Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

ERRU, het sanctieregister voor overtredingen

Sinds 1 april 2021 is het ERRU sanctieregister actief. Europese lidstaten wisselen informatie uit over overtredingen van ondernemingen in het wegtransport. Nederlandse ondernemingen en vervoersmanagers krijgen strafpunten bij (heel) ernstige overtredingen. Bij teveel strafpunten loopt de onderneming het risico de vergunning te verliezen. De vervoersmanager kan ongeschikt worden verklaard. Met dit puntensysteem is de ILT beter in staat om notoire overtreders van de weg te halen. Dat draagt bij aan veiligheid op de weg en eerlijke concurrentie in de markt.

ERRU: Voorkom strafpunten

nws praatplaat

Wat is ERRU?

ERRU is een Europees digitaal netwerk van gekoppelde nationale registers waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen die onherroepelijke overtredingen binnen de EU hebben begaan op het gebied van de vervoerswetgeving. De wetgeving over ERRU is tot stand gekomen in 2012, toen in EU Verordening 1071/2009 (toegang tot het beroep) is bepaald dat een vervoersonderneming en de vervoersmanager de betrouwbaarheidsstatus kunnen verliezen als er ernstige inbreuken zijn gemaakt op de geldende wetgeving voor het wegvervoer. De feitelijke invoering in Nederland heeft lang op zich laten wachten als gevolg van traagheid bij diverse lidstaten, maar is nu ook in Nederland een feit. De beleidsregel is op 1 maart 2021 in werking getreden en sinds 1 april 2021 registreert de ILT de strafpunten.

ERRU moet leiden tot een geharmoniseerde en effectievere methode voor het beoordelen van de betrouwbaarheid, en daarmee tot effectievere handhaving en het weren van notoire overtreders. Wanneer de betrouwbaarheidsstatus wordt verloren, leidt dit tot schorsing of intrekking van de vergunning en/of ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager.

De lijst van overtredingen die worden opgenomen in het register is vastgelegd in EU verordening 2016/403 en ook terug te vinden in de hierboven genoemde beleidsregel, inclusief de indeling qua ernst van het feit. Ook de verhouding tussen de verschillende zwaarteklassen ligt vast. Het betreft onder meer de rij- en rusttijdenwetgeving, tachograafverordening en vergunningseisen. Maar ook bijvoorbeeld de wetgeving rondom maten en gewichten en gevaarlijke stoffen. De zwaarte van het feit is door de Europese Commissie bepaald in het licht van het eventuele risico op overlijden of ernstige verwondingen.

In het Nederlandse beleid worden strafpunten toegekend aan de overtredingen volgens de vaste verhouding die de Verordening vaststelt. De zwaarste categorie overtredingen krijgt 9 strafpunten, de middelste categorie krijgt er 3 en de laagste categorie 1 punt.

Bij het bereiken van een van tevoren bepaalde grenswaarde van strafpunten komt de betrouwbaarheidsstatus in het geding en wordt een procedure gestart die uiteindelijk kan leiden tot verlies van de betrouwbaarheid, en daarmee van de vergunning en de geschiktheid van de vervoersmanager. De hoogte van de grenswaarde wordt bepaald door de grootte van de onderneming, gemeten in het aantal gewaarmerkte vergunningbewijzen. Voor de vervoersmanager die voor meerdere bedrijven werkt, worden de vergunningbewijzen van de verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld voor het bepalen van de grenswaarde.

De eerste stap is dat de overtreding onherroepelijk moet worden, dan volgt pas registratie. Het is dus verstandig goed na te gaan of er gronden zijn voor bezwaar. Bij acceptatie van een schikking is het feit onherroepelijk! Er kan dus bij bezwaar ook nogal wat tijd zitten tussen het moment van de overtreding en het onherroepelijk worden ervan.

Bij de eerste opname van een onherroepelijke overtreding in ERRU volgt een notificatie hiervan door de ILT. Vanaf dat moment kan via het NIWO ondernemersloket worden ingezien hoeveel strafpunten er zijn. Strafpunten blijven 2 jaar staan, daarna vervallen ze. Binnen een periode van 2 jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden.

Bij het bereiken van 50% van de grenswaarde volgt wederom een notificatie via de ILT. Bij het overschrijden van 100% van de grenswaarde stelt de ILT een onderzoek in. Daarbij wordt nagegaan of er sprake is van verwijtbaarheid. De ILT rapporteert apart met betrekking tot de vervoersondernemer en de vervoersmanager en adviseert vervolgens de NIWO.

De NIWO toetst vervolgens de zorgvuldigheid van het ILT-onderzoek en de evenredigheid van de sanctie. Aan de vervoersonderneming en vervoersmanager wordt het voornemen kenbaar gemaakt en deze krijgen de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Daarna neemt de NIWO haar besluit.

Mogelijke sancties zijn intrekking of schorsing van de vergunning en ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager. Wordt de vergunning ingetrokken, dan geldt er een rehabilitatietermijn van 2 jaar. De vervoersmanager zal opnieuw zijn vakbekwaamheid moeten halen. Zolang hij ongeschikt is, kan hij in andere EU-landen ook niet als vervoersmanager werkzaam zijn.

Verlies betrouwbaarheid door overtredingen

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een Eurovergunning is de betrouwbaarheid van zowel de vervoerder als de vervoersmanager. Er moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overgelegd worden, maar dat is niet voldoende. Volgens de Europese regelgeving kan ook een onherroepelijke veroordeling of sanctie vanwege een overtreding leiden tot het verlies van de betrouwbaarheid. Dit staat in verordening 1071/2009/EG, de lijst van overtredingen is in 2016 met verordening (EU) 2016/403 aangevuld. Het gaat niet alleen om overtredingen uit de categorie zeer ernstig, maar ook om heel ernstige en ernstige overtredingen.

Overtreding leidt tot strafpunten
Na een overtreding worden strafpunten toegekend. Een zware overtreding leidt tot meer strafpunten dan een lichtere overtreding. Bereikt een vervoerder of vervoersmanager een bepaalde grenswaarde van strafpunten, dan voert de ILT een betrouwbaarheidsonderzoek uit. De ILT adviseert de NIWO over een te nemen sanctie met een adviesrapport. De NIWO besluit uiteindelijk of het verlies van betrouwbaarheid een te zware sanctie is of niet. De sanctie kan ertoe leiden dat de vergunning van een vervoerder wordt geschorst of ingetrokken en dat een vervoersmanager ongeschikt wordt verklaard, omdat niet meer wordt voldaan aan een van de vergunningvoorwaarden. Het kan er ook toe leiden dat een aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen. Wanneer de grenswaarde van het aantal strafpunten niet is bereikt en er zijn twee jaar verstreken, dan vervallen de strafpunten. Wanneer de grenswaarde van het aantal strafpunten wel is bereikt en er zijn twee jaar verstreken, dan vervallen de strafpunten niet voordat een besluit is genomen over het verlies van betrouwbaarheid. Na een besluit van de NIWO vervallen de strafpunten waar het besluit betrekking op had. 
 
Overtredingen komen in sanctieregister
Elke lidstaat is verplicht om over een elektronisch sanctieregister te beschikken. Hierin registreert elke lidstaat alle overtredingen waar onherroepelijke veroordelingen voor zijn uitgesproken of onherroepelijke sancties voor zijn opgelegd jegens vervoerders en vervoersmanagers. Dit betreft ook overtredingen die in andere lidstaten zijn begaan. Een veroordeling of sanctie wordt onherroepelijk wanneer tegen een uitspraak van de rechter of tegen een bestuurlijke boete geen bezwaar of beroep meer open staat. Lidstaten kunnen elkaars elektronisch sanctieregister raadplegen. Hierdoor kan een lidstaat nagaan of de betrouwbaarheid van een vervoerder of vervoersmanager in een andere lidstaat is komen te vervallen door onherroepelijke veroordelingen of sancties.

Overtredingen

In de betreffende Europese Verordeningen worden overtredingen opgesomd, die kunnen leiden tot punten in het ERRU-sanctieregister. Er zijn drie categorieën voor de ernst ofwel de zwaarte van de overtredingen:

MSI = most serious infringements = zeer ernstige overtredingen

VSI = very serious infringements = heel ernstige overtredingen

SI = serious infringements = ernstige overtredingen

Lijst ERRU overtredingen (2022)

Veelgestelde vragen

Waar staat de afkorting ERRU voor?

Electronic Register of Roadtransport Undertakings.

Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht om over een sanctieregister te beschikken, het ERRU-register. Hierin registreert elke lidstaat alle ernstige inbreuken op de communautaire wetgeving waar onherroepelijke veroordelingen of onherroepelijke sancties voor zijn uitgesproken / opgelegd aan de vervoersonderneming en vervoersmanagers.

Wie beheert het ERRU-register in Nederland?

De RDW beheert het Nationaal elektronisch register. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beheert het sanctieregister (het register waar strafpunten in worden bijgehouden) en legt de ernstige overtredingen van vervoersondernemingen en de bijbehorende strafpunten daarin vast.

Aan welke misstanden in de transportsector moet ik denken bij ERRU?

Het betreffen overtredingen van de communautaire verkeers- en vervoerswetgeving die als zeer ernstig, heel ernstig en ernstig aan te merken zijn. Het gaat dan om overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden, de tachograaf, gevaarlijke stoffen, overbelading, de technische staat van het voertuig, het rijbewijs en de communautaire vergunning. Een compleet overzicht is te vinden in bijlage I van Verordening (EU) 2016/403 en ook in de tabel onder artikel 4 van de ERRU-beleidsregel.

Wat betekent ERRU voor een individuele vervoersonderneming?

Een vervoersonderneming of vervoersmanager die in de Europese Unie binnen een periode van twee jaar ernstige overtredingen begaat, kan zijn betrouwbaarheid verliezen waardoor de communautaire vergunning geschorst of ingetrokken kan worden en de werkzame vervoersmanager ongeschikt verklaard kan worden.

Wat is het gevolg als een vervoersonderneming één zeer ernstige overtreding begaat?

Bij ERRU is het uitgangspunt van de Nederlandse wetgever dat één zeer ernstige overtreding niet tot intrekking, schorsing en/of ongeschiktverklaring kan leiden. Wel is aan de hand van strafpunten per overtreding een grenswaarde gesteld aan het aantal ernstige overtredingen die niet overschreden mag worden. Komt de vervoersonderneming boven de grenswaarde van het aantal strafpunten, dan is zijn betrouwbaarheid en dat van zijn vervoersmanager(s) in het geding. De grenswaarde wordt altijd uitgedrukt in strafpunten. Voor elke ernstige overtreding krijgt de vervoersonderneming een vaststaand aantal strafpunten. De optelsom van de toegerekende strafpunten binnen een periode van twee jaar mag de grenswaarde niet overschrijden. De bijlage van de ERRU-beleidsregel bevat een lijst met alle overtredingen waarbij ook het aantal strafpunten staat dat voor een bepaalde overtreding aan een vervoersonderneming wordt toegerekend. 

Bij hoeveel ERRU-strafpunten komt de betrouwbaarheid van het bedrijf te vervallen?

Deze grenswaarde is afhankelijk van het aantal gewaarmerkte afschriften waar de vervoersonderneming over beschikt. Artikel  4 van de ERRU-beleidsregel bevat een tabel waarin de grenswaarde van het aantal strafpunten valt af te lezen die een vervoersonderneming niet mag overschrijden.

Wanneer wordt een vervoersmanager ongeschikt verklaard?

Een vervoersmanager kan ongeschikt verklaard worden, zodra hij de grenswaarde van het aantal ERRU-strafpunten overschrijdt en (mede) verantwoordelijk kan worden gehouden voor de overtredingen. Dit zal uit het betrouwbaarheidsonderzoek van de ILT blijken. De betrouwbaarheid van de vervoersmanager komt dan te vervallen en daarom wordt hij ongeschikt verklaard om zijn functie als vervoermanager uit te oefenen. Dit heeft ook gevolgen voor eventuele andere vervoersondernemingen waar hij als vervoersmanager werkzaam is. Deze vervoersondernemingen krijgen maximaal zes maanden te tijd om de eis van vakbekwaamheid anderszins in te vullen (bijv. het aantrekken van een nieuwe vervoersmanager).

Welke gegevens worden in het ERRU-register opgenomen?

Het ERRU-register bestaat uit twee delen. Het openbare deel bevat de gegevens van de vervoersonderneming en de vervoersmanager. In het andere deel staan de overtredingen.
-  naam en de rechtsvorm van de onderneming;
-  adres van de onderneming
-  namen van de werkzame vervoersmanagers';
-  serienummer van de communautaire vergunning en het aantal gewaarmerkte afschriften;
-  ernstige overtredingen die zijn begaan (onherroepelijke veroordeling/sanctie);
-  vervoersmanagers die ongeschikt zijn verklaard;
- geschorste of ingetrokken vergunningen.

Worden de strafpunten ook in het ERRU-register opgeslagen?

Nee, in het ERRU-register staan geen strafpunten. De toegerekende strafpunten worden geregistreerd in het sanctieregister van de ILT en via technische koppelingen automatisch doorgegeven aan de bevoegde instanties. Voor het goederenvervoer is dat de NIWO.

Kan iedereen het ERRU-register inzien?

Nee, u heeft geen inzage in het ERRU-register. Wel kunt u in de toekomst via het beveiligde ondernemersloket van de NIWO inzage krijgen in de door u gepleegde ernstige overtredingen, de daaraan toegerekende strafpunten en het totaal aan toegerekende strafpunten.

Welke rol speelt de NIWO ten aanzien van ERRU?

De NIWO is bevoegd om de vergunning te schorsen of in te trekken en de vervoersmanager voor een bepaalde periode ongeschikt te verklaren. Na het overschrijden van de grenswaarde van het aantal strafpunten wordt door de ILT een betrouwbaarheidsonderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek komt een advies richting NIWO (of KIWA) over een eventuele sanctie. De NIWO zal dit door middel van een evenredigheidstoets zelf ook nog onderzoeken en een zienswijze bij het bedrijf opvragen. Komen ILT en NIWO tot overeenstemming, dan legt de NIWO de sanctie op.

Wie kent de ERRU strafpunten toe?

ILT kent de strafpunten toe in geval van ERRU. ILT houdt ook in de gaten of een bepaalde vervoersonderneming de strafpuntenlimiet bereikt.

Word ik geïnformeerd als er in het ERRU-register een overtreding bij mijn naam/bedrijf wordt gezet?

Nee, u wordt niet bij elke onherroepelijke ernstige overtreding die in het register wordt gezet geïnformeerd. Wel wordt u schriftelijk door de ILT geïnformeerd indien u een eerste registratie in het sanctieregister van de ILT krijgt en ook bij 50% of meer van uw grenswaarde van het aantal strafpunten heeft bereikt.  
Bent u goederenvervoerder, dan wordt het in de toekomst mogelijk om via het ondernemersloket van de NIWO zelf te kijken welke ernstige overtredingen u heeft gepleegd en welk aantal strafpunten daaraan zijn toegekend. 

Wie krijgt een strafpunt bij een overtreding: het transportbedrijf, de vervoersmanager of beide?

Zowel de vervoersonderneming als de vervoersmanager krijgen de strafpunten in het kader van ERRU.

Is Nederland het enige land met een ERRU-register?

Nee. Elke EU-lidstaat is verplicht om over een ERRU-register te beschikken. Hierin registreert elke lidstaat alle ernstige overtredingen van de vervoerdersondernemingen die aldaar zijn gevestigd. De nationale ERRU-registers worden onderling gekoppeld. 

Worden overtredingen en sancties die in het buitenland zijn begaan / opgelegd in het Nederlandse sanctieregister opgenomen?

Ja, als het een Nederlandse vervoersonderneming betreft. De EU-lidstaat waar deze ernstige overtreding wordt begaan, informeert Nederland hierover via het ERRU-register. Nederland zal de ernstige overtreding in het Nederlandse sanctieregister opnemen.

Kan een ongeschikt verklaarde vervoersmanager elders zijn vakbekwaamheid inbrengen?

Nee. De vervoersmanager die in het ERRU-register ongeschikt is verklaard, zal bij geen enkele vervoersonderneming zijn vakbekwaamheid in kunnen brengen. De vervoersmanager die ten tijde van de ongeschiktheidsverklaring ook elders zijn vakbekwaamheid inbracht, mag ook daar niet langer meer zijn vakbekwaamheid inbrengen.

Kan een vervoersmanager die in Nederland ongeschikt is verklaard, in een andere lidstaat zijn vakbekwaamheid inbrengen?

Nee, dit is niet mogelijk. Vervoersmanagers die ongeschikt zijn verklaard staan vermeld in het ERRU-register. De vervoersmanager die in één EU-lidstaat ongeschikt is verklaard voor een bepaalde termijn zal in geen enkele lidstaat zijn vakbekwaamheid in kunnen brengen.

Wanneer mag een ongeschikte vervoersmanager zijn vakbekwaamheid weer inbrengen?

Een vervoersmanager kan voor maximaal twee jaar ongeschikt verklaard worden binnen de gehele Europese Unie. De duur van de ongeschiktheid, de rehabilitatietermijn, wordt vermeld in de beschikking. De vervoersmanager is na deze rehabilitatietermijn weer in staat om zijn vakbekwaamheid bij (een) vervoersonderneming(en) in de Europese Unie in te brengen. Na verstrijking van de rehabilitatietermijn wordt de ongeschiktheidsstatus van de vervoersmanager uit het nationaal elektronisch register (het ERRU register) gewist.

Hoe blijf ik op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het ERRU-dossier?

Op de website van de NIWO is een ERRU-dossier gemaakt met de meest relevante informatie.

Achtergrond ERRU

Per 4 december 2011 traden drie Europese verordeningen (1071, 1072 en 1073/2009) in werking getreden. Deze verordeningen regelen de eisen die aan de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer worden gesteld. De eisen zijn in deze verordeningen verduidelijkt ten behoeve van gelijke toetreding en concurrentievoorwaarden op de Europese markt voor het personenvervoer en goederenvervoer. Doelstellingen zijn voorts een hoger niveau van vakbekwaamheid, een rationalisering van de markt, een betere kwaliteit van de geleverde diensten en verkeersveiligheid. Met name de al jaren bestaande eisen omtrent de inbreng van de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid worden strenger. De vervoersmanager kan bovendien zelfstandig, naast de vervoerder, zijn betrouwbaarheid verliezen.
Om de betrouwbaarheid aan te tonen kon in het verleden worden volstaan met het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. Met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening kan de onderneming of de vervoersmanager zijn betrouwbaarheid verliezen bij zeer ernstige overtredingen van de EU-vervoerwetgeving. In het uiterste geval kan de vergunning van de vervoerder worden ingetrokken. De vervoersmanager kan ongeschikt worden verklaard om zijn beroep uit te oefenen. Het aantal toegestane overtredingen dat meeweegt bij het verlies van betrouwbaarheid wordt in eerste instantie gerelateerd aan het aantal vergunningbewijzen. De EU heeft een lijst van zogenaamde zeer zware overtredingen opgesteld die moeten meetellen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid.

Per 1 januari 2013 moeten de lidstaten van de Europese Unie gegevens over ondernemingen in het wegvervoer kunnen uitwisselen. Het betreft met name gegevens van zeer ernstige overtredingen die door vervoerders zijn begaan in andere lidstaten. Dat gaat via elektronische registers die lidstaten moeten oprichten. Deze nationale registers worden onderling gekoppeld om gegevens snel en doelmatig te kunnen uitwisselen. Deze koppeling staat ook wel bekend onder de naam ERRU (Electronic Register of Roadtransport Undertakings).

Door verscherping van de betrouwbaarheid en de uitwisseling van sanctiegegevens tussen lidstaten wordt er naar gestreefd om zware wetsovertreders uit de transportsector te weren. In Nederland is de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) de bevoegde instantie voor het goederenvervoer, voor het personenvervoer is KIWA dat. Voor specifieke informatie over het personenvervoer kunt u terecht op: www.kiwaregister.nl.

Per 1 juli 2013 is de Nederlandse wetgeving (Wet wegvervoer goederen en Wet personenvervoer) aangepast, zodat uitvoering gegeven kan worden aan de ERRU-regels.

In oktober 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu wederom besloten de toetsing van de betrouwbaarheid in het kader van ERRU uit te stellen tot tenminste 1 oktober 2016. Nederland wacht met het uitvoeren van de betrouwbaarheidstoets totdat is gebleken dat ook andere lidstaten het ERRU-systeem daadwerkelijk operationeel hebben en toepassen. Als Nederland vooruit zou gaan lopen op andere lidstaten, kan een level playing field (het gelijke speelveld voor alle marktpartijen) niet gewaarborgd worden.

Wet- en regelgeving

 1. Verordening (EG) nr. 1071/2009  In deze verordening staat ondermeer dat de lidstaten nationale registers moeten oprichten en dat deze nationale registers onderling gekoppeld moeten worden.
   
 2. Verordening (EU) 2016/403 In deze aanvulling van verordening (EG) nr. 1071/2009 staat de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden.
   
 3. Uitvoeringsverordening (EU) 2022/694 van 2 mei 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/403 wat betreft nieuwe ernstige inbreuken op de Unieregels die kunnen leiden tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers.
   
 4. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg  Op nieuwe beleidsregel ERRU is op 1 maart in werking getreden. In de beleidsregel staat hoe vervoersovertredingen kunnen leiden tot het tijdelijk schorsen of intrekken van de vergunning en/of het ongeschikt verklaren van de vervoersmanager. 
   
 5. Wet tot wijziging van Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg Deze wet is op 28 juni 2013 gepubliceerd in het Staatsblad  en wijzigt een aantal andere wetten. 
   
 6. Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/58499, tot wijziging van de Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer en de Regeling wegvervoer goederen Deze regeling is op 28 juni 2013 gepubliceerd in de Staatscourant en wijzigt een aantal andere regelingen. 

Links naar andere websites

Europese Commissie - ERRU: ec.europa.eu/transport/modes/road/access/erru_en.htm

Inspectie Leefomgeving en Transport: www.ilent.nl/onderwerpen/erru-register