Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Veelgestelde vragen

Kies eerst een categorie
 

Veelgestelde vragen
Eurovergunning
Vergunningplicht
Bestaat er een vergunningplicht voor het vervoer van dieren, bijvoorbeeld paarden?

Indien u dieren vervoert tegen vergoeding van een of meer derden, is er sprake van beroepsgoederenvervoer en geldt dus de vergunningplicht. Bij ‘hobby-vervoer’, of tijdelijk vervoer zoals het vervoeren van paarden naar een paardenwedstrijd, vervoeren van paarden voor de keuring en veterinair onderzoek dat niet tegen betaling van derden geschiedt, geldt de vergunningplicht niet. Het gaat dus steeds om de vraag of het ‘eigen’ vervoer betreft of vervoer tegen betaling van derden met een vrachtauto waarvan het toegestane laadvermogen meer dan 500 kg bedraagt.

Let op: mogelijk heeft u naast de Eurovergunning ook een vergunning voor transport van levende dieren nodig. 

 

Ik wil met mijn bestelbus pakketten vervoeren. Heb ik een Eurovergunning nodig?

Ook voor koeriers en pakketdiensten is de Eurovergunning nodig wanneer het vervoer plaatsvindt met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen kunt u controleren met de RDW kentekencheck. Kijk bij: Technisch -> Eigenschappen -> Laadvermogen. Het doet er dus niet toe hoe zwaar uw lading is. 

RDW kentekencheck

 

Zijn gemeenten vergunningplichtig?

In beginsel zijn gemeenten vergunningplichtig, tenzij er sprake is van vervoer dat vrijgesteld is ingevolge artikel 3, sub a en b van de Regeling wegvervoer goederen:

“a. vervoer bij de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen die vrijkomen uit percelen waar zodanige stoffen geregeld in particuliere huishoudens ontstaan; 
b. vervoer bij de verwijdering van afvalstoffen die vrijkomen bij de uitvoering van reinigingswerken welke door, of in opdracht van, gemeentelijke diensten worden verricht;”

Per casus dient te worden bekeken of de gemeente onder deze vrijstelling valt. 

Is het mogelijk om met de Eurovergunning van een ander te rijden?

Nee. De Eurovergunning wordt op naam van de vervoerder afgegeven en is niet overdraagbaar. Het is dus niet toegestaan om tussen ondernemingen vergunningbewijzen uit te wisselen. Dit is een economisch delict. De hoogte van de boete bedraagt in 2021 € 4.400,- 

Voor grensoverschrijdend vervoer binnen de Europese Unie is een Eurovergunning pas nodig boven de 3500 kilogram. Geldt dit ook voor Nederland?

Nee. Voor Nederlandse vervoersondernemingen geldt de vergunningplicht vanaf 500 kg laadvermogen. De 3500 kg grens komt uit Verordening 1071/2009/EG en betreft overigens het toegestane totale massa: dat is het laadvermogen +  het eigen gewicht van het voertuig. Het maakt daarbij niet uit of het om binnenlandse ritten of internationale ritten gaat. 

Dit volgt uit artikel 2.1, lid 3 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg): "De beroepsverordening voor het wegvervoer is van toepassing op het beroepsvervoer door een in Nederland gevestigde ondernemer dat wordt verricht met één of meer vrachtauto's met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram."

 

Hoe kom ik erachter of een vervoersonderneming vergunninghouder is?

U kunt op de website van de NIWO nagaan of een onderneming een vergunning bezit. Ga naar het NIWO-ondernemersloket -> Index: Zoek vergunninghouders

Waarom kan ik een vervoersonderneming niet vinden op het NIWO-ondernemersloket?

Geen hit op het ondernemersloket betekent dat de onderneming niet in bezit van de Eurovergunning is. Het kan zijn dat de aanvraag voor de Eurovergunning (nog) niet is goedgekeurd. Ook kan het zijn dat de Eurovergunning van de onderneming is ingetrokken. 

Eigen vervoer is overigens vrijgesteld van vergunningplicht.

Neem bij twijfel contact op met de NIWO.

Ik vermoed dat mijn concurrent zonder Eurovergunning rijdt. Wat kan ik hieraan doen?

U kunt op de website van de NIWO nagaan of een onderneming een vergunning bezit. Ga naar het NIWO-ondernemersloket en kies: Zoek vergunninghouders wegvervoer.

Staat de onderneming daar niet tussen? Dan kunt u via een webformulier (desgewenst anoniem) uw vermoeden melden bij de NIWO. Lees meer over het Meldpunt misstanden transportsector.

Ik heb twee vennootschappen onder firma. Heb ik een Eurovergunning nodig voor vervoer tussen deze bedrijven onderling?

Voor grensoverschrijdend vervoer heeft u altijd een Eurovergunning nodig. Binnenlands vervoer van goederen ten behoeve van een andere rechtspersoon is aan te merken als eigen vervoer indien die rechtspersoon samen met de vervoerder financieel, organisatorisch en economisch een eenheid vormen. 

Dit volgt uit artikel 1.2, lid 4 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

Ik heb meerdere ondernemingen. Op welke onderneming moet de Eurovergunning worden aangevraagd?

De Eurovergunning wordt aangevraagd op de werkmaatschappij, de onderneming die daadwerkelijk de vervoersactiviteiten uitvoert. De werkmaatschappij moet aantonen te voldoen aan alle eisen, waaronder de eis van kredietwaardigheid. Indien de voertuigen in een andere onderneming zitten, kunnen deze via een huurovereenkomst ter beschikking worden gesteld aan de werkmaatschappij. 

Indien er sprake is van alleen binnenlands vervoer en de ondernemingen te beschouwen zijn als een fiscale eenheid in de zin van artikel 1.2, lid 4 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg), dan kan één Eurovergunning voor al uw ondernemingen gelden.

Aanvraag eurovergunning
Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen bij de aanvraag of verlenging van de Eurovergunning?

Een Eurovergunning wordt verleend als de aanvrager voldoet aan de eisen van:

 • reële vestiging
 • vakbekwaamheid
 • kredietwaardigheid / financiële draagkracht
 • betrouwbaarheid

Daarnaast mag er geen sprake van zijn dat de Wet Bibob moet worden toegepast.

 

Moet ik wachten tot ik alle bewijsstukken heb voordat ik een aanvraag voor een Eurovergunning indien?

Nee. U kunt de aanvraag voor Eurovergunning al indienen en hoeft niet te wachten tot de stukken compleet zijn. De NIWO moet wettelijk gezien binnen 8 weken op een complete aanvraag beslissen. Als er stukken ontbreken, dan wordt de behandeltermijn opgeschort (= stopgezet)  totdat de stukken zijn ontvangen. U kunt bij de aanvraag vermelden welke stukken u nog mist en dat u deze nog zult nasturen. 

Hoe kan ik een aanvraag voor een Eurovergunning indienen?

De NIWO raadt aan om uw aanvraag online via het NIWO-ondernemersloket in te dienen. U moet met uw eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger inloggen. 

Mocht dit onverhoopt door een storing niet lukken, dan kunt u onder vermelding van het KVK-nummer de aanvraag indienen via loket@niwo.nl.

Kan mijn gemachtigde, bijvoorbeeld mijn accountant, de aanvraag indienen?

Ja, dat kan. U dient wel als onderneming op voorhand uw gemachtigde voor uw eHerkenning te machtigen. Hoe dit dient te gebeuren, moet u nagaan bij uw aanbieder van de eHerkenning. 

Hoelang duurt het aanvragen van een Eurovergunning of verlenging?

De NIWO is wettelijk gezien verplicht binnen 8 weken op uw complete aanvraag te beslissen. Deze termijn begint zodra alle gegevens voor de beoordeling van de aanvraag zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de NIWO staat. Als er stukken ontbreken dan wordt de behandeltermijn opgeschort (stilgezet), totdat de NIWO de stukken ontvangt. U ontvangt hierover bericht per e-mail. Voldoet u aan alle eisen, dan wordt de aanvraag toegewezen. In veel gevallen lukt dit al binnen 1 tot 3 weken. 

Wat is de status van mijn vergunningaanvraag?

Zodra uw aanvraag bij de NIWO geregistreerd staat, ontvangt u automatisch een e-mail met daarin een zaaknummer.

Wilt u weten hoe het gaat met de behandeling van uw aanvraag, dan kunt u bellen met de NIWO. Houdt uw KVK-nummer of het zaaknummer van de aanvraag bij de hand.

Over enige tijd kunt u de voortgang ook inzien op uw persoonlijke pagina op het NIWO-ondernemersloket. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig voor uw digitale identificatie. U heeft eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig.

Mijn aanvraag is afgewezen. Ik ben het er niet mee eens, wat nu?

Als u het niet eens bent met een besluit van de NIWO kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar kunt u als volgt indienen:

 • online via het NIWO-ondernemersloket. Voor uw indentificatie moet u inloggen met eHerkenning, niveau 3 (EH3).
 • per post sturen naar: NIWO - Postbus 3004 - 2280 MB Rijswijk.

Tegen een beslissing op het bezwaar kan nog beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

 

Wat is een communautaire vergunning?

In wet- en regelgeving wordt de Eurovergunnning meestal 'communautaire vergunning' genoemd. Het is namelijk een vergunning die in alle lidstaten van de Europese Unie wordt uitgegeven aan ondernemingen in de eigen lidstaat. De regels en voorwaarden staan in Europese Verordeningen. Wel heeft elke lidstaat de mogelijkheid om in eigen wet- en regelgeving aanvullende voorwaarden te stellen. In Nederland is dat de Wet Wegvervoer goederen.

Welke stukken moet een gemeente insturen bij de aanvraag van een Eurovergunning?

Een gemeente hoeft voor de aanvraag van een Eurovergunning alleen het vakdiploma van de vervoersmanager en de VOG NP van de vervoersmanager te overleggen. De vervoersmanager moet in loondienst zijn. Er zijn geen financiële stukken nodig en ook geen VOG t.a.v. de gemeente.

De vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg is voor een gemeente vaak alleen nodig voor het ophalen van bedrijfsafval, dan is het beroepsgoederenvervoer. De gemeente wordt dan betaald door die bedrijven. Voor eigen vervoer en het ophalen van huisvuil bij burgers/inwoners is geen vergunning nodig.

Eis van betrouwbaarheid
Welke Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet ik aanvragen?

Een van de voorwaarden voor een Eurovergunning is de eis van betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid toont u aan met een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Welke VOG een onderneming moet overleggen aan de NIWO, ligt aan de rechtsvorm en de vervoersmanager. 

 • Is de onderneming een eenmanszaak? Dan moet u een VOG voor Natuurlijke Personen (VOG NP) overleggen. 
 • Is de onderneming een B.V., een V.O.F., C.V. of een maatschap? Dan vraagt de onderneming een VOG voor Rechtspersonen (VOG RP) aan. Zowel de onderneming als alle bij KVK vermelde vennoten / bestuurders worden gescreend. Ingeval van bestuurders die woonachtig zijn in het buitenland en/of niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit moet een VOG NP worden aangevraagd in het land waar men woonachtig is of het land van herkomst. 
 • Is er een (aangetrokken) vervoersmanager die als gevolmachtigde van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven? Dan moet deze vervoersmanager ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) overleggen.

 

Waarom moet ik als V.O.F. , C.V. of maatschap een VOG voor Rechtspersonen aanvragen?
De Wet wegvervoer goederen (Wwg) heeft in artikel 1.2, lid 2 bepaald dat onder rechtspersoon mede wordt verstaan de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en de maatschap.

Moet ik voor het aanvragen van een VIHB-registratie een VOG opsturen?
Niet alle VIHB-aanvragers hoeven hun betrouwbaarheid aan te tonen d.m.v. een VOG. Controleer eerst of dit voor u geldt. 

Hoe oud mag de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zijn die ik aan de NIWO stuur?

De VOG voor een vervoersvergunning mag maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van het indienen van de vergunningaanvraag bij de NIWO. Heeft u nog niet alle stukken verzameld voor uw vergunningaanvraag, maar al wel een VOG  bezit? Dan adviseren wij om de vergunningaanvraag alvast in te dienen, om te voorkomen dat de NIWO uw VOG niet meer accepteert.

De VOG voor een VIHB-registratie mag overigens maximaal 3 maanden oud zijn

Ik heb al een Eurovergunning en wil nu een VIHB-registratie aanvragen bij de NIWO. Welke Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet ik aanvragen?

U hoeft geen VOG aan te vragen. Met een Eurovergunning voldoet u aan alle voorwaarden voor een VIHB-registratie. 

Ik wil een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen. Kan dat online?

Ja, dat kan. De NIWO werkt mee aan een pilot van Justis voor het online aanvragen van een VOG NP. De  NIWO hoeft daarom geen aanvraagcode voor u klaar te zetten.

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

 

 

 

Welk profiel moet ik kiezen voor de aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) als ik gelijktijdig met de Eurovergunning een VIHB-registratie wil aanvragen?

Dan kiest u het profiel ‘vergunning beroepsgoederenvervoer’. 

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aan en wat betaal ik daarvoor?

U kunt de VOG NP schriftelijk of online aanvragen. U kunt een schriftelijke VOG-aanvraag doen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35 (tarief 2022).

Gebruik altijd een aanvraagformulieren VOG NP van de NIWO-website, waarop het juiste screeningsprofiel is aangevinkt en die door de NIWO is ondertekend. 

De NIWO werkt mee aan een pilot met Justis, zodat u de VOG NP online kunt aanvragen bij de Justis. U betaalt voor deze online aanvraag € 33,85  (tarief 2022).

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) aan en wat betaal ik daarvoor?

Een VOG RP kunt u zowel online als schriftelijk aanvragen bij Justis

Het PDF-formulier bevat een toelichting met algemene informatie waarin vermeld staat hoe het ingevuld moet worden, wat u mee moet sturen en waar u het formulier naar toe kunt sturen.

Is de VOG RP bedoeld voor een aanvraag van een Eurovergunning?

 • PDF-formulier: Vraag 1.2 Doel van de aanvraag is dan: 'het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg'.
 • Online? Kies bij doel van de aanvraag: 'Wegvervoerondernemer goederenvervoer'.

Is de VOG RP bedoeld voor de aanvraag van een VIHB-registratie (u heeft geen Eurovergunning en gaat deze ook niet aanvragen)?

 • Doel van de aanvraag: 'VIHB-registratie'

De kosten voor de aanvraag zijn € 207,- (tarief 2021).

Contact met screeningsautoriteit Justis
Heeft u vragen over de VOG RP of het digitale aanvraagproces? Justis is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via +31 (0) 88 - 998 22 00. 
Lees ook de Veelgestelde vragen over de VOG RP op de Justis-website.

Hoe lang duurt het voordat ik de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen / Rechtspersonen (VOG NP/VOG RP) krijg?

Nadat u de VOG NP-aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen één tot vier weken bericht van Dienst Justis. De behandeltijd van een VOG-aanvraag kan variëren. Dit is deels ook afhankelijk van de drukte bij Justis.

De behandeltermijn van de VOG RP-aanvraag bedraagt maximaal 12 weken. Meestal ontvangt u binnen circa 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt Justis een beslissing op uw aanvraag. 
 

Eis van kredietwaardigheid
Waar kan ik een RA- of AA-accountant of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs vinden?

RA-accountants en AA-accountants: www.nba.nl
NOAB-leden: www.noab.nl
RB-leden: rb.nl

Mag mijn eigen boekhouder een verklaring van de kredietwaardigheid afgeven?

Op dit moment mag de NIWO alleen verklaringen die zijn opgesteld door een RA- of AA- accountant (NBA), een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs (RB) accepteren. Dit is bepaald in artikel 6, lid 6 van de Regeling wegvervoer goederen

Na goedkeuring van de minister, kan de NIWO een andere beroepsvereniging aanwijzen. Voorwaarden voor een aanwijzing zijn onder andere permanente educatie, het houden van toezicht vanuit de beroepsvereniging, het kennen van een onafhankelijk eigen tuchtrecht en het gebonden zijn aan een Reglement Beroepsuitoefening.

Waar moet een achtergestelde lening aan voldoen?

Bij het gebruik van een achtergestelde lening vraagt de NIWO altijd de leningsovereenkomst op.  
Lees meer over de achtergestelde lening en solvabiliteit. 

Waar vind ik een voorbeeld van een leningsovereenkomst voor een achtergestelde lening?

In samenspraak met de NBA, NOAB en RB heeft de NIWO een voorbeeld opgesteld van een leningsovereenkomst achtergestelde lening.

Voorbeeld Overeenkomst achtergestelde lening
  

Kan een oudedagsreserve worden meegenomen bij de beoordeling van de eis van kredietwaardigheid?

De oudedagsreserve zal conform de berekening van het risicodragend vermogen voor 50% worden meegenomen als eigen vermogen bij de bepaling van de solvabiliteit. 

Kan een oudedagsreserve worden meegenomen bij de beoordeling van de solvabiliteit?

De oudedagsreserve zal conform de berekening van het risicodragend vermogen voor 50% worden meegenomen als eigen vermogen bij de bepaling van de solvabiliteit. 

Welke aanvullende normen hanteert de NIWO bij het opnemen en waarderen van balansposten?

Op dit moment zijn er geen aanvullende normen die gelden voor de waardering van balansposten. Voor het opstellen van de vermogensopstelling kan dus aangesloten worden op de reguliere commerciële of fiscale grondslagen die de onderneming hanteert bij het opstellen van de jaarrekening. 
Indien het vermogen volgens de jaarrekening onvoldoende is voor de kredietwaardigheid kan een eventuele overwaarde in de onderneming of in privé (bij eenmanszaken en v.o.f.’s) worden aangetoond middels taxaties en woz-beschikkingen. In dit geval mogen alle privévermogens worden meegenomen in een vermogensopstelling. Bij een eenmanszaak kan ook het saldo op een van de bankrekeningen worden meegeteld.

Wat is een 403-verklaring?

Een tot een groep behorende rechtspersoon kan worden vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te publiceren, indien onder meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de moedermaatschappij schriftelijk verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van haar dochtermaatschappij; de zogeheten 403-verklaring. Een 403-verklaring moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze 403-verklaring is vereist, omdat de NIWO niet de beschikking heeft over de jaarrekening van de dochter; deze is immers vrijgesteld van de publicatieplicht. Op deze wijze weet de NIWO dat de moedermaatschappij garant staat voor de dochtermaatschappij.

Ik ben aangemerkt als risicobedrijf. Wat houdt dat in?

Bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning stelt de NIWO vast of een vervoersonderneming aangemerkt wordt als zogeheten 'risicobedrijf'. De NIWO gebruikt de term 'risicobedrijf’ omdat deze term in de Europese wet- en regelgeving gebruikt wordt.

Van een 'risicobedrijf' is sprake als het eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio minder dan 20% is (= eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen). 

Een 'risicobedrijf' moet jaarlijks bij de NIWO aantonen nog steeds te voldoen aan de eis van kredietwaardigheid. In geval van aflossing van een achtergestelde lening en/of een solvabiliteitsratio van meer dan 20% vervalt de kwalificatie van risicobedrijf en hoeft een onderneming niet meer jaarlijks aan te tonen te voldoen aan deze eis.

U kunt hier meer lezen over ‘risicobedrijven’

Eis van reële vestiging
Mag ik met mijn Eurovergunning ook lokale ritten uitvoeren in het buitenland als ik daar voor een langere tijd zit?

Ja. Met de Eurovergunning mag u goederen vervoeren binnen de grenzen van de Europese Unie. Wel moet u rekeninghouden met de cabotageregels. Cabotage is binnenlands vervoer in een ander land. Aan cabotageritten binnen de Europese Unie zijn beperkingen gesteld. Een EU-vervoerder mag in aansluiting op een beladen internationale rit maximaal 3 cabotageritten in een andere lidstaat uitvoeren binnen een periode van 7 dagen. Daarbij geldt voor retourcabotage dat op de terugweg naar huis na lege binnenkomst in een lidstaat 1 cabotagerit binnen 3 dagen gedaan mag worden. Deze beperkende regels gelden vanaf 14 mei 2010 en staan in Verordening 1072/2009/EG

Indien wordt vastgesteld dat beroepsgoederenvervoer hoofdzakelijk wordt uitgevoerd met laad- en losplaatsen buiten Nederland voor niet-Nederlandse opdrachtgevers, kan dit leiden tot de conclusie dat er geen werkelijk en duurzame vestiging is in Nederland. Dit kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.

Moet ik vóór de aanvraag van een Eurovergunning al over een voertuig beschikken?

Nee. Als startende ondernemer hoeft u niet meteen een voertuig tot uw beschikking te hebben. Zodra de vergunning is verleend moet u binnen 6 maanden over één of meer voertuigen beschikken. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (door middel van een eigendomsbewijs, leaseovereenkomst of huurovereenkomst). 

Pas nadat u dit heeft aangetoond, zult u het vergunningbewijs(/-bewijzen) ontvangen. Toont u binnen 6 maanden na toekenning van de Eurovergunning niet aan dat u over één of meer voertuigen beschikt, dan wordt de vergunning ingetrokken. 

Mag ik als zzp’er een voertuig van mijn opdrachtgever huren?

Ja. U mag het voertuig ook huren van uw opdrachtgever, maar het is wel vereist dat u het risico draagt van het voertuig en de goederen (transportverzekering). Dit moet u kunnen aantonen door bijvoorbeeld een huurovereenkomst en een verzekeringsovereenkomst te overleggen. Natuurlijk moet hier wel een vergoeding tegenover staan, anders is er geen sprake van een ‘gehuurd voertuig’ in de zin van de Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg. De vergoeding mag niet zijn verdisconteerd met de ritprijs van de opdracht. 

Eis van vakbekwaamheid
Is de NIWO-vergunning (= Eurovergunning) hetzelfde als het NIWO-vakdiploma?

Nee. De Eurovergunning is niet hetzelfde als het vakdiploma. Het vakdiploma is het getuigschrift van vakbekwaamheid. Een ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg heeft het vakdiploma/getuigschrift 'Vakbekwaamheid Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg' nodig. Hiermee wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de eis van vakbekwaamheid. 

De Eurovergunning wordt afgegeven door de NIWO. Het vakdiploma wordt afgegeven door het CBR na het behalen van examens.

Hoe behaal ik het vakdiploma?

Voor het vakdiploma legt u een zestal examens af. Het CBR organiseert deze examens op verschillende locaties in Nederland. Zodra u alle examens heeft gehaald ontvangt u van het CBR het diploma/getuigschrift. Het vakdiploma heeft u vervolgens nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO. 
Er zijn diverse opleidingsinstituten. U kunt ze vinden via advertenties in vakbladen of met zoekmachines op internet. De brancheorganisaties in het wegvervoer kunnen u ook helpen. U kunt ook op basis van zelfstudie de examens behalen.

Kan ik vrijstelling krijgen voor één of meer modules van het vakdiploma?

Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor bepaalde modules, omdat u een bepaalde (voor)opleiding heeft gedaan. U kunt bij het CBR vrijstelling aanvragen
 

Is het mogelijk om tijdelijk iemand anders het vakdiploma te laten inbrengen in de onderneming (totdat het vakdiploma zelf gehaald is)?

Ja, maar ook de (tijdelijke) vakbekwame vervoersmanager moet aan alle voorwaarden voldoen. Dit betekent dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming. Het spreekt voor zich dat de NIWO dergelijke aanvragen bij behandeling kritisch bekijkt en nader onderzoek kan instellen naar de inbreng van de vakbekwaamheid.

Mag een echtgenoot/geregistreerd partner het vakdiploma halen en inbrengen in de onderneming?

Ja. Partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen in een eenmanszaak of hun gezamenlijke v.o.f. de vakbekwaamheid inbrengen. Er moet altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) worden overgelegd.

Op de lijst vergunninghouders wordt deze echtgenoot/geregistreerd partner vermeld als vervoersmanager van de onderneming. Deze lijst is voor een ieder zichtbaar en staat op het NIWO-ondernemersloket- Zoek vergunninghouders.

Ook in geval van een B.V. mag de echtgenoot/partner de vakbekwaamheid inbrengen, maar dan wordt hij/zij niet meer als meewerkend echtgenoot aangemerkt. Hij/zij moet dan bij de KVK als bestuurder of gevolmachtigde worden ingeschreven. 

Kan ik in het buitenland mijn vakdiploma halen, terwijl ik in Nederland woon?

De NIWO accepteert naast de Nederlandse vakdiploma’s ook buitenlandse vakdiploma’s. Echter sinds 4 december 2011 moet u het vakdiploma halen in de lidstaat waar u woont of werkt, ofwel uw gewone verblijfplaats.

De 'gewone verblijfplaats' betekent de plaats waar een persoon gewoonlijk leeft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke bindingen die aantonen dat de persoon nauw verbonden is met de plaats waar hij woont. Dus als u woont of werkt in Nederland en u wilt bijvoorbeeld in Duitsland het examen afleggen, dan is dat slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit volgt uit artikel 8, lid 2 van Verordening 1072/2009/EG

Kan ik bij de NIWO de registratie van mijn vakdiploma bij een bepaalde vervoersonderneming laten verwijderen?

Ja. U kunt uw registratie als vervoersmanager beëindigen bij de NIWO. U moet de beëindiging schriftelijk melden bij de NIWO. U kunt dit verzoek mailen naar loket@niwo.nl onder vermelding van het codenummer of het KVK-nummer van de desbetreffende onderneming.

Let op: u dient ook als gevolmachtigde bij de betreffende vervoersonderneming uitgeschreven te worden uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Zodra de uitschrijving uit KVK zichtbaar is geworden, wordt de registratie van uw vakdiploma (bij die ene vervoersonderneming) verwijderd.

Kan ik met een Engels vakdiploma een vervoersonderneming beginnen?

Omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) is getreden, wordt het Britse vakdiploma per 1 januari 2021 niet meer erkend als geldig diploma binnen de EU.

Dit heeft tot gevolg dat houders van een Brits vakdiploma per 1 januari 2021 niet langer voldoen aan het vergunningvereiste van vakbekwaamheid en dus dat de ondernemingen waarbinnen zij hun vakbekwaamheid inbrengen, niet meer voldoen aan alle vergunningvoorwaarden.

In goed overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is besloten om de houders van een Brits vakdiploma voor 1 juli 2021 (ook) in het bezit te stellen van een Nederlands vakdiploma. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht en de desbetreffende ondernemingen hoeven zelf niets te doen. 

Wat is het verschil tussen een interne vervoersmanager en een externe vervoersmanager?

De vervoersmanager is degene met de vereiste vakbekwaamheid (het vakdiploma 'Vakbekwaamheid Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg'). 

Een interne vervoersmanager geeft daadwerkelijk en permanent leiding aan de vervoersactiviteiten van de onderneming en heeft een reële band met de onderneming, bijvoorbeeld als werknemer, directeur of eigenaar. Indien de vervoersmanager in loondienst is, moet een arbeidsovereenkomst worden overgelegd. Een interne vervoersmanager mag leiding geven aan één vervoersonderneming of één holding met een onbeperkt aantal voertuigen. Als de onderneming niet beschikt over een interne vervoersmanager, kan er een externe vervoersmanager worden aangetrokken.

De externe vervoersmanager moet ook daadwerkelijk en permanent leiding geven aan de vervoersactiviteiten van de onderneming, moet op grond van een managementovereenkomst werkzaam zijn, waarin in ieder geval de verantwoordelijkheden als vervoersmanager staan, het aantal uur en de vergoeding die hij/zij daarvoor ontvangt. De externe vervoersmanager mag – in de hoedanigheid van vervoersmanager – geen beheerder van vervoersactiviteiten zijn van meer dan 4 verschillende vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal 50 vrachtauto’s. Deze regel geldt ook voor de interne vervoersmanager, wanneer deze bij meerdere ondernemingen vervoersmanager is. (Max. 4 ondernemingen met max. 50 voertuigen).

Hoeveel uren moet ik als externe vervoersmanager werkzaam zijn bij de vervoersonderneming?

Er gelden geen vaste normen, zoals het aantal werkuren per voertuig. De NIWO stelt bij inzet van een externe vervoersmanager vrijwel altijd een onderzoek in. Het onderzoek richt zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honorering van de verrichte werkzaamheden en eventuele dienstverbanden elders. Bij de beoordeling wordt uiteraard ook rekening gehouden met de omvang en aard van de onderneming. De NIWO beoordeelt dus het totaalplaatje. Het moet aannemelijk zijn dat u als vervoersmanager:
a) alle werkzaamheden met elkaar kunt combineren en 
b) het aantal uren bij de betreffende onderneming in verhouding staat tot het aantal vergunningbewijzen (voertuigen dus). 

Mocht niet aannemelijk zijn geworden dat u daadwerkelijk en permanent leiding geeft aan de vervoersactiviteiten, kan dit leiden tot intrekking van de aan de vervoersonderneming verleende Eurovergunning. Dit kan weer aanleiding geven tot onderzoek naar uw werkzaamheden als (externe) vervoersmanager bij een andere vervoersonderneming. 

Voor meer informatie over de vakbekwaamheid en de eisen die hieraan worden gesteld, kunt u artikel 5 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO en de toelichting hierop lezen. 

Mijn vervoersmanager stopt met de werkzaamheden. Is mijn Eurovergunning nog geldig?

Indien de vervoersmanager is uitgetreden, voldoet uw onderneming niet meer aan de eis van vakbekwaamheid. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan de NIWO u maximaal zes maanden de tijd geven om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken. Deze vervoersmanager dient ook aan te tonen dat hij betrouwbaar is door het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP). Indien hij geen geldige VOG NP kan overleggen, voldoet de vervoersonderneming naast de eis van vakbekwaamheid ook niet aan de eis van betrouwbaarheid.

Kan ik bij een andere vervoersonderneming mijn vakdiploma inbrengen?

Ja, dit is mogelijk. Als vervoersmanager moet u daadwerkelijk en permanent leiding geven aan de vervoersactiviteiten en moet er een reële band bestaan met de vervoersonderneming(en) waar u in dienst bent. Het moet aannemelijk zijn dat u als vervoersmanager alle werkzaamheden met elkaar kunt combineren en dat het aantal uren bij de betreffende onderneming in verhouding staat tot het aantal vergunningbewijzen (voertuigen). Wel geldt een beperking: u mag als vervoersmanager uw vakdiploma inbrengen bij maximaal 4 vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal 50 voertuigen. Voor een interne vervoersmanager geldt de uitzondering dat deze leiding mag geven aan een onbeperkt aantal voertuigen indien deze voertuigen tot één vervoersonderneming behoren of indien hij werkzaam is bij een holding waaronder de werkmaatschappij valt. 

De NIWO bekijkt dergelijke aanvragen kritisch en kan een nader onderzoek instellen naar de inbreng van de vakbekwaamheid. Mocht niet aannemelijk zijn geworden dat u daadwerkelijk en permanent leiding geeft aan de vervoersactiviteiten, dan kan dit leiden tot intrekking van de aan de onderneming verleende Eurovergunning. Dit kan weer aanleiding geven tot onderzoek naar uw werkzaamheden als (externe) vervoersmanager bij een andere vervoersonderneming.

Mag ik als externe vervoersmanager mijn vakbekwaamheid inbrengen in de vervoersonderneming die opdrachten aanneemt van de onderneming waar ik tevens werkzaam voor ben?

Nee. Het is niet toegestaan dat een externe vervoersmanager tevens werkzaam kan zijn als, bij of voor de opdrachtgever van de onderneming waar hij zijn vakbekwaamheid inbrengt. Dit betekent dus dat een externe vervoersmanager nooit tegelijkertijd bij een opdrachtgever en opdrachtnemer werkzaam kan zijn. Hiermee wordt beoogd belangenverstrengeling te voorkomen.

Dit volgt uit artikel 4, lid 2, onderdeel d van Verordening 1071/2009/EG

Waar ben ik als vervoersmanager verantwoordelijk voor?

U bent in principe verantwoordelijk voor alle vervoersactiviteiten van de onderneming. Zo hoort u ook toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving. Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd, is het aan de vervoersmanager om hier in ieder geval op te acteren. 
Daarnaast is het ERRU-register van groot belang. Een vervoersonderneming of vervoersmanager die in de Europese Unie binnen een periode van twee jaar bepaalde overtredingen begaat, kan bij een maximaal aantal strafpunten de status van betrouwbaarheid verliezen waardoor de Eurovergunning geschorst of ingetrokken kan worden en de werkzame vervoersmanager ongeschikt kan worden verklaard. 

Meer informatie:

ERRU

Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg

Waar ben ik als vervoersmanager aansprakelijk voor?

De aansprakelijkheid van de vervoersmanager kan in de arbeids-/managementovereenkomst worden geregeld. Of u dit doet en de wijze waarop dit gebeurt, bent u vrij in. Dit is vooral iets tussen de vervoersmanager en de vervoersonderneming. Het wordt geadviseerd om dit wel te regelen in de arbeidsovereenkomst. 

Daarnaast is het ERRU-register van groot belang. Een vervoersonderneming of vervoersmanager die in de Europese Unie binnen een periode van twee jaar bepaalde overtredingen begaat, kan bij een maximaal aantal strafpunten de status van betrouwbaarheid verliezen waardoor de Eurovergunning geschorst of ingetrokken kan worden en de werkzame vervoersmanager ongeschikt kan worden verklaard. 

Meer informatie

ERRU

Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg

Ik breng zelf de vakbekwaamheid in mijn eigen onderneming. Moet ik ook een arbeidsovereenkomst en een urenschema overleggen?

Nee. Als de eigenaar van een eenmanszaak, een directeur van een besloten vennootschap of een vennoot van een vennootschap onder firma zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel aangenomen dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten. In dat geval hoeft geen urenschema en/of een arbeidsovereenkomst te worden overgelegd. Het overleggen van (een afschrift) van het vakdiploma zal voldoende zijn.

In het geval dat de vervoersmanager een werknemer van de onderneming is of extern is ingehuurd, moet in ieder geval een urenschema, arbeidsovereenkomst of (management)overeenkomst worden overgelegd.  

Waarom zie ik bij sommige vervoersondernemingen geen vervoersmanager als ik ‘Zoek vergunninghouders’ gebruik?

Als er geen vervoersmanager wordt vermeld betekent dit dat de vervoersmanager uit de vervoersonderneming is getreden. Bij uittreding van een vervoersmanager voldoet de vervoersonderneming niet meer aan de eis van vakbekwaamheid. De vervoersonderneming kan maximaal een half jaar in de gelegenheid worden gesteld om alsnog in de eis van vakbekwaamheid te voorzien. 

NIWO-ondernemersloket -> Zoek vergunninghouders wegvervoer

De vervoersmanager gaat emigreren. Kan hij nog leiding geven aan de vervoersactiviteiten binnen mijn onderneming?

Ja. Zolang de vervoersmanager een woonplaats blijft hebben in de Europese Unie en aantoonbaar permanent en daadwerkelijk leiding blijft geven aan de vervoersactiviteiten van de vervoersonderneming, heeft de emigratie van de vervoersmanager geen gevolgen voor de Eurovergunning.

Is er ook een tijdelijke vergunning waarmee ik kan rijden als ik nog bezig ben met mijn vakdiploma?

Nee, in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) zijn geen mogelijkheden opgenomen voor een tijdelijke vergunning of ontheffing van de eis van vakbekwaamheid.

Laadvermogen
Wat wordt er bedoeld met ‘laadvermogen’?

Het laadvermogen van een voertuig is het maximale gewicht dat een voertuig aan lading mag vervoeren. Dit is exclusief het gewicht van de inzittende(n). 

De RDW hanteert het volgende begrip: Het laadvermogen is de wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig verminderd met de ledige masse, uitgedrukt in kilogram.

Waar kan ik het laadvermogen van mijn voertuig vinden?

Het laadvermogen kunt u controleren met de RDW kentekencheck. Typ het kenteken en kijk bij: Technisch -> Eigenschappen -> Laadvermogen.

RDW kentekencheck

Ik vervoer altijd minder dan 500 kilogram aan lading, hoef ik dan geen Eurovergunning aan te vragen?

Bepalend voor de vergunningplicht is het laadvermogen van het voertuig. Als het laadvermogen meer is dan 500 kilogram, dan heeft u een vergunning nodig. Het laadvermogen kunt u controleren met de RDW kentekencheck. U kunt dit laadvermogen eventueel administratief laten verlagen via de RDW.
 

Hoe kan ik het laadvermogen van mijn bedrijfsauto laten terugkeuren?

Neem voor het indienen van een verzoek tot verlaging van het laadvermogen contact op met de RDW. 

Aanpassen gewicht van uw bedrijfsauto bij de RDW.

 

Uitzonderingsgronden
Ik verspreid kranten, tijdschriften en/of reclamedrukwerk. Heb ik daar een Eurovergunning voor nodig?

Vervoer van kranten, tijdschriften, reclamedrukwerken, verricht in een distributie- of verspreidbedrijf, mits deze onderneming de beschikking heeft over niet meer dan een vrachtauto of over twee vrachtauto’s, mits een daarvan een aanhangwagen is, en waarbij geldt dat het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, van de vrachtauto, dan wel van de beide vrachtauto’s gezamenlijk, niet meer bedraagt dan 3500 kg is vrijgesteld. Mocht u aan deze voorwaarden voldoen, dan geldt de vergunningplicht niet. 

Dit volgt uit artikel 3 (aanhef en), onderdeel e van de Regeling wegvervoer goederen.

 

Ik verricht uitsluitend postvervoer. Heb ik daar een Eurovergunning voor nodig?

Zolang er uitsluitend post wordt vervoerd, geldt er geen vergunningplicht. De Universele Postdienst ziet toe op de bezorging van geadresseerde postzegelpost in Nederland en daarbuiten. Onder deze dienstverlening vallen:

 • Brieven met een gewicht tot 2 kilogram. 
 • Postpakketten met een maximum gewicht van 10 kilogram (buitenland maximaal 20 kilogram).
 • Aangetekende en verzekerde poststukken.

Alle postvervoerondernemingen moeten zich aan de Postwet houden. Op basis van artikel 1, lid 5 onderdeel a van Verordening 1072/2009/EG is postvervoer in het kader van een universele dienst vrijgesteld van vergunningen. Voor al het ander soort vervoer, bijvoorbeeld pakketten, is wel een Eurovergunning nodig.

Voor al het ander soort vervoer, bijvoorbeeld pakketten, is wel een Eurovergunning nodig.

Mijn onderneming verzorgt autohulp-, sleep- en takeldiensten. Heb ik een Eurovergunning nodig?

Nee. De Eurovergunning is niet nodig bij vervoer:

 • naar of binnen Nederland van voertuigen en toebehoren die hun bestemming niet kunnen bereiken door pech, een ongeluk of het uitvallen van de bestuurder
 • binnen Nederland van in beslag genomen voertuigen, met speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto’s met een laadvermogen van niet meer dan 3.500 kg en speciaal daarvoor ingerichte aanhangwagens met een laadvermogen van niet meer dan 1.500 kg, in opdracht van organisaties die zich op grond van polisvoorwaarden of lidmaatschap verbonden hebben tot hulpverlening of in opdracht van Nederlandse overheidsinstanties.

Mocht u aan deze voorwaarden voldoen, dan geldt de vergunningplicht niet.

Op basis van artikel 1, lid 5, onderdeel b van Verordening 1072/2009/EG juncto artikel 3 (aanhef en), onderdeel f van de Regeling wegvervoer goederen kan dergelijk vervoer worden vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Ik zet uitsluitend betonmixers in. Heb ik een Eurovergunning nodig?

Een Eurovergunning is niet nodig bij vervoer binnen Nederland van betonmortelspecie met daartoe speciaal ingerichte vrachtauto’s (betonmixers) van de betonmortelfabriek naar bouwprojecten in aanbouw.  Mocht u aan deze voorwaarden voldoen, dan geldt de vergunningplicht niet. 

Dit volgt uit artikel 3 (aanhef en), onderdeel g van de Regeling wegvervoer goederen.

Ik vervoer, onderhoud en repareer (tegen een vergoeding) de voertuigen die ik verkoop aan mijn klanten. Heb ik een Eurovergunning nodig?

Het vervoer lijkt in dit geval een ondersteunende bedrijfsactiviteit te zijn die noodzakelijk is om de hoofdactiviteit van uw onderneming uit te voeren: de ene keer verkoop van voertuigen, de andere keer reparatie en onderhoud. Het vervoer is vrijgesteld van de vergunningplicht als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

Goederenvervoer met motorvoertuigen voor zover aan de volgende eisen wordt voldaan: 

 1. de vervoerde goederen zijn eigendom van de onderneming of zijn door haar verkocht of gekocht, verhuurd of gehuurd, voortgebracht, gedolven, bewerkt of hersteld; 
 2. het doel van het vervoer is de goederen naar de onderneming te brengen of deze vanuit de onderneming te verzenden, ofwel deze te verplaatsen binnen of buiten de onderneming voor haar eigen behoeften; 
 3. de voor dit vervoer gebruikte motorvoertuigen worden bestuurd door personeel dat in dienst is of ter beschikking gesteld is van de onderneming krachtens een contractuele verplichting; 
 4. de voertuigen die de goederen vervoeren, zijn eigendom van de onderneming, zijn door haar op krediet gekocht of zijn door haar gehuurd, in het laatste geval mits zij voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18  januari  2006 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg, en
 5. dergelijk vervoer is slechts een secundaire bedrijvigheid in het kader van de algemene werkzaamheden van de onderneming;

Dit volgt uit artikel 1, lid 5, onderdeel d van Verordening 1072/2009/EG.

Ik voldoe nog niet aan alle vergunningvoorwaarden. Kan ik tijdelijk een ontheffing/vrijstelling krijgen om zonder Eurovergunning te rijden?

Nee. Het is niet mogelijk om een tijdelijke ontheffing/vrijstelling te krijgen om zonder Eurovergunning te rijden. Zolang u niet aan de gestelde vergunningvoorwaarden voldoet, zal de Eurovergunning niet worden afgegeven.

Bent u vergunninghouder, maar voldoet u binnen de looptijd van uw Eurovergunning niet meer aan één van de vier vergunningeisen? Dan kan er een overbruggingstermijn van maximaal zes maanden worden verleend om (opnieuw) aan de vergunningeisen te voldoen. Dit volgt uit artikel 13, lid 1 van Verordening 1071/2009/EG

Ik heb een bouwbedrijf en vervoer machines en materiaal van bouwplaats tot bouwplaats. Heb ik een Eurovergunning nodig?

Nee. Voor het vervoeren van eigen goederen en goederen die bedoeld zijn om de hoofdactiviteit te kunnen verrichten, is geen vergunning nodig. Een Eurovergunning is op grond van artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg) pas nodig indien u vervoer voor derden verricht voor eigen rekening en risico tegen betaling.

Ik heb alleen (land)bouwvoertuigen. Heb ik een Eurovergunning nodig?

Ja. Voor beroepsgoederenvervoer met dit type voertuigen geldt de vergunningplicht.

Let op: De uitzonderingsgrond uit artikel 3 (aanhef en), onderdeel d van de Regeling wegvervoer goederen kan van toepassing zijn.  

Vergunningbewijzen
Wanneer kan ik vergunningbewijzen aanvragen?

Zodra uw aanvraag voor een Eurovergunning is toegewezen, ontvangt u per post:

 • de beschikking (brief met de beslissing)
 • de Eurovergunning (het 'origineel')
 • de Eurovergunningbewijzen (de 'kopie' ofwel de 'voor eensluidend gewaarmerkte afschriften')

U ontvangt het aantal gevraagde vergunningbewijzen voor zover het aangetoonde risicodragend vermogen voldoende is en u heeft aangetoond dat u desbetreffende voertuigen ter beschikking hebt.

Indien nodig kunt u daarna extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket. 

Moet ik na verlenging van mijn Eurovergunning zelf nieuwe vergunningbewijzen aanvragen?

Als uw verlengingsaanvraag is toegekend, ontvangt u een beschikking. In dezelfde envelop worden ook de nieuwe Eurovergunning en de nieuwe vergunningbewijzen toegezonden. Bij de aanvraag heeft u daarvoor al € 25,00 per vergunningbewijs betaald.

Ik ga mijn aantal voertuigen uitbreiden. Heb ik meer vergunningbewijzen nodig?

Ja. Maar alleen als het gaat om voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. 

In feite dient er tegenover ieder vergunningbewijs een voertuig ter beschikking te staan. Als u meer voertuigen gaat inzetten, heeft u dus ook meer vergunningbewijzen nodig. U kunt extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket. U betaalt € 25,00 per af te geven vergunningbewijs.

Vóór de afgifte toetst de NIWO eerst of het totaal aantal bewijzen dat u wenst te hebben, binnen het eerder aangetoonde risicodragend vermogen ligt. Ook dient u aan te tonen dat u over datzelfde aantal voertuigen beschikt. 

Is een vergunningbewijs gebonden aan een kenteken van een voertuig?

Nee, er staat geen kenteken op het vergunningbewijs. De vergunningbewijzen kunnen binnen de onderneming gewisseld worden tussen verschillende voertuigen. 

Wel moet er altijd een vergunningbewijs op naam van de vervoersonderneming aanwezig zijn in het voertuig, als het voertuig door deze onderneming wordt ingezet voor beroepsgoederenvervoer.

 

Waar staat dat ik een vergunningbewijs in de vrachtauto onderweg bij mij moet hebben?

In artikel 4, lid 6 van Verordening 1072/2009/EG is bepaald dat op elk voertuig dat wordt ingezet voor beroepsgoederenvervoer een vergunningbewijs aanwezig dient te zijn. 

Deze verplichting is ook te vinden in de nationale wetgeving, namelijk in artikel 2.5, lid 2 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Deze luidt: Het is een in Nederland of in een andere lidstaat gevestigde vervoerder verboden beroepsvervoer te verrichten zonder de aanwezigheid in de vrachtauto van een eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning, bedoeld in het eerste lid.

Bestaat er een toonplicht voor het vergunningbewijs?

Ja. Op verzoek moet uw vergunningbewijs aan de controlerende beambten getoond worden. 

Zijn mijn vergunningbewijzen geldig als ik een keer een voertuig leen of tijdelijk een ander voertuig rijd?

Ja. Een vergunningbewijs is niet gebonden aan een kenteken, maar staat op naam van de onderneming. Het vergunningbewijs moet wel in het geleende voertuig aanwezig zijn. Daarnaast moet u bij een controle kunnen aantonen dat het geleende voertuig ter beschikking staat van de onderneming die de vergunning heeft en het vervoer verricht.

Mag ik mijn vergunningbewijzen plastificeren of lamineren?

Nee, het plastificeren of lamineren is niet toegestaan. Lamineren is verboden omdat echtheidskenmerken tijdens controles minder goed kunnen worden beoordeeld. Bij het verrichten van vervoer waarvoor de vergunningplicht geldt, moet de ondernemer zorgen voor de aanwezigheid van een vergunningbewijs op het voertuig. Deze moet op verzoek aan de controlerende beambten getoond worden. 

Mijn vergunningbewijzen zijn zoek, wat moet ik doen?

U kunt melding van vermissing doen bij de NIWO onder vermelding van de nummers van de vergunningbewijzen die vermist zijn. Dit doet u door in te loggen op het NIWO-ondernemersloket. Hier vult u het formulier ‘verklaring vermissing’ in, zodat de NIWO deze vergunningbewijzen kan afboeken. Heeft u nieuwe vergunningbewijzen nodig, dan kunt u deze ook gelijktijdig aanvragen. U ontvangt pas nieuwe vergunningbewijzen wanneer wij de ‘verklaring vermissing’ hebben ontvangen. 

Let op: De ‘verklaring vermissing’ is een geschrift met bewijsbestemming. Mocht blijken dat deze verklaring valselijk is opgemaakt of vervalst is, dan zal de NIWO aangifte doen wegens valsheid in geschrifte. 

NIWO-ondernemersloket -> Vermissing vergunningbewijs

Wat doe ik met mijn verlopen Eurovergunning en vergunningbewijzen?

Verlopen vergunningen kunt u zelf vernietigen. Vergunningen zijn verlopen als de einddatum is bereikt.

Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?

De vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren bij de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuldigd aan de NIWO. U kunt ze per post versturen aan de NIWO:

Postbus 3004
2280 MB Rijswijk (ZH) Nederland

Indien u op korte termijn de vergunningbewijzen gaat gebruiken, hoeft u de vergunningbewijzen niet terug te sturen. Zodra u de voertuigen gaat inzetten, moet u de voertuigen wel registreren in het voertuigregister. 

Waarom word ik belast met de heffing?

Elke transportbedrijf in Nederland wordt aangeslagen voor het aantal vergunningbewijzen,  dat zij op peildatum in bezit hebben. De twee vaste peildata zijn 1 januari en 1 juli. Dit komt voort uit artikel 4.6 van de Wet Wegvervoer Goederen. 

Verlenging eurovergunning
Kan ik uitstel krijgen voor het verlengen van de Eurovergunning?

Nee. Een Eurovergunning die verlopen is kan niet meer verlengd worden. Uw verlengingsaanvraag moet daarom ruim voordat uw Eurovergunning verloopt bij de NIWO ontvangen zijn. Het is belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen.  Indien blijkt dat bepaalde stukken ontbreken of onvoldoende zijn voor de beoordeling van uw aanvraag, vraagt de NIWO u deze alsnog aan te leveren. Daar gaat vaak tijd mee verloren. Een te late of incomplete aanvraag kan betekenen dat uw Eurovergunning niet tijdig verlengd kan worden en zijn geldigheid verliest.

Verlengingsaanvragen die ontvangen zijn na afloopdatum van uw Eurovergunning worden als een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning geregistreerd. 

Wel kunt u, na het indienen van de aanvraag, in aanmerking komen voor overbruggingsbewijzen. Deze zijn maximaal een half jaar geldig, gerekend vanaf de einddatum van uw (bijna) verlopen Euroevrgunning.

 

Ik ben te laat met mijn verlengingsaanvraag. Wat nu?

Na het indienen van een aanvraag voor het verlengen van de Eurovergunning, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om overbruggingsbewijzen aan te vragen. De overbruggingsbewijzen kunnen de periode overbruggen, waarin de onderneming niet langer zou beschikken over een geldige Eurovergunning. Overbruggingsbewijzen zijn maximaal 6 maanden geldig, gerekend vanaf de einddatum van de vergunning.

Als de verlengingsaanvraag kort voor de einddatum van de Eurovergunning is ingediend, kunnen overbruggingsbewijzen verstrekt worden die geldig zijn vanaf einddatum van de Eurovergunning.

Wordt een verlengingsaanvraag ingediend na de einddatum van de Eurovergunning, dan kan de begindatum van de overbruggingsbewijzen nooit voor de datum van die aanvraag liggen. De geldigheid van het overbruggingsbewijs eindigt maximaal 6 maanden na de einddatum van de inmiddels verlopen vergunning. Bovendien wordt deze verlengingsaanvraag beschouwd als een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning.

Voor de afgifte van overbruggingsbewijzen brengt de NIWO u € 25,- per bewijs in rekening. 

Wijzigingen
Ik stop met mijn onderneming. Hoe kan ik mijn Eurovergunning opzeggen / laten intrekken?

U kunt uw Eurovergunning beëindigen door dit schriftelijk aan de NIWO kenbaar te maken. U kunt dit ook online regelen via het NIWO-ondernemersloket. Vervolgens stuurt u de Eurovergunning en de in uw bezit zijnde vergunningbewijzen retour aan de NIWO:

Postbus 3004  
2280 MB Rijswijk (ZH) Nederland

U kunt ervoor kiezen om de vervoersdocumenten per aangetekende post te versturen, zodat u altijd kunt bewijzen dat u ze heeft opgestuurd en daarmee aan uw verplichting heeft voldaan. 

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging (beschikking) van de intrekking van uw Eurovergunning.

Heeft een rechtsvormwijziging gevolgen voor de geldigheid mijn Eurovergunning?

Ja. Zodra er sprake is van een nieuw KVK-nummer moet de vervoersonderneming een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning indienen, die opnieuw wordt getoetst aan de eisen van vergunningverlening. 

Om te voorkomen dat u zonder vergunning komt te zitten, adviseren wij u om de procedure bij de KVK volgens onderstaande stappenplan te doen.

Stap 1.
U schrijft de nieuwe rechtsvorm in bij de Kamer van Koophandel (KVK). De activiteitenomschrijving is dan als volgt: ‘Voorbereidende handelingen tot het voortzetten van (bedrijfsnaam) op het adres (adres) per (datum)’. Let op: u moet de inschrijving voorbereiden en een afspraak maken via de website van KVK. Vraag tijdens de afspraak of de medewerker van KVK u kan helpen met de formulieren die nodig zijn voor stap 3.

Stap 2.
U vraagt een vergunning voor de nieuwe vervoersonderneming aan bij de NIWO.

Stap 3.
Zodra de vergunning aan de nieuwe vervoersonderneming is verleend, kunt u de voortzetting van de oude vervoersonderneming (met de oude rechtsvorm) naar de nieuwe rechtsvorm registreren. De oude rechtsvorm wordt daarmee uitgeschreven. Dit kan via de post naar KVK verstuurd worden. Kijk op de website van KVK voor het juiste postadres.

Stap 4.
Vergeet niet dat u de Eurovergunning en -bewijzen van de oude vervoersonderneming binnen één week aan de NIWO moet retourneren.

Kan ik na een rechtsvormwijziging blijven doorrijden met mijn Eurovergunning?

Nee. Een overgangssituatie is niet mogelijk omdat het gaat om twee verschillende juridische entiteiten (vervoersondernemingen). De Eurovergunning is gebonden aan de juridische entiteit die de Eurovergunning aanvraagt en krijgt. De nieuwe vervoersonderneming zou dan rijden op de vergunning van een derde (de oude vervoersonderneming dus), hetgeen niet is toegestaan op grond van artikel 2.7 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Dit is een economisch delict.

Heeft een bestuurswijziging gevolgen voor de geldigheid van mijn Eurovergunning?

Ja, dat kan. Een bestuurswijziging (bijv. directeur, vennoot) heeft gevolgen als het de persoon betreft die het vakdiploma bezit. Als de vervoersmanager met het vakdiploma uit dienst treedt of anderszins wegvalt uit de onderneming moet zo snel mogelijk een andere vervoersmanager worden aangewezen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan de NIWO u maximaal zes maanden de tijd geven om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken. Daarnaast zal ook de eis van betrouwbaarheid opnieuw worden getoetst. De onderneming moet namelijk gedurende de gehele vergunningperiode voldoen aan de vergunningvoorwaarden. 

 

Wat moet ik doen als de vakbekwame persoon (vervoersmanager) is gewijzigd?

Als de nieuwe vervoersmanager/vakbekwame persoon geen directeur, vennoot of eigenaar is, moet hij/zij ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als gevolmachtigde (=procuratiehouder/bedrijfsleider). Ook moet u een kopie van het vakdiploma en een afschrift van de arbeids- of managementovereenkomst meesturen. 

Als het om een externe vervoersmanager gaat, dan stelt de NIWO vrijwel altijd een onderzoek in naar het permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan de vervoersactiviteiten. Geef de wijziging zo snel mogelijk door en bij voorkeur via het NIWO-ondernemersloket -> Bestuurswijziging.

Heeft een naams-/adreswijziging gevolgen voor de geldigheid van mijn Eurovergunning?

Ja. Als gevolg van een naams-/adreswijziging zijn de vervoersdocumenten (Eurovergunning en de vergunningbewijzen) niet langer geldig. Het persoonsgebonden karakter van de Eurovergunning brengt met zich mee dat de vergunning door een naams-/adreswijziging van rechtswege vervalt. Dit volgt uit artikel 13, lid 4 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.

Zodra de wijziging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is doorgevoerd, moet u spoedig een aanvraag voor vervanging van uw vervoersdocumenten indienen. De NIWO berekent daarvoor alleen administratiekosten van € 24,50. Nadat u de vervoersdocumenten heeft omgewisseld, stuurt u de oude terug naar de NIWO.
Ga naar: NIWO-ondernemersloket -> Wijziging naam of adres

Wat gebeurt er met de Eurovergunning van een vervoersonderneming na een faillissement?

Het uitgangspunt is dat de vervoersactiviteiten van de gefailleerde onderneming zijn beëindigd en dat de vervoersonderneming geen beroepsgoederenvervoer meer verricht. De curator dient daarom de aan de failliete onderneming verstrekte Eurovergunning en de daarbij behorende vergunningbewijzen aan de NIWO te retourneren. 

De curator kan met een machtiging van de rechter-commissaris de activiteiten van de failliete vervoersonderneming enige tijd voortzetten. Dit kan rechtmatig gebeuren als de failliete vervoersonderneming gedurende deze periode blijft beschikken over de verleende vergunning(bewijzen). In de praktijk is dit hoogstens zes tot acht weken. Zodra de vervoersactiviteiten worden gestaakt moeten de vervoersdocumenten binnen één week worden geretourneerd.

Er hoeft dus geen apart verzoek tot voortzetting van de vervoersactiviteiten bij de NIWO te worden ingediend. De vervoersdocumenten moeten uiterlijk acht weken na datum van faillissement worden geretourneerd. Als dat niet gebeurt, dan kan de NIWO een last onder dwangsom opleggen.

ZZP'ers en de eis van dienstbetrekking
Ik ben zzp'er en wil mijzelf als chauffeur verhuren aan een vervoersonderneming, mag dit?

Nee, in het beroepsgoederenvervoer is het niet toegestaan om uzelf als chauffeur in de vorm van een zzp-er te verhuren. Dit mag alleen binnen het eigen vervoer. Een vervoersonderneming mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

 • bij de onderneming in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking (werkgeversverklaring);  
 • ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat aangewezen is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het verhuren van chauffeurs; de chauffeur moet een verklaring van terbeschikkingstelling kunnen tonen, of
 • als er sprake is van collegiale inleen (zonder winstoogmerk en ter beschikking gesteld door een collega vergunninghouder).

Meer informatie over de Verklaring van dienstbetrekking

Ik wil een zzp’er inzetten die een eigen Eurovergunning heeft, maar hij beschikt niet over een voertuig. Ik wil mijn voertuig ter beschikking stellen. Mag dit?

Een zzp’er mag voor eigen rekening en risico goederen vervoeren voor een andere vervoersonderneming, maar dan moet de zzp'er voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de zzp’er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg; 
 • de zzp’er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, leaseovereenkomst of huurovereenkomst). De zzp’er mag het voertuig ook huren van zijn opdrachtgever, maar het is wel vereist dat hij het risico draagt van het voertuig en de goederen (transportverzekering). Dit moet hij ook kunnen aantonen middels het overleggen van een huurovereenkomst en een verzekeringsovereenkomst enz. Natuurlijk moet hier wel een vergoeding tegenover staan, anders is er geen sprake van een ‘gehuurd voertuig’ in de zin van de Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg; 
 • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van de vervoersonderneming van de zzp’er;
 • de zzp'er werkt voor eigen rekening en risico, er mag geen sprake zijn van loondienst (een dienstbetrekking).

 

Mag ik een chauffeur van een andere vervoersonderneming inzetten?

Er kan alleen tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een andere vervoersonderneming. Dit wordt ook wel collegiale inleen genoemd. Er moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de onderneming dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een Eurovergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
 • de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door de andere onderneming zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon; en
 • de inleen vindt plaats voor maximaal zes aaneengesloten weken.

Dit volgt uit artikel 13, lid 2 van de Regeling wegvervoer goederen

Heeft mijn uitzendbureau ook een Eurovergunning nodig?

Nee. Zolang er alleen werknemers worden uitgezonden is er geen Eurovergunning vereist. 

Indien u werknemers uitzendt in de beroepsgoederenvervoer branche, moet u wel op grond van artikel 14 van de Regeling wegvervoer goederen een aanwijzingsbeschikking hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanwijzingsbeschikking vraagt u bij de KIWA aan.

 

Mag ik als hulpbetoon chauffeurswerkzaamheden verrichten?

Ja, mits u ofwel een verklaring van dienstbetrekking (loondienst) dan wel een verklaring van terbeschikkingstelling (via een aangewezen uitzendbureau) heeft. Dit vindt u terug in artikel 2.11 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg)

U kunt een dergelijke verklaring aanvragen via de website van de KIWA. 
Verklaring van dienstbetrekking
Verklaring van terbeschikkingstelling (ook wel 'aanwijzingsbeschikking' genoemd)

VIHB-registratie
Waar staat de afkorting VIHB voor?

Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar en Bemiddelaar (van afvalstoffen).

Moet mijn onderneming vermeld staan op de VIHB-lijst?

U moet zich laten registreren op de VIHB-lijst als u zich in Nederland bezighoudt met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Moet ik een VIHB-registratie aanvragen als ik bemiddel in het vervoer van afval (logistiek bemiddelen)?

In geval u alleen een vervoerder regelt die het vervoer van afval (bijvoorbeeld een afvalcontainer) gaat verzorgen, heeft u zelf geen VIHB-registratie nodig. Niet het bemiddelen in afval staat hier centraal, maar het bemiddelen in vervoer (logistiek bemiddelen). De vervoerder van het afval heeft wel een VIHB-registratie nodig.

Hoe kom ik aan een aanvraag en registratie voor dierlijke bijproducten?

Op levensmiddelenbedrijven die werken met dierlijke producten ontstaan dierlijke bijproducten. Net als op plaatsen waar dieren worden gehouden. Dierlijke bijproducten moeten op de juiste manier worden gehanteerd, afgevoerd, gebruikt, verwerkt of verwijderd. De NVWA ziet daarop toe en registreert en erkent bedrijven die met dierlijke bijproducten werken. 

NVWA-> Dierlijke bijproducten

Voor welke afvalstoffen is een inzamelvergunning verplicht en waar vraag ik deze aan?

Voor een aantal afvalstoffen is een inzamelvergunning verplicht. Deze afvalstoffen zijn afgewerkte olie, scheepsafvalstoffen en klein gevaarlijk afval. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt u meer informatie over het Besluit Inzamelen Afvalstoffen (BIA) en over de aanvraag van de inzamelvergunning:  ILT -> Inzamelvergunning afvalstoffen (BIA)

Voor vragen over BIA kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Moet ik een Eurovergunning bezitten, als ik een VIHB-registratie wil aanvragen?

Nee, dat is niet nodig.

Ik heb een Eurovergunning, moet ik ook aan alle voorwaarden voldoen voor de aanvraag van een VIHB-registratie?

Ja, maar u heeft bij uw aanvraag voor een Eurovergunning al aangetoond dat u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dat voor de VIHB-registratie niet opnieuw aan te tonen. Dit volgt uit artikel 5, lid 3, onder a van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

Wat is een VIHB nummer?

Het nummer dat een onderneming krijgt als deze op de VIHB-lijst wordt geregistreerd. Bijv. '512345VXHB'. Eerst 6 cijfers (512345) en vervolgens 4 letters die staan voor de activiteit (VXHB staat voor V= vervoerder, X = geen inzamelaar, H = handelaar en B = bemiddelaar).

Sommige oudere registraties (afgegeven voor december 2016) bevatten eerst nog 2 letters, die staan voor de provincie (ZH=Zuid-Holland of BU=buitenland). Aangezien deze toen vijf jaar geldig waren, zijn deze oude registraties vanaf 2022 niet meer in omloop.

Voor welke VIHB-activiteiten geldt de eis van vakbekwaamheid voor afvalstoffen?

Het vakdiploma is alleen nodig als u uitsluitend Handelaar (H) en/of Bemiddelaar (B) bent, dus niet voor Vervoerders (V) en Inzamelaars (I). Het vakdiploma is dus alleen nodig voor de volgende combinaties: XXHB, XXHX, XXXB.

Het vakdiploma is niet nodig als er een V of I geregistreerd staat, dus bijv. VIHB, VXHB, VIXB, VXHX. Dus als u Handelaar/Bemiddelaar bent en daarbij ook Vervoerder en/of Inzamelaar, hoeft u dus geen vakdiploma meer te hebben.
Ondernemingen die op 30 april 2004 al bestonden, hebben géén vakdiploma nodig:

 • als de onderneming vóór of op 30 april 2004 stond ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) als handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen, en
 • als de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het handelen of bemiddelen van afvalstoffen, op 30 april 2004 bij de onderneming werkzaam was en stond ingeschreven bij de KVK. 
Mag ik de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) insturen om mijn betrouwbaarheid aan te tonen?

Nee, de NIWO heeft uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is iets anders dan een GVA. Een GVA wordt verlangd als u zich inschrijft op een overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht, concessieovereenkomst voor openbare werken of prijsvraag. 

Meer informatie over de VOG.
Meer informatie over de GVA.

Wie geeft het vakdiploma afvalstoffen (getuigschrift) af?

Dit doet het CCV, onderdeel van het CBR.

Een vakdiploma is alleen nodig voor een VIHB-registratie als u uitsluitend Handelaar (H) en/of Bemiddelaar (B) bent, dus niet voor Vervoerders(V) en Inzamelaars (I). Het vakdiploma is dus alleen nodig voor de volgende combinaties: XXHB, XXHX, XXXB. Het vakdiploma is niet nodig als er een V of I geregistreerd staat, dus bijv. VIHB, VXHB, VIXB, VXHX. Dus als u Handelaar/Bemiddelaar bent en daarbij ook Vervoerder en/of Inzamelaar, hoeft u dus geen vakdiploma meer te hebben.

Meer informatie over het vakdiploma afvalstoffen

Welke stukken zijn nodig voor de aanvraag van een VIHB-registratie van een gemeente of gemeentelijke organisatie met betrekking tot het inzamelen van afvalstoffen vanuit de gemeente naar een verwerker?

Er dienen een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VIHB, een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) van de vakbekwame leidinggevende van de desbetreffende gemeentelijke dienst, een arbeidsovereenkomst (of aanstellingsbrief) waaruit de functieomschrijving van de vakbekwame leidinggevende blijkt en een organogram van zijn of haar positie binnen de gemeentelijke organisatie overgelegd te worden.

Vervoert u naast huishoudelijke afvalstoffen ook bedrijfsafvalstoffen, dan moet u tevens een Eurovergunning aanvragen.

Hoe lang is de vermelding op de VIHB lijst geldig?

Een registratie op de VIHB-lijst geldt voor onbepaalde tijd. Zolang de onderneming blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden, wordt de VIHB-registratie niet beëindigd.

De NIWO controleert ondernemingen periodiek (om de  5 jaar) . Het uitgangspunt is dat de controle zoveel mogelijk 'achter de schermen' plaatsvindt. Waar mogelijk dus zonder de onderneming met vragen te benaderen. Pas als er onduidelijkheden zijn nemen wij contact met u op. 

Waar kan ik de openbare VIHB-lijst vinden op de website?

U kunt de lijst vinden op het NIWO-ondernemersloket. Ga naar het NIWO-ondernemersloket en kies: Zoek VIHB-registraties.

Waar kan ik de Regeling Inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen (RIA) vinden?
Bestaat er in Duitsland een soortgelijke VIHB-regeling?

Ja, er bestaat een Duitse regeling voor afvalstoffen.

Voor vervoer van gevaarlijk afval vindt u informatie op ZKS-Abfall Zentrale Koordinierungsstelle, website: www.zks-abfall.de, e-mail support@zks-abfall.de.

Voor vervoer van ongevaarlijk afval moet er een registratie gedaan worden via de website: https://einreichen.eaev-formulare.de/intelliform/forms/AbfAEV/AbfAEV/Antrag_54/index

Bestaat er in België een soortgelijke VIHB-regeling?

Ja, er bestaat een Belgische regeling voor afvalstoffen. België is opgesplitst in drie gewesten, in elk gewest moet afzonderlijk een registratie aangevraagd worden.

Gewest Vlaanderen
In principe moet iedereen die afvalstoffen vervoert in het Vlaamse Gewest beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen (afgeleverd in Vlaanderen of een andere regio in de EU). Een uitzondering hierop is het doorvoertransport. Als het een doorvoertransport door het Vlaamse Gewest betreft (start en einde van het transport liggen buiten het Vlaamse Gewest) hoeft een onderneming geen registratie als vervoerder van afvalstoffen hebben. Verder geldt voor het gewest Vlaanderen de uitzondering dat als een onderneming in Nederland al een VIHB-registratie met de activiteit van tenminste vervoerder heeft, dus met een V (VIxx, VIHB, Vxxx etc.) en zij wil ook afvalstoffen vervoeren in Vlaanderen, dan volstaat het om een gewaarmerkte kopie (kopie die door de NIWO is afgegeven) van de Nederlandse VIHB-registratie aan boord van het voertuig te hebben. (Bron:OVAM)  

Een registratie in België aanvragen kan bij de volgende instanties:  

 1. Vlaanderen: OVAM
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110,  B-2800 Mechelen, tel: +32 (0)15 284 284
  E-mail: registratie.vervoerders@ovam.be
  Website: www.ovam.be/  of  Ga direct naar OVAM -Transport van afvalstoffen en materialen  
 2. Wallonië SPW
  Departement du sol et des Dechets Office Wallon des Dechets, Direction de la Politique des Déchets Avenue Prince du Liège 15 , B-5100 Namur (Jambes), tel: +32 (0)81 336 531
  Website: http://environnement.wallonie.be/
  E-mail: jeanyves.mercier@spw.wallonie.be
   
 3. Brussels Gewest Leefmilieu Brussel
  ulledelle 100, B-1200 Brussel, tel: +32 (0)2 775 75 11
  E-mail: permit_agr@leefmilieu.irisnet.be
Hoe kan ik een wijziging in mijn VIHB-activiteiten doorgeven?

Als uw activiteiten voor de VIHB-registratie wijzigen, geeft u dit door aan de NIWO:
- online via het ondernemersloket of per e-mail: vihb@niwo.nl

Vermeld in uw e-mail altijd:
- uw huidige VIHB-nummer: bijv. 5123456 VXXX
- uw oude activiteiten: bijv. V
- uw nieuwe activiteiten: bijv. V - I - H -B

Activiteiten
Bedrijven staan op de VIHB-lijst voor afvalstoffen geregistreerd voor één of meer activiteiten. Aan de laatste vier letters van uw VIHB-nummer ziet u voor welke activiteit u staat geregistreerd. 
Bijvoorbeeld: 500123 VIHB of 500124 VIXX. Staat er een X  dan bent u niet voor die activiteit geregistreerd.
 

V = Vervoerder
I = Inzamelaar
H = Handelaar
B = Bemiddelaar
Ritmachtiging
Wanneer heb ik een ritmachtiging nodig?

Als u rijdt op landen buiten de Europese Unie, dan heeft u naast de Eurovergunning een CEMT-vergunning of ritmachtigingen nodig. Een ritmachtiging is geldig voor een heen- en aansluitende retourrit.

Hoe vraag ik ritmachtigingen aan?

U kunt via het NIWO-ondernemersloket ritmachtigingen aanvragen. 
Ga naar NIWO-ondernemersloket en kies: Ritmachtigingen en CEMT-verhuisvergunning

Wat moet ik met gebruikte ritmachtigingen doen?

Alle gebruikte en niet gebruikte, maar verlopen ritmachtigingen moeten aan de NIWO worden teruggezonden:

Postbus 3004  
2280 MB Rijswijk (ZH) Nederland

Hoelang zijn ritmachtigingen geldig?

De ritmachtigingen kunnen eenmalig gebruikt worden voor een heen- en aansluitende terugrit. Op de ritmachtigingen staat een jaartal. De meeste ritmachtigingen zijn geldig t/m 31 januari van het daaropvolgende jaar.

CEMT-vergunning
Wanneer heb ik een CEMT-vergunning nodig?

Als u rijdt op landen buiten de Europese Unie, dan heeft u naast de Eurovergunning een CEMT-vergunning of ritmachtigingen nodig. Een CEMT-vergunning is langere tijd (kalenderjaar)  geldig en geldt voor meerdere landen tegelijk. De CEMT-vergunning is alleen beschikbaar voor Eurovergunninghouders.

In welk landen geldt de CEMT-vergunning?

Er zijn 44 landen aangesloten bij het CEMT-verdrag, waaronder de landen van de Europese Unie. Voor vervoer binnen de Europese Unie volstaat de Eurovergunning. Sommige EU-landen verlangen voor vervoer tussen hun land en een niet EU-land een ritmachtiging voor derdelandenvervoer. Dit derdelandenvervoer mag ook plaatsvinden onder dekking van de CEMT-vergunning.

Brexit - Heb ik voor het vervoer op het VK vanaf 1 januari 2021 een CEMT vergunning nodig?

Nee, er is op 24 december 2020 alsnog een akkoord gesloten tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Nederlandse vervoerders kunnen met een Eurovergunning van en naar het VK blijven rijden.
 

Ik wil een CEMT-verhuisvergunning aanvragen, hoe doe ik dat?

Speciaal voor internationale verhuizingen bestaan er CEMT-verhuisvergunningen. Deze zijn bedoeld voor vervoersondernemingen die internationale verhuizingen tussen CEMT-landen uitvoeren en die, voor wat betreft personeel en materieel, hiertoe speciaal zijn uitgerust.

U kunt de CEMT-verhuisvergunning aanvragen op het NIWO-ondernemersloket. 
Ga naar: NIWO-ondernemersloket  en kies:  Ritmachtigingen en CEMT-verhuisvergunning.

Of stuur de benodigde informatie (uw NIWO-codenummer, bedrijfsnaam, naam en aantal CEMT-verhuisvergunningen (afgekort: NLV') per e-mail naar loket@niwo.nl.

Binnenlandse vergunning
Welke wijzigingen hebben invloed op mijn binnenlandse vergunning?

Wijzigingen kunnen leiden tot intrekking of het vervallen van de vergunning voor uitsluitend binnenlands vervoer. U zult dan een Eurovergunning moeten aanvragen. Sinds 1 mei 2009 is het namelijk niet meer mogelijk om een binnenlandse vergunning aan te vragen. De Eurovergunning is geldig voor zowel binnenlands als grensoverschrijdend vervoer.

Wijzigingen die leiden tot intrekking van de binnenlandse vergunning

 • indien niet meer wordt voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid;
 • op verzoek van de vergunninghouder;
 • indien de vervoerder zijn vervoersactiviteiten heeft gestaakt, of
 • indien een of meer vervoersmanagers die vóór de inwerkingtreding van de Wet wegvervoer goederen, niet langer permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan die vervoersactiviteiten. 

Wijzigingen die leiden tot het van rechtswege vervallen van de binnenlandse vergunning

 • het overlijden dan wel het intreden van wettelijke onbekwaamheid van de natuurlijke persoon waaraan de vergunning is verleend (eenmanszaak);
 • de ontbinding van de onderneming, of
 • de naam-/adreswijziging van de onderneming. Ingeval van wijzigingen die betrekking hebben op de naam en het adres van de onderneming, vervalt de vergunning niet direct en kunt u ter vervanging nieuwe vervoersdocumenten aanvragen die de juiste naam en het adres vermelden. Indien de vervoersdocumenten niet tijdig worden vervangen, dan vervalt de vergunning alsnog en zult u een Eurovergunning moeten aanvragen.

 

Moet ik nieuwe vergunningbewijzen aanvragen, na de vijfjaarlijkse toetsing van mijn binnenlandse vergunning?

Nee, dat hoeft niet. Bij de toetsing in 2015 zijn de oude modellen van de binnenlandse vergunningbewijzen, welke zijn afgegeven voor 1 april 2011, gratis omgewisseld voor nieuwe exemplaren. Indien uw bewijzen nog niet zijn omgewisseld, dan zal de NIWO bij de eerstvolgende vijfjaarlijkse toetsing de bewijzen gratis omwisselen.

Kan ik nog extra binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen?

Ja, dat kan als u over een vergunning voor uitsluitend binnenlands vervoer beschikt. De binnenlandse vergunning zelf kan sinds 1 mei 2009 niet meer aangevraagd worden. Vervoersondernemingen die op grond van de overgangsregeling over deze vergunning beschikken, kunnen nog wel extra binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen indien het wagenpark uitbreidt.

Hoe kan ik (extra) binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen?

U kunt online via het NIWO-ondernemersloket binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen. U betaalt € 25,00 per afgegeven vergunningbewijs.

NIWO-ondernemersloket -> Binnenlandse vergunningbewijzen

 

Zijn de oude modellen van binnenlandse vergunningbewijzen nog geldig?

Nee, alle oude exemplaren van de binnenlandse (of nationale) vergunningbewijzen, met een afgiftedatum voor 1 april 2011 zijn niet meer geldig. Bij de vijfjaarlijks toetsing in 2015 hebben de bedrijven die aan de vergunningvereisten voldeden, gratis nieuwe exemplaren van de binnenlandse vergunningbewijzen ontvangen, zodat er nog maar een model in omloop is. 

Hoe weet ik of mijn binnenlandse vergunning nog geldig is?

Nederlandse bedrijven met een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg vindt u op het NIWO ondernemersloket. Ook bedrijven met een binnenlandse vergunning zijn er te vinden.

Direct zoeken

Bestuurdersattest
Bestuurdersattest - Waar vraag ik een GVVA aan?

De Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) is nodig als u een buitenlandse medewerker bij uw transportbedrijf wilt laten werken. De werkgever (het transportbedrijf) vraagt de GVVA aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie: IND - GVVA

Bestuurdersattest - Waar vind ik meer informatie over de basiskwalificatie voor chauffeurs (code 95)?

Het CBR heeft een webpagina, waarop staat wie wat doet op dit gebied. 

Ga naar: www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/branche-informatie-code-95/instanties-wie-doet-wat.htm

Bestuurdersattest - Hoe vraag ik een bestuurderskaart aan bij de KIWA?

Op de website van KIWA-register staat hoe u een bestuurderskaart bij de KIWA kunt aanvragen. Dat kan pas nadat de chauffeur een bestuurdersattest heeft ontvangen van de NIWO.  

https://www.kiwaregister.nl/smart-tachograaf/bestuurderskaart

Bestaat er ook een bestuurdersattest voor het personenvervoer?

Ja, dat is het nationaal certificaat. Dus voor niet EU-chauffeurs in het goederenvervoer is er het bestuurdersattest en voor het personenvervoer is er het nationaal certificaat. 

www.niwo.nl/nationaalcertificaat

AVG
Kan ik een lijst met vergunninghouders in het wegvervoer ontvangen?

Nee. De NIWO verstrekt geen volledige lijst van vergunninghouders in het wegvervoer. Dit mogen wij niet in verband met de privacy wet- en regelgeving. Volgens deze wet- en regelgeving mag de NIWO alleen gegevens verstrekken onder bepaalde voorwaarden, onder andere als er een wettelijke basis voor is of als er een nauwe verwantschap is tussen de doelen waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Wij bieden deze bedrijfsgegevens aan via de zoekmogelijkheid op de website.  Ga naar het NIWO-ondernemersloket en kies: Zoek vergunninghouders wegvervoer.

ERRU
Waar staat de afkorting ERRU voor?

Electronic Register of Roadtransport Undertakings.

Elke lidstaat is verplicht om over een sanctieregister te beschikken, het ERRU-register. Hierin registreert elke lidstaat alle ernstige inbreuken op de communautaire wetgeving waar onherroepelijke veroordelingen of onherroepelijke sancties voor zijn uitgesproken / opgelegd aan de vervoersonderneming en vervoersmanagers.

Wie beheert het ERRU-register in Nederland?

De RDW beheert het Nationaal elektronisch register. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beheert het sanctieregister (het register waar strafpunten in worden bijgehouden) en legt de ernstige overtredingen van vervoersondernemingen en de bijbehorende strafpunten daarin vast.

Aan welke misstanden in de transportsector moet ik denken bij ERRU?

Het betreffen overtredingen van de communautaire verkeers- en vervoerswetgeving die als zeer ernstig, heel ernstig en ernstig aan te merken zijn. Het gaat dan om overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden, de tachograaf, gevaarlijke stoffen, overbelading, de technische staat van het voertuig, het rijbewijs en de communautaire vergunning. Een compleet overzicht is te vinden in bijlage I van Verordening (EU) 2016/403 en ook in de tabel onder artikel 4 van de ERRU-beleidsregel.

Wat betekent ERRU voor een individuele vervoersonderneming?

Een vervoersonderneming of vervoersmanager die in de Europese Unie binnen een periode van twee jaar ernstige overtredingen begaat, kan zijn betrouwbaarheid verliezen waardoor de communautaire vergunning geschorst of ingetrokken kan worden en de werkzame vervoersmanager ongeschikt verklaard kan worden.

Wat is het gevolg als een vervoersonderneming één zeer ernstige overtreding begaat?

Bij ERRU is het uitgangspunt van de Nederlandse wetgever dat één zeer ernstige overtreding niet tot intrekking, schorsing en/of ongeschiktverklaring kan leiden. Wel is aan de hand van strafpunten per overtreding een grenswaarde gesteld aan het aantal ernstige overtredingen die niet overschreden mag worden. Komt de vervoersonderneming boven de grenswaarde van het aantal strafpunten, dan is zijn betrouwbaarheid en dat van zijn vervoersmanager(s) in het geding. De grenswaarde wordt altijd uitgedrukt in strafpunten. Voor elke ernstige overtreding krijgt de vervoersonderneming een vaststaand aantal strafpunten. De optelsom van de toegerekende strafpunten binnen een periode van twee jaar mag de grenswaarde niet overschrijden. De bijlage van de ERRU-beleidsregel bevat een lijst met alle overtredingen waarbij ook het aantal strafpunten staat dat voor een bepaalde overtreding aan een vervoersonderneming wordt toegerekend. 

Bij hoeveel ERRU-strafpunten komt de betrouwbaarheid van het bedrijf te vervallen?

Deze grenswaarde is afhankelijk van het aantal gewaarmerkte afschriften waar de vervoersonderneming over beschikt. Artikel  4 van de ERRU-beleidsregel bevat een tabel waarin de grenswaarde van het aantal strafpunten valt af te lezen die een vervoersonderneming niet mag overschrijden.

Wanneer wordt een vervoersmanager ongeschikt verklaard?

Een vervoersmanager kan ongeschikt verklaard worden, zodra hij de grenswaarde van het aantal ERRU-strafpunten overschrijdt en (mede) verantwoordelijk kan worden gehouden voor de overtredingen. Dit zal uit het betrouwbaarheidsonderzoek van de ILT blijken. De betrouwbaarheid van de vervoersmanager komt dan te vervallen en daarom wordt hij ongeschikt verklaard om zijn functie als vervoermanager uit te oefenen. Dit heeft ook gevolgen voor eventuele andere vervoersondernemingen waar hij als vervoersmanager werkzaam is. Deze vervoersondernemingen krijgen maximaal zes maanden te tijd om de eis van vakbekwaamheid anderszins in te vullen (bijv. het aantrekken van een nieuwe vervoersmanager).

Welke gegevens worden in het ERRU-register opgenomen?

Het ERRU-register bestaat uit twee delen. Het openbare deel bevat de gegevens van de vervoersonderneming en de vervoersmanager. In het andere deel staan de overtredingen.
-  naam en de rechtsvorm van de onderneming;
-  adres van de onderneming
-  namen van de werkzame vervoersmanagers';
-  serienummer van de communautaire vergunning en het aantal gewaarmerkte afschriften;
-  ernstige overtredingen die zijn begaan (onherroepelijke veroordeling/sanctie);
-  vervoersmanagers die ongeschikt zijn verklaard;
- geschorste of ingetrokken vergunningen.

Worden de strafpunten ook in het ERRU-register opgeslagen?

Nee, in het ERRU-register staan geen strafpunten. De toegerekende strafpunten worden geregistreerd in het sanctieregister van de ILT en via technische koppelingen automatisch doorgegeven aan de bevoegde instanties. Voor het goederenvervoer is dat de NIWO.

Kan iedereen het ERRU-register inzien?

Nee, u heeft geen inzage in het ERRU-register. Wel kunt u in de toekomst via het beveiligde ondernemersloket van de NIWO inzage krijgen in de door u gepleegde ernstige overtredingen, de daaraan toegerekende strafpunten en het totaal aan toegerekende strafpunten.

Welke rol speelt de NIWO ten aanzien van ERRU?

De NIWO is bevoegd om de vergunning te schorsen of in te trekken en de vervoersmanager voor een bepaalde periode ongeschikt te verklaren. Na het overschrijden van de grenswaarde van het aantal strafpunten wordt door de ILT een betrouwbaarheidsonderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek komt een advies richting NIWO (of KIWA) over een eventuele sanctie. De NIWO zal dit door middel van een evenredigheidstoets zelf ook nog onderzoeken en een zienswijze bij het bedrijf opvragen. Komen ILT en NIWO tot overeenstemming, dan legt de NIWO de sanctie op.

Wie kent de ERRU strafpunten toe?

ILT kent de strafpunten toe in geval van ERRU. ILT houdt ook in de gaten of een bepaalde vervoersonderneming de strafpuntenlimiet bereikt.

Word ik geïnformeerd als er in het ERRU-register een overtreding bij mijn naam/bedrijf wordt gezet?

Nee, u wordt niet bij elke onherroepelijke ernstige overtreding die in het register wordt gezet geïnformeerd. Wel wordt u schriftelijk door de ILT geïnformeerd indien u een eerste registratie in het sanctieregister van de ILT krijgt en ook bij 50% of meer van uw grenswaarde van het aantal strafpunten heeft bereikt.  
Bent u goederenvervoerder, dan wordt het in de toekomst mogelijk om via het ondernemersloket van de NIWO zelf te kijken welke ernstige overtredingen u heeft gepleegd en welk aantal strafpunten daaraan zijn toegekend. 

Wie krijgt een strafpunt bij een overtreding: het transportbedrijf, de vervoersmanager of beide?

Zowel de vervoersonderneming als de vervoersmanager krijgen de strafpunten in het kader van ERRU.

Is Nederland het enige land met een ERRU-register?

Nee. Elke lidstaat is verplicht om over een ERRU-register te beschikken. Hierin registreert elke lidstaat alle ernstige overtredingen van de vervoerdersondernemingen die aldaar zijn gevestigd. De nationale ERRU-registers worden onderling gekoppeld. 

Worden overtredingen en sancties die in het buitenland zijn begaan / opgelegd in het Nederlandse sanctieregister opgenomen?

Ja, als het een Nederlandse vervoersonderneming betreft. De lidstaat waar deze ernstige overtreding wordt begaan, informeert Nederland hierover via het ERRU-register. Nederland zal de ernstige overtreding in het Nederlandse sanctieregister opnemen

Kan een ongeschikt verklaarde vervoersmanager elders zijn vakbekwaamheid inbrengen?

Nee. De vervoersmanager die in het ERRU-register ongeschikt is verklaard, zal bij geen enkele vervoersonderneming zijn vakbekwaamheid in kunnen brengen. De vervoersmanager die ten tijde van de ongeschiktheidsverklaring ook elders zijn vakbekwaamheid inbracht, mag ook daar niet langer meer zijn vakbekwaamheid inbrengen.

Kan een vervoersmanager die in Nederland ongeschikt is verklaard, in een andere lidstaat zijn vakbekwaamheid inbrengen?

Nee, dit is niet mogelijk. Vervoersmanager die ongeschikt zijn verklaard staan vermeld in het ERRU-register. De vervoersmanager die in één lidstaat ongeschikt is verklaard voor een bepaalde termijn zal in geen enkele lidstaat zijn vakbekwaamheid in kunnen brengen.

Wanneer mag een ongeschikte vervoersmanager zijn vakbekwaamheid weer inbrengen?

Een vervoersmanager kan voor maximaal twee jaar ongeschikt verklaard worden binnen de gehele Europese Unie. De duur van de ongeschiktheid, de rehabilitatietermijn, wordt vermeld in de beschikking. De vervoersmanager is na deze rehabilitatietermijn weer in staat om zijn vakbekwaamheid bij (een) vervoersonderneming(en) in de Europese Unie in te brengen. Na verstrijking van de rehabilitatietermijn wordt de ongeschiktheidsstatus van de vervoersmanager uit het nationaal elektronisch register (het ERRU register) gewist.

Hoe blijf ik op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het ERRU-dossier?

Op de website van de NIWO is een ERRU-dossier gemaakt met de meest relevante informatie.

Is ERRU ook van toepassing in het Verenigd Koninkrijk?

Uit navraag bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk is nog geen eenduidig antwoord gekomen op de vraag of het Verenigd Koninkrijk is aangesloten op het ERRU-register. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u hiervan alsnog op de hoogte gesteld.

Is ERRU ook van toepassing in Zwitserland?

Nee, Zwitserland is geen partij bij ERRU regelgeving.

Is ERRU van toepassing op ritten die in het kader van het eigen vervoer worden uitgevoerd?

Als er geen vergunning nodig is voor de desbetreffende rit, bijvoorbeeld voor het eigen vervoer of uitgezonderd vervoer, en er wordt een overtreding begaan, is ERRU niet van toepassing. Het maakt niet uit dat u vergunninghouder bent. Het gaat om het soort vervoer. ERRU is alleen van toepassing op de ritten die beroepsgoederenvervoer voor derden betreffen.

Voertuigregister
Algemeen
Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?

De vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren bij de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuldigd aan de NIWO. U kunt ze per post versturen aan de NIWO:

Postbus 3004
2280 MB Rijswijk (ZH) Nederland

Indien u op korte termijn de vergunningbewijzen gaat gebruiken, hoeft u de vergunningbewijzen niet terug te sturen. Zodra u de voertuigen gaat inzetten, moet u de voertuigen wel registreren in het voertuigregister. 

Waar vind ik het voertuigregister?

Het voertuigregister is een module op het NIWO-ondernemersloket. 

ondernemersloket.niwo.nl -> voertuigregister Om toegang te krijgen tot uw gegevens logt u in met eHerkenning, niveau 3 of hoger.

 

Vanaf wanneer kunnen de kentekens geregistreerd worden?

Begin mei 2022 is het voertuigregister geopend op het NIWO-ondernemersloket. U kunt het voertuigregister onder ‘producten’ terugvinden. 

Welke gegevens registreer ik in het voertuigregister?

U registreert in het voertuigregister de kentekens van alle voertuigen waarmee uw vervoersonderneming feitelijk vervoersactiviteiten uitvoert. Daarnaast registreert u in het voertuigregister ook jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (b.v. uitzendkrachten) van uw vervoersonderneming stond.

Indien uw vervoersonderneming geen werknemers en/of chauffeurs in dienst of ter beschikking gesteld heeft, geeft u het getal 0 op.

Kan ik mijn kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs per post of e-mail doorgeven aan de NIWO?

Nee. U kunt deze gegevens alleen via het NIWO-ondernemersloket doorgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de opgave van deze gegevens en de juistheid hiervan. 

Voor de ondernemingen die geen eHerkenning kunnen aanvragen, gaat de NIWO een alternatieve manier ontwikkelen. Deze ondernemingen kunnen via een webformulier op het ondernemersloket de kentekengegevens doorgeven. Houd rekening met een langere verwerkingstijd. 

Moet ik het kenteken van het voertuig dat wordt ingezet bij het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen of eigen vervoer op landen buiten de Europese Unie, registeren in het voertuigregister?

Nee. Het voertuigregister is alleen voor Eurovergunninghouders. U registreert alle kentekens van voertuigen die worden ingezet voor beroepsgoederenvervoer voor derden. Dus voertuigen waarvoor een Eurovergunningbewijs is afgegeven.

Hoe registreer ik de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs in het voertuigregister?

U kunt voor de juiste registratie (en activatie) van deze gegevens de handleiding raadplegen. De handleiding staat op de informatiepagina van het voertuigregister: www.niwo.nl/vr

Wordt het papieren vergunningbewijs vervangen door het voertuigregister?

Nee. Het papieren vergunningbewijs blijft bestaan. Echter, de vergunninghouders moeten nu ook hun wagenpark registeren in het voertuigregister.

Wat zijn de consequenties voor het niet registreren van de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs?

De NIWO kan aan de hand van het niet (juist) invullen van het voertuigregister besluiten om een onderzoek in te stellen, vergunningbewijzen terug te vorderen of de communautaire vergunning in te trekken. Er is namelijk niet aangetoond dat (op de juiste wijze) wordt voldaan aan de eis van werkelijke en duurzame vestiging.  

Bij de aanvraag via het ondernemersloket heb ik mijn kentekens doorgegeven, maar na verlening van de vergunning heb ik een bericht gekregen dat mijn kentekengegevens niet in het voertuigregister worden geregistreerd. Waarom is dat?

De kentekengegevens zijn niet juist aangeleverd en daardoor kon de NIWO de kentekengegevens niet verwerken in het voertuigregister. U dient de kentekengegevens via het NIWO-ondernemersloket zelf te registreren.

Is het doorgeven van mijn kentekens, het aantal chauffeurs en werknemers verplicht?

Op dit moment is de registratie van deze gegevens op vrijwillige basis. Zodra de nieuwe Wet wegvervoer goederen (Wwg) en de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO is ingetreden, is het gebruik van het voertuigregister verplicht. Naar verwachting zal dat eind 2022 of begin 2023 zijn.

Inloggen ondernemersloket
Heb ik eHerkenning nodig voor het voertuigregister?

Ja. Het voertuigregister is alleen toegankelijk via het NIWO-ondernemersloket. U kunt alleen inloggen met eHerkenning niveau 3 of hoger. Meer informatie over de eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.
 

Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?

De NIWO werkt met eHerkenning. Dit is gekoppeld aan het KVK-nummer van een onderneming. DigiD is gekoppeld met de het BSN-nummer van een persoon. Vooralsnog is het niet mogelijk om bij de NIWO met DigiD in te loggen. Echter, de NIWO onderzoekt momenteel wel die mogelijkheid.

Kan ik mijn kentekengegevens ook zonder eHerkenning doorgeven?

Voor de ondernemingen die geen eHerkenning kunnen aanvragen, gaat de NIWO een alternatieve manier ontwikkelen. Deze ondernemingen kunnen via een webformulier op het NIWO-ondernemersloket de kentekengegevens doorgeven.

Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd van webformulieren langer is, dan wanneer u de kentekengegevens zelf registreert via het NIWO-ondernemersloket. Hierdoor kan het zijn dat het uw wagenpark in het voertuigregister niet actueel is.

Het beheren en wijzigen van de aangemelde kentekens in het voertuigregister kan alleen via het ondernemersloket en daar heeft u eHerkenning niveau 3 voor nodig.

Kentekens registreren
Welke kentekens registreer ik in het voertuigregister?

U registreert de voertuigen waarmee op dat moment beroepsgoederenvervoer voor derden wordt verricht. De voertuigen moeten een laadvermogen van meer dan 500 kg hebben. Let op! Dit is geen vervanger van de papieren vergunning. Het vergunningbewijs moet ook op het voertuig liggen.  

De registratie van de kentekens in het voertuigregister dient op dagbasis juist te zijn en is pas compleet wanneer u ook alle kentekens van de voertuigen waarmee u feitelijk de vervoersactiviteiten uitvoert, heeft geactiveerd. U dient ook aan te geven per wanneer dit voertuig wordt ingezet.

Waarom kan ik slechts een beperkt aantal voertuigen registreren?

U kunt maximaal het aantal voertuigen registreren waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven. Indien u meer voertuigen wilt opvoeren, vraagt u eerst meer vergunningbewijzen aan. Het maximum aantal vergunningbewijzen is gekoppeld aan de aangetoonde financiële draagkracht.

Ik huur tijdelijk een voertuig? Moet ik dit kenteken ook registreren in het voertuigregister?

Ja, u dient een gehuurd voertuig ook te registeren in het voertuigregister. Uw registratie is pas compleet als u dit voertuig heeft geactiveerd. Hiermee wordt bedoeld dat  u aangeeft per wanneer en welke duur u het voertuig daadwerkelijk gaat inzetten voor de vervoersactiviteiten. 

Het voertuigregister is zo ontworpen dat u gemakkelijk een voertuig kunt aan- of afmelden. Ook als het gaat om een enkele dag. 

Wordt het kenteken in het voertuigregister gekoppeld aan een vergunningbewijs?

Nee. Het algemene doel van het voertuigregister is dat de NIWO zekerheid heeft dat een vergunninghouder over één of meer voertuigen beschikt en in verband met de verstrekking van vergunningbewijzen, om hoeveel voertuigen het gaat. Een geregistreerd kenteken wordt dus niet gekoppeld aan een vergunningbewijs.
Indien het voertuig wordt vervangen, kunt u dit doorgeven in het voertuigregister. De vergunningbewijzen kunnen binnen de onderneming gewisseld worden tussen verschillende voertuigen.

Wat wordt bedoeld met terbeschikkingstelling?

In het voertuigregister wordt  gevraagd naar het type terbeschikkkingstelling. Hiermee wordt de relatie tussen het voertuig en de onderneming bedoeld: Eigendom, Huur, Operational lease of Financial lease.
 

De voertuigen worden gehuurd van de holding of een andere rechtspersoon binnen het concern. Wat moet ik invoeren bij terbeschikkingstelling?

Dit is feitelijk een huur constructie, maar aangezien de voertuigen binnen hetzelfde concern vallen ziet de NIWO dat als ‘Eigendom’. Bij type terbeschikkingstelling mag u dan ook Eigendom invullen.

Ik heb een foutief kenteken geregistreerd, maar ik het niet meer wijzigen. Wat nu?

In het voertuigregister is het niet mogelijk om een kenteken te wijzigen. Het is wel mogelijk om het kenteken af te melden / inactief te maken.

Indien u een foutief kenteken heeft geregistreerd, verandert u de einddatum van deze registratie naar vandaag. Vervolgens start u een nieuwe registratie. U vult het juiste kenteken in en zet de ingangsdatum op de dag na vandaag. Vanaf morgen is het foutieve kenteken inactief en het correcte kenteken actief.

Ik heb een voertuig niet meer zelf in gebruik (verkocht/verhuurd/etc.). Moet ik dat doorgeven?

Alle wijzigingen in het wagenpark geeft u door in het voertuigregister. Indien een eerder geregistreerd voertuig niet meer door u wordt ingezet, moet u het voertuig afmelden. Het voertuigregister is zo ontworpen dat u gemakkelijk een voertuig kunt aan- of afmelden.

1. Log in met eHerkenning van uw bedrijf.
2. Zoek het voertuig op.
3. Klik op de pen om een voertuigregistratie te wijzigen.
4. Verander de einddatum.
5. Klik op Indienen

Chauffeurs en werknemers registreren
Wat moet ik invullen bij het aantal werknemers en chauffeurs?

Hier vult u het aantal werknemers en chauffeurs dat in dienst is van of op een andere manier ter beschikking gesteld is aan de onderneming, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten. Bij de bepaling van het exacte aantal wordt er geen rekening mee gehouden of het part-time, full-time of een uitzend dienstverband is. De part-time dienstverbanden moeten dus niet bij elkaar opgeteld worden als een FTE (full-time equivalent)  Heeft u geen werknemers of chauffeurs in dienst, dan vult u het getal ‘0’ in.

Ik ben vennoot / eigenaar van de onderneming en ik rij zelf op mijn wagen(s). Ik sta niet op de loonlijst en er zijn geen werknemers. Wat moet ik aangeven bij de aantallen werknemers en chauffeurs?

Bij het aantal werknemers geeft u het getal ‘0’ op. U staat immers niet op de loonlijst en dus is er geen sprake van een dienstverband.

Bij het aantal chauffeurs geeft u aan met hoeveel vennoten / eigenaren u op de voertuigen rijdt. Als u zelf ook rijdt, dan rekent u uzelf bij het aantal chauffeurs. U kunt namelijk ook chauffeur zijn als u niet in loondienst bent.

Wanneer moet ik het aantal werknemers en chauffeurs opgeven?

U registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (bijv. uitzendkrachten) van uw onderneming stond.

Indien de onderneming geen werknemers en/of chauffeurs in dienst of ter beschikking gesteld heeft, geeft u het getal 0 op.

Ik heb iemand nieuw aangenomen/ingehuurd, moet ik dat doorgeven bij het voertuigregister?

Gedurende het jaar hoeft u wisselingen niet door te geven. 

U registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (bijv. uitzendkrachten) van uw onderneming stond.