Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Binnenlandse vergunning

Sinds 1 mei 2009 is het niet meer mogelijk om een vergunning voor uitsluitend binnenlands vervoer aan te vragen. De huidige Wet wegvervoer goederen (WWG) kent alleen de Eurovergunning voor zowel binnenlands als grensoverschrijdend vervoer. Wel is er een overgangsregeling voor bedrijven die al een binnenlandse vergunning hadden.

Overgangsregeling   Voorwaarden   Procedure   FAQ   Specimen

Overgangsregeling

Begin 2022 zijn er nog ongeveer 450 bedrijven die op grond van een overgangsregeling een binnenlandse vergunning hebben. Deze bedrijven kunnen hun vergunning houden, zo lang zij aan de gestelde eisen blijven voldoen en er geen wijzigingen binnen de onderneming zijn. Bij een wijziging moet de onderneming een Eurovergunning voor binnenlands en internationaal vervoer aanvragen. Een adreswijziging kan nog wel worden doorgegeven. Lees meer bij: Regelen en wijzigen

Vijfjaarlijkse toets

De vergunning is voor onbepaalde tijd afgegeven. Wel moet de NIWO op grond van artikel 7.1 van de Wet wegvervoer goederen (WWG) iedere vijf jaar onderzoeken of de onderneming voldoet aan de vergunningvoorwaarden: vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht. In 2020/2021 zijn de houders van een binnenlandse vergunning getoetst.

Vakdiploma beroepsgoederenvervoer

Heeft u alleen een vakdiploma voor binnenlands vervoer en wilt u een Eurovergunning aanvragen? Dan moet u nog twee aanvullende modules halen: Wegvervoer Goederen Deel 1 en Deel 2. Lees meer op de website van het CBR.
 

Voorwaarden

Om uw binnenlandse vergunning te kunnen behouden, toont u elke vijf jaar aan dat u nog aan de volgende voorwaarden voldoet. Bij de meeste vergunninghouders is dit in 2020/2021 gebeurd. 

Vakbekwaamheid

U toont dit aan met het vakdiploma binnenlands vervoer van de vervoersmanager. De vervoersmanager mag niet gewijzigd zijn ten opzichte van de situatie op 1 mei 2009, is dat wel zo, dan moet u een Eurovergunning aanvragen. Als de vervoersmanager geen eigenaar/bestuurder van de onderneming is, dan moet deze persoon als gevolmachtigde van de onderneming staan ingeschreven in het handelsregister van de KVK. Ook moet apart een VOG NP voor deze persoon worden overgelegd. Een echtgenoot/geregistreerd partner die het vakdiploma bezit, hoeft in geval van een eenmanszaak niet als gevolmachtigde te worden ingeschreven.

Betrouwbaarheid

U toont dit aan met een verklaring omtrent het gedrag (VOG). 

 • Controleer eerst of u een VOG NP en/of RP moet aanvragen.
 • De screeningsautoritieit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. 
 • De NIWO accepteert alleen VOG's die zijn afgegeven met het juiste screeningsprofiel.
 • De NIWO accepteert alleen VOG's die maximaal twee maanden oud zijn.

Welke VOG? NP of RP

 • De eigenaar van een eenmanszaak of een zelfstandige zonder personeel  (zzp'er) moet een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen, in de lidstaat waar deze persoon woont.
 • Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals BV of VOF, moet een VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen: zowel de onderneming, als haar bestuurders / vennoten worden gescreend. Voor een VOG RP wordt een bestuurder/vennoot met een buitenlandse nationaliteit niet gecreend. Er moet aanvullend een VOG NP worden aangevraagd in de lidstaat waar deze persoon woont (bijv. Nederland).
 • Als er een vervoersmanager is aangetrokken, dan moet voor deze persoon aanvullend een VOG NP worden aangevraagd, in de lidstaat waar de vervoersmanager woont.   

Hoe vraag je een VOG met het juiste screeningsprofiel?

Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

Lees eerst bij de Voorwaarde: Betrouwbaarheid of u een VOG NP of een VOG RP moet aanvragen.

PDF: Aanvraagformulier VOG NP 
Een VOG NP kunt u bij de gemeente aanvragen. Gebruik  dit formulier, omdat de NIWO daarop al gegevens heeft ingevuld, die specifiek nodig zijn voor een vergunning beroepsgoederenvervoer. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met de juiste screeningsprofielen 12-22-53-62-71.

ONLINE: Stappenplan Aanvraag VOG NP 
Volg exact het stappenplan om de VOG NP online aan te vragen, zonder tussenkomst van de NIWO. U hoeft dan niet naar de gemeente. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met de juiste screeningsprofielen 12-22-53-62-71.

Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen (VOG RP)

Lees eerst bij de Voorwaarde: Betrouwbaarheid of u een VOG NP of een VOG RP moet aanvragen.

PDF: Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen
Gebruik dit formulier om schriftelijk (per post) een VOG RP aan te vragen bij Justis. De NIWO heeft op het PDF formulier bij vraag 1.2 Doel van de aanvraag: 'het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg', al aangevinkt. Het formulier stuurt u aan Justis.

ONLINE:  Aanvraag VOG Rechstpersonen
Klik op de webpagina van Justis voor Start digitale aanvraag. Kies bij: Doel van de aanvraag voor 'Wegvervoerondernemer goederenvervoer'.

Financiële draagkracht

U voldoet als er een risicodragend vermogen wordt aangetoond van € 9.000 bij de inzet van één voertuig en € 5.000 voor ieder volgend voertuig. Het risicodragend vermogen bestaat uit het eigen vermogen, eventueel aangevuld met overwaarde en/of een achtergestelde lening. U toont de financiële draagkracht aan met een balans, eventueel aangevuld met een vermogensopstelling of de meest recente jaarcijfers. Daarnaast moet een verklaring worden overgelegd van een financieel deskundige die is aangesloten bij de NBA (www.nba.nl), de NOAB (www.noab.nl) of het RB (www.rb.nl). De verklaring moet opgesteld zijn volgens de bepalingen in het 'Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning', waarover deze deskundigen beschikken. In dit onderzoeksprotocol staat hoe zij het risicodragend vermogen moeten bepalen. Het protocol geldt ook voor de Binnenlandse toets.

KVK-inschrijving en voertuigen

De NIWO toetst de inschrijving van uw onderneming in het Handelsregister van KVK. U hoeft geen uittreksel op te sturen, de NIWO medewerkers kunnen uw KVK-inschrijving online inzien. Ook moet de onderneming over een of meerdere voertuigen beschikken. U hoeft nog geen bewijsstukken te overleggen, omdat de NIWO toegang heeft tot de voertuiggegevens van de RDW.

Procedure

Stap 1
U krijgt vanaf 2025 automatisch per e-mail bericht over de binnenlandse toets.

Stap 2
De gevraagde bewijsstukken kunt u indienen op het NIWO-ondernemersloket.

U logt in met eHerkenning. Dit is uw digitale identificatie, als gemachtigde namens de onderneming.  Vul daarna het webformulier in en upload de benodigde bewijsstukken. 

 • Vakdiploma binnenlands vervoer 
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP en/of VOG RP). Maximaal twee maanden oud, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO. Het aanvragen van een VOG NP/RP kan 4 tot 8 weken duren. 
 • Balans of vermogensopstelling, met daarbij de vereiste verklaring van een RA- of AA-accountant (NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs.
 • In sommige gevallen zijn meer bewijsstukken vereist, dit hangt af van uw antwoorden op de vragen bij het invullen van uw digitale aanvraag.

Uw aanvraag kan tussentijds bewaard worden, de aanvraag is dan nog niet ingediend bij de NIWO. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. 

Stap 3
Tijdens de behandeling kan een NIWO-medewerker contact met u opnemen voor aanvullende gegevens. U krijgt bericht wanneer de NIWO uw binnenlande toets heeft behandeld. Als blijkt dat u nog aan alle voorwaarden voldoet, dan blijft uw binnenlandse vergunning geldig. U ontvangt geen nieuwe vergunningbewijzen, aangezien de binnenlandse bewijzen zijn afgegeven voor onbepaalde tijd. 

Welke wijzigingen hebben invloed op mijn binnenlandse vergunning?

Wijzigingen kunnen leiden tot intrekking of het vervallen van de vergunning voor uitsluitend binnenlands vervoer. U zult dan een Eurovergunning moeten aanvragen. Sinds 1 mei 2009 is het namelijk niet meer mogelijk om een binnenlandse vergunning aan te vragen. De Eurovergunning is geldig voor zowel binnenlands als grensoverschrijdend vervoer.

Wijzigingen die leiden tot intrekking van de binnenlandse vergunning

 • indien niet meer wordt voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid;
 • op verzoek van de vergunninghouder;
 • indien de vervoerder zijn vervoersactiviteiten heeft gestaakt, of
 • indien een of meer vervoersmanagers die vóór de inwerkingtreding van de Wet wegvervoer goederen, niet langer permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan die vervoersactiviteiten. 

Wijzigingen die leiden tot het van rechtswege vervallen van de binnenlandse vergunning

 • het overlijden dan wel het intreden van wettelijke onbekwaamheid van de natuurlijke persoon waaraan de vergunning is verleend (eenmanszaak);
 • de ontbinding van de onderneming, of
 • de naam-/adreswijziging van de onderneming. Ingeval van wijzigingen die betrekking hebben op de naam en het adres van de onderneming, vervalt de vergunning niet direct en kunt u ter vervanging nieuwe vervoersdocumenten aanvragen die de juiste naam en het adres vermelden. Indien de vervoersdocumenten niet tijdig worden vervangen, dan vervalt de vergunning alsnog en zult u een Eurovergunning moeten aanvragen.

 

Moet ik nieuwe vergunningbewijzen aanvragen, na de vijfjaarlijkse toetsing van mijn binnenlandse vergunning?

Nee, dat hoeft niet. Bij de toetsing in 2015 zijn de oude modellen van de binnenlandse vergunningbewijzen, welke zijn afgegeven voor 1 april 2011, gratis omgewisseld voor nieuwe exemplaren. Indien uw bewijzen nog niet zijn omgewisseld, dan zal de NIWO bij de eerstvolgende vijfjaarlijkse toetsing de bewijzen gratis omwisselen.

Kan ik nog extra binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen?

Ja, dat kan als u over een vergunning voor uitsluitend binnenlands vervoer beschikt. De binnenlandse vergunning zelf kan sinds 1 mei 2009 niet meer aangevraagd worden. Vervoersondernemingen die op grond van de overgangsregeling over deze vergunning beschikken, kunnen nog wel extra binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen indien het wagenpark uitbreidt.

Hoe kan ik (extra) binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen?

U kunt online via het NIWO-ondernemersloket binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen. U betaalt € 25,00 per afgegeven vergunningbewijs.

NIWO-ondernemersloket -> Binnenlandse vergunningbewijzen

 

Hoe weet ik of mijn binnenlandse vergunning nog geldig is?

Nederlandse bedrijven met een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg vindt u op het NIWO ondernemersloket. Ook bedrijven met een binnenlandse vergunning zijn er te vinden.

Direct zoeken

Hoelang blijft mijn binnenlandse vergunning geldig?

Uw binnenlandse vergunning blijft geldig voor onbepaalde duur, zolang u aan de eisen blijft voldoen en er geen wijzigingen binnen de vervoersonderneming plaatsvinden.

De binnenlandse vergunning kent alleen binnenlandse vergunningbewijzen voor de voertuigen. Er is dus geen originele vergunning, zoals bij de Eurovergunning.

Het huidige model is sinds 1 april 2011 in omloop, het formaat is A4. Oudere modellen zijn niet meer geldig.

In 2015 is er een tekstuele aanpassing geweest van dit model. Bovenaan wordt nu de 'Wet Wegvervoer goederen' vermeld, exemplaren met 'Wet goederenvervoer over de weg' blijven geldig.

Sinds 1 juli 2019 wordt het KVK-nummer van de onderneming op de vergunningbewijzen vermeld.

Vergunningbewijs binnenlands vervoer (NIWO)