Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

VIHB-registratie afval

 Direct online aanvragen 

Bedrijven die op Nederlands grondgebied bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of hierin bemiddelen moeten vermeld staan op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Dit geldt voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Gaat u deze activiteiten doen, dan moet u dus eerst bij de NIWO een VIHB-registratie aanvragen. 

Wat is het     Aanvragen    Formulieren    FAQ    Specimen    Wetten en regels

Wat is een VIHB-registratie

Een VIHB-registratie betekent dat een bedrijf vermeld staat op de landelijke VIHB-lijst. Zoeken op VIHB-lijst
Zonder VIHB-registratie is het voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven verboden om op Nederlands grondgebied als afvalvervoerder, afvalinzamelaar, afvalhandelaar of afvalbemiddelaar actief te zijn. Bedrijven kunnen voor een of meer activiteiten geregistreerd worden.

V = vervoerder   I = inzamelaar   H = handelaar   

B = bemiddelaar

Let op: vaak zijn ook andere vergunningen nodig, naast de VIHB-registratie. Zoek dit goed uit of laat u adviseren door deskundigen.

Geldigheidsduur
Een VIHB-registratie geldt voor onbepaalde tijd. Wel moet een bedrijf aan de voorwaarden blijven voldoen. De NIWO controleert dit tenminste om de 5 jaar. Dit gebeurt zo veel mogelijk zonder het bedrijf te benaderen. Bij onduidelijkheden nemen wij contact op. Als het bedrijf niet meer staat ingeschreven bij de KVK, dan vervalt de VIHB-registratie. Het VIHB-certificaat (papier) is alleen geldig als het bedrijf op de VIHB-lijst staat vermeld. De NIWO beheert de lijst.

Voor logistiek bemiddelen is geen VIHB-registratie nodig
Een bedrijf dat bemiddelt in het transport van afvalstoffen, regelt alleen een vervoerder die het transport (van bijvoorbeeld een afvalcontainer) gaat verzorgen. Een logistiek bemiddelaar heeft geen VIHB-registratie nodig. De vervoerder van het afval heeft wel een VIHB-registratie nodig.

Aanvragen

Om op de VIHB-lijst vermeld te worden, moeten bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen: betrouwbaarheid en soms ook vakbekwaamheid. Veel bedrijven voldoen al aan de voorwaarden, doordat dit bij de aanvraag van een andere vergunning al is aangetoond. Zij hoeven dit niet opnieuw aan te tonen. Ga eerst na of dit voor u geldt.

1. Nederlandse wegvervoerder
Bent u een Nederlandse wegvervoerder? Bij de aanvraag van een Eurovergunning, kunt u aanvinken dat u een VIHB-registratie wilt. Na een positieve beslissing voor de Eurovergunning, wordt u op de VIHB-lijst geregistreerd. U voldoet dan namelijk aan de voorwaarden. Bent u al in bezit van een Eurovergunning (van de NIWO), maar heeft u nog geen VIHB-registratie? Na ontvangst van uw aanvraag wordt u meteen geregistreerd op de VIHB-lijst. 

 • Online aanvragen: U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3). 
 • Schriftelijk: U stuurt aan de NIWO: 1. aanvraagformulier.

2. Buitenlandse wegvervoerder
Bent u in bezit van een Eurovergunning uit een ander EU-land, dan voldoet u al aan de voorwaarden voor registratie. De Eurovergunning is de communautaire vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg.

 • Schriftelijk: U stuurt aan de NIWO: 1. aanvraagformulier, 2. uittreksel KVK, 3. kopie van de Eurovergunning.

3. Binnenvaart
Bent u ondernemer in de binnenscheepvaart, dan hoeft u alleen de betrouwbaarheid aan te tonen. De eis van vakbekwaamheid (voor uitsluitend handelaars/bemiddelaars) is niet van toepassing, aangezien u vervoerder bent.

 • Online aanvragen: U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3).  Het 'bewijs betrouwbaarheid' moet u uploaden tijdens de online aanvraag. 
 • Schriftelijk: U stuurt aan de NIWO: 1. aanvraagformulier, 2. bewijs betrouwbaarheid (VOG). 

4. Spoorvervoer
Bent u in bezit van van een vergunning met veiligheidsattest voor vervoer per spoor op grond van de Spoorwegwet, dan voldoet u al aan de voorwaarden. 

 • Online aanvragen: U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3). De 'kopie van de vergunning met veiligheidattest' moet u uploaden tijdens de online aanvraag.
 • Schriftelijk: U stuurt aan de NIWO: 1. aanvraagformulier. 2. kopie van de vergunning met veiligheidattest.

5. Overige bedrijven
Behoort u niet tot de bedrijven die al aan de voorwaarden voldoen, dan moet u aantonen dat u aan de betrouwbaarheid voldoet. Bent u uitsluitend handelaar en/of bemiddelaar (dus geen vervoerder/inzamelaar), dan moet u ook de vakbekwaamheid aantonen. 

 • Online aanvragen: U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3). Het bewijs van betrouwbaarheid (VOG) en het eventuele vakdiploma moet u uploaden tijdens de online aanvraag.
 • Schriftelijk: U stuurt aan de NIWO: 1. aanvraagformulier. 2. bewijs betrouwbaarheid (VOG) en 3. vakdiploma (indien van toepassing).

 

Betrouwbaarheid (VOG)

Blijkt uit bovenstaande dat u de betrouwbaarheid moet aantonen? U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De screeningsautoritieit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaring af. De VOG mag maximaal drie maanden oud zijn op het moment van indienen van de VIHB aanvraag bij de NIWO.

 • De eigenaar van een eenmanszaak moet een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen. Om een VOG NP met het juiste screeningsprofiel te krijgen, volgt u online exact het Stappenplan Aanvraag VOG NP voor VIHB. Voor een schriftelijke aanvraag gaat u met het 'Aanvraagformulier VOG NP voor VIHB' naar uw gemeente. 
   
 • Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals B.V. of V.O.F. moet een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen: zowel de onderneming, als haar bestuurders / vennoten worden gescreend. Om een VOG RP met het juiste screeningsprofiel te krijgen, moet u bij doel van de aanvraag 'VIHB-registratie' aanvinken.  De VOG RP is online en schriftelijk aan te vragen.
  Ga voor beide mogelijkheden naar de website van Justis: VOG RP aanvragen.

 

Vakbekwaamheid (vakdiploma)

Blijkt uit bovenstaande dat u de vakbekwaamheid moet aantonen? U toont dit aan met het vakdiploma afvalstoffen, maar let op: dit geldt alleen als uw ondernemingsactiviteit uitsluitend draait om het verhandelen en/of bemiddelen van afvalstoffen, dus xxHB, xxHx, xxxB. Als u naast handelaar/bemiddelaar ook vervoerder en/of inzamelaar bent, hoeft u geen vakdiploma te hebben. Stond u vóór 1 mei 2004 als handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen ingeschreven in het handelsregister van de KVK, dan bent u vrijgesteld van het vakdiploma.
Meer informatie op de website van het CBR: vakdiploma afvalstoffen.

 

Formulieren

 Direct online aanvragen - VIHB-registratie  U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of hoger. 

Aanvraagformulier VIHB-registratie
Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen voor VIHB

Ga eerst na of u een VOG NP of een VOG RP nodig heeft.

PDF: Aanvraagformulier VOG NP voor VIHB (alleen eenmanszaak)
Een VOG NP kunt u bij de gemeente aanvragen. Gebruik dit formulier, omdat de NIWO daarop gegevens heeft ingevuld, die specifiek nodig zijn voor een VIHB-registratie. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met het juiste screeningsprofiel.

ONLINE: Stappenplan Aanvraag VOG NP voor VIHB (alleen eenmanszaak)
Volg exact het stappenplan om de VOG NP online aan te vragen, zonder tussenkomst van de NIWO. U hoeft dan niet naar de gemeente. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met het juiste screeningsprofiel.

Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen voor VIHB

Ga eerst na of u een VOG RP of een VOG NP nodig heeft.

PDF: Aanvraag VOG Rechtspersonen
Op de website van Justis kunt u het 'Aanvraagformulier VOG RP' downloaden. Gebruik dit formulier om schriftelijk (per post) een VOG RP aan te vragen. Kruis aan bij vraag 1.2 Doel van de aanvraag:  'VIHB-registratie'.

ONLINE: Start digitale aanvraag (bij Justis) of lees eerst meer over deze digitale aanvraag
Kies bij: Doel van de aanvraag voor 'VIHB-registratie'.

Ik heb al een Eurovergunning en wil nu een VIHB-registratie aanvragen bij de NIWO. Welke Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet ik aanvragen?

U hoeft geen VOG aan te vragen. Met een Eurovergunning voldoet u aan alle voorwaarden voor een VIHB-registratie. 

Waar staat de afkorting VIHB voor?

Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar en Bemiddelaar (van afvalstoffen).

Moet mijn onderneming vermeld staan op de VIHB-lijst?

U moet zich laten registreren op de VIHB-lijst als u zich in Nederland bezighoudt met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Ik wil een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen. Kan dat online?

Ja, dat kan. De NIWO werkt mee aan een pilot van Justis voor het online aanvragen van een VOG NP. De  NIWO hoeft daarom geen aanvraagcode voor u klaar te zetten.

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

 

 

 

Welk profiel moet ik kiezen voor de aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) als ik gelijktijdig met de Eurovergunning een VIHB-registratie wil aanvragen?

Dan kiest u het profiel ‘vergunning beroepsgoederenvervoer’. 

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aan en wat betaal ik daarvoor?

U kunt de VOG NP schriftelijk of online aanvragen. U kunt een schriftelijke VOG-aanvraag doen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35 (tarief 2022).

Gebruik altijd een aanvraagformulieren VOG NP van de NIWO-website, waarop het juiste screeningsprofiel is aangevinkt en die door de NIWO is ondertekend. 

De NIWO werkt mee aan een pilot met Justis, zodat u de VOG NP online kunt aanvragen bij de Justis. U betaalt voor deze online aanvraag € 33,85  (tarief 2022).

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) aan en wat betaal ik daarvoor?

Een VOG RP kunt u zowel online als schriftelijk aanvragen bij Justis

Het PDF-formulier bevat een toelichting met algemene informatie waarin vermeld staat hoe het ingevuld moet worden, wat u mee moet sturen en waar u het formulier naar toe kunt sturen.

Is de VOG RP bedoeld voor een aanvraag van een Eurovergunning?

 • PDF-formulier: Vraag 1.2 Doel van de aanvraag is dan: 'het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg'.
 • Online? Kies bij doel van de aanvraag: 'Wegvervoerondernemer goederenvervoer'.

Is de VOG RP bedoeld voor de aanvraag van een VIHB-registratie (u heeft geen Eurovergunning en gaat deze ook niet aanvragen)?

 • Doel van de aanvraag: 'VIHB-registratie'

De kosten voor de aanvraag zijn € 207,- (tarief 2021).

Contact met screeningsautoriteit Justis
Heeft u vragen over de VOG RP of het digitale aanvraagproces? Justis is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via +31 (0) 88 - 998 22 00. 
Lees ook de Veelgestelde vragen over de VOG RP op de Justis-website.

Moet ik een VIHB-registratie aanvragen als ik bemiddel in het vervoer van afval (logistiek bemiddelen)?

In geval u alleen een vervoerder regelt die het vervoer van afval (bijvoorbeeld een afvalcontainer) gaat verzorgen, heeft u zelf geen VIHB-registratie nodig. Niet het bemiddelen in afval staat hier centraal, maar het bemiddelen in vervoer (logistiek bemiddelen). De vervoerder van het afval heeft wel een VIHB-registratie nodig.

Hoe kom ik aan een aanvraag en registratie voor dierlijke bijproducten?

Op levensmiddelenbedrijven die werken met dierlijke producten ontstaan dierlijke bijproducten. Net als op plaatsen waar dieren worden gehouden. Dierlijke bijproducten moeten op de juiste manier worden gehanteerd, afgevoerd, gebruikt, verwerkt of verwijderd. De NVWA ziet daarop toe en registreert en erkent bedrijven die met dierlijke bijproducten werken. 

NVWA-> Dierlijke bijproducten

Voor welke afvalstoffen is een inzamelvergunning verplicht en waar vraag ik deze aan?

Voor een aantal afvalstoffen is een inzamelvergunning verplicht. Deze afvalstoffen zijn afgewerkte olie, scheepsafvalstoffen en klein gevaarlijk afval. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt u meer informatie over het Besluit Inzamelen Afvalstoffen (BIA) en over de aanvraag van de inzamelvergunning:  ILT -> Inzamelvergunning afvalstoffen (BIA)

Voor vragen over BIA kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Moet ik een Eurovergunning bezitten, als ik een VIHB-registratie wil aanvragen?

Nee, dat is niet nodig.

Ik heb een Eurovergunning, moet ik ook aan alle voorwaarden voldoen voor de aanvraag van een VIHB-registratie?

Ja, maar u heeft bij uw aanvraag voor een Eurovergunning al aangetoond dat u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dat voor de VIHB-registratie niet opnieuw aan te tonen. Dit volgt uit artikel 5, lid 3, onder a van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

Wat is een VIHB nummer?

Het nummer dat een onderneming krijgt als deze op de VIHB-lijst wordt geregistreerd. Bijv. '512345VXHB'. Eerst 6 cijfers (512345) en vervolgens 4 letters die staan voor de activiteit (VXHB staat voor V= vervoerder, X = geen inzamelaar, H = handelaar en B = bemiddelaar).

Voor welke VIHB-activiteiten geldt de eis van vakbekwaamheid voor afvalstoffen?

Het vakdiploma is alleen nodig als u uitsluitend Handelaar (H) en/of Bemiddelaar (B) bent, dus niet voor Vervoerders (V) en Inzamelaars (I). Het vakdiploma is dus alleen nodig voor de volgende combinaties: XXHB, XXHX, XXXB.

Het vakdiploma is niet nodig als er een V of I geregistreerd staat, dus bijv. VIHB, VXHB, VIXB, VXHX. Dus als u Handelaar/Bemiddelaar bent en daarbij ook Vervoerder en/of Inzamelaar, hoeft u dus geen vakdiploma meer te hebben.
Ondernemingen die op 30 april 2004 al bestonden, hebben géén vakdiploma nodig:

 • als de onderneming vóór of op 30 april 2004 stond ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) als handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen, en
 • als de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het handelen of bemiddelen van afvalstoffen, op 30 april 2004 bij de onderneming werkzaam was en stond ingeschreven bij de KVK. 
Mag ik de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) insturen om mijn betrouwbaarheid aan te tonen?

Nee, de NIWO heeft uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is iets anders dan een GVA. Een GVA wordt verlangd als u zich inschrijft op een overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht, concessieovereenkomst voor openbare werken of prijsvraag. 

Meer informatie over de VOG.
Meer informatie over de GVA.

Welke stukken zijn nodig voor de aanvraag van een VIHB-registratie van een gemeente of gemeentelijke organisatie met betrekking tot het inzamelen van afvalstoffen vanuit de gemeente naar een verwerker?

Er dienen een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VIHB, een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) van de vakbekwame leidinggevende van de desbetreffende gemeentelijke dienst, een arbeidsovereenkomst (of aanstellingsbrief) waaruit de functieomschrijving van de vakbekwame leidinggevende blijkt en een organogram van zijn of haar positie binnen de gemeentelijke organisatie overgelegd te worden.

Vervoert u naast huishoudelijke afvalstoffen ook bedrijfsafvalstoffen, dan moet u tevens een Eurovergunning aanvragen.

Hoe lang is de vermelding op de VIHB lijst geldig?

Een registratie op de VIHB-lijst geldt voor onbepaalde tijd. Zolang de onderneming blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden, wordt de VIHB-registratie niet beëindigd.

De NIWO controleert ondernemingen periodiek (om de  5 jaar) . Het uitgangspunt is dat de controle zoveel mogelijk 'achter de schermen' plaatsvindt. Waar mogelijk dus zonder de onderneming met vragen te benaderen. Pas als er onduidelijkheden zijn nemen wij contact met u op. 

Waar kan ik de openbare VIHB-lijst vinden op de website?

U kunt de lijst vinden op het NIWO-ondernemersloket. Ga naar het NIWO-ondernemersloket en kies: Zoek VIHB-registraties.

Waar kan ik de Regeling Inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen (RIA) vinden?
Bestaat er in Duitsland een soortgelijke VIHB-regeling?

Ja, er bestaat een Duitse regeling voor afvalstoffen.

Voor vervoer van gevaarlijk afval vindt u informatie op ZKS-Abfall Zentrale Koordinierungsstelle, website: www.zks-abfall.de, e-mail support@zks-abfall.de.

Voor vervoer van ongevaarlijk afval moet er een registratie gedaan worden via de website: https://einreichen.eaev-formulare.de/intelliform/forms/AbfAEV/AbfAEV/Antrag_54/index

Bestaat er in België een soortgelijke VIHB-regeling?

Ja, er bestaat een Belgische regeling voor afvalstoffen. België is opgesplitst in drie gewesten, in elk gewest moet afzonderlijk een registratie aangevraagd worden.

Gewest Vlaanderen
In principe moet iedereen die afvalstoffen vervoert in het Vlaamse Gewest beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen (afgeleverd in Vlaanderen of een andere regio in de EU). Een uitzondering hierop is het doorvoertransport. Als het een doorvoertransport door het Vlaamse Gewest betreft (start en einde van het transport liggen buiten het Vlaamse Gewest) hoeft een onderneming geen registratie als vervoerder van afvalstoffen hebben. Verder geldt voor het gewest Vlaanderen de uitzondering dat als een onderneming in Nederland al een VIHB-registratie met de activiteit van tenminste vervoerder heeft, dus met een V (VIxx, VIHB, Vxxx etc.) en zij wil ook afvalstoffen vervoeren in Vlaanderen, dan volstaat het om een gewaarmerkte kopie (kopie die door de NIWO is afgegeven) van de Nederlandse VIHB-registratie aan boord van het voertuig te hebben. (Bron:OVAM)  

Een registratie in België aanvragen kan bij de volgende instanties:  

 1. Vlaanderen: OVAM
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110,  B-2800 Mechelen, tel: +32 (0)15 284 284
  E-mail: registratie.vervoerders@ovam.be
  Website: www.ovam.be/  of  Ga direct naar OVAM -Transport van afvalstoffen en materialen  
 2. Wallonië SPW
  Departement du sol et des Dechets Office Wallon des Dechets, Direction de la Politique des Déchets Avenue Prince du Liège 15 , B-5100 Namur (Jambes), tel: +32 (0)81 336 531
  Website: http://environnement.wallonie.be/
  E-mail: jeanyves.mercier@spw.wallonie.be
   
 3. Brussels Gewest Leefmilieu Brussel
  ulledelle 100, B-1200 Brussel, tel: +32 (0)2 775 75 11
  E-mail: permit_agr@leefmilieu.irisnet.be
Hoe kan ik een wijziging in mijn VIHB-activiteiten doorgeven?

Als uw activiteiten voor de VIHB-registratie wijzigen, geeft u dit door aan de NIWO:
- online via het ondernemersloket of per e-mail: vihb@niwo.nl

Vermeld in uw e-mail altijd:
- uw huidige VIHB-nummer: bijv. 5123456 VXXX
- uw oude activiteiten: bijv. V
- uw nieuwe activiteiten: bijv. V - I - H -B

Activiteiten
Bedrijven staan op de VIHB-lijst voor afvalstoffen geregistreerd voor één of meer activiteiten. Aan de laatste vier letters van uw VIHB-nummer ziet u voor welke activiteit u staat geregistreerd. 
Bijvoorbeeld: 500123 VIHB of 500124 VIXX. Staat er een X  dan bent u niet voor die activiteit geregistreerd.
 

V = Vervoerder
I = Inzamelaar
H = Handelaar
B = Bemiddelaar

Wit papier met beige balken en een kenmerkend guillochepatroon als achtergrond. Formaat is A4.

De exemplaren zijn niet genummerd. Er zijn exemplaren met het woord ORIGINEEL en KOPIE. Op het voertuig moet altijd een origineel of een kopie aanwezig zijn. Een KOPIE wordt verstrekt als een bedrijf meerdere voertuigen inzet.

Het huidige model is sinds 1 april 2011 in omloop. Sinds 1 januari 2018 geldt de registratie voor onbepaalde tijd. Versies met einddatum blijven nog tot uiterlijk 1 januari 2023 geldig.

Controleer de geldigheid: VIHB-lijst

VIHB-certificaat: origineel
VIHB-certificaat: kopie

Wetten en regels

De NIWO verzorgt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de registratie op de VIHB-lijst. 

 1. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) Dit is de gewijzigde regeling geldend vanaf 1 januari 2018. 
   
 2. Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA). Dit is het gewijzigde besluit geldend vanaf 1 januari 2018. 
   
 3. Aanwijzing instantie bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. De NIWO is aangewezen als instantie.
   
 4. Erkenningsbesluit Instantie Besluit inzamelen afvalstoffen. Het CBR is erkend als instantie voor het afgegeven van het vakdiploma afvalstoffen.
   
 5. Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is vanaf 28 december 2017 in werking en vervangt het afvalbeheerplan LAP2.