblauw van kleur. Formaat is A4. Er zijn meerdere echtheidskenmerken aangebracht, zoals:

 • het woord 'kopie' in zilverdruk
 • een kenmerkend guillochepatroon als achtergrond
 • een microtekst waarin met een loep het nummer te lezen valt.

De 'kopie' exemplaren hebben een nummer. Dit is het NIWO-codenummer + een volgnummer vanaf nummer 0001.

Het huidige model is sinds 1 april 2011 in omloop. Oudere modellen zijn niet meer geldig.

Sinds 1 juli 2019 staat het KVK-nummer van de onderneming op de vergunning en de vergunningbewijzen. 

 

Binnenlands vergunningbewijs

Wit van kleur. Formaat is A4. Het vergunningbewijs heeft het kenmerkende guillochepatroon.

Het huidige model is sinds 1 april 2011 in omloop. Oudere modellen zijn niet meer geldig.

In 2015 is er een tekstuele aanpassing geweest van dit model. Bovenaan wordt nu de huidige 'Wet wegvervoer goederen' vermeld, exemplaren met 'Wet goederenvervoer over de weg' blijven geldig.

Sinds 1 juli 2019 staat het KVK-nummer van de onderneming op de vergunningbewijzen.

Eurovergunningbewijs
binnenlands vergunningbewijs
binnenlands vergunningbewijs-versie WGW