Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Wet- en regelgeving

De belangrijkste Nederlandse en Europese wetten en regels op grond waarvan de NIWO taken uitvoert.

Wegvervoer van goederen

Nederlandse wetten en regels op het gebied van wegvervoer van goederen, die voor de werkzaamheden van de NIWO van belang zijn.

 1. Wet wegvervoer goederen (WWG) Deze wet geldt met ingang van 1 mei 2009. De laatste wijzigingen zijn op 30 juni 2021 in werking getreden. 
   
 2. Regeling wegvervoer goederen Deze regeling geldt met ingang van 1 mei 2009.  De laatste wijzigingen zijn op 9 maart 2021 in werking getreden. Met de Regeling tot wijziging van de regeling wegvervoer goederen zijn de wijzigingen van 9 maart 2021 doorgevoerd.
   
 3. Besluit wegvervoer goederen Dit besluit is in het Staatsblad gepubliceerd op 28 juni 2013 en is daags daarna in werking getreden. Het besluit strekt tot uitvoering van de Europese Verordeningen voor het wegvervoer en de uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en andere wetten. 
   
 4. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO en Addendum bij de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO Deze beleidsregel geldt met ingang van 13 december 2017. In deze beleidsregel staat hoe de NIWO de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving toepast. Het addendum is een toevoeging. Deze geldt met ingang van 1 november 2019.
   

 5. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO Deze beleidsregel geldt met ingang van 3 januari 2017. In verband met de omvorming van de NIWO van privaatrechtelijk naar publiekrechtelijk zbo is deze beleidsregel opnieuw gepubliceerd ter vervanging van de beleidsregel van 1 oktober 2015. De beleidsregel bevat het gehele (juridische) proces met daarbij de rechten en plichten van degene die de last onder dwangsom opgelegd krijgt.
   

 6. Beleidsregel NIWO toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer aan de Wet Bibob Deze beleidsregel geldt met ingang van 3 januari 2017.  In verband met de omvorming van de NIWO van privaatrechtelijk naar publiekrechtelijk zbo is deze beleidsregel opnieuw gepubliceerd ter vervanging van de beleidsregel van 1 mei 2011.
   
 7. Besluit vergoedingen NIWO In dit besluit staan de tarieven die gelden met ingang van 1 januari 2021. Het Besluit vergoedingen NIWO is op 21 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.  
   
 8. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg  Dit is de NIWO beleidsregel m.b.t. ERRU. Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de toepassing van regels van Verordening 1071/2009/EG en Verordening (EU) 2016/403, Wet wegvervoer goederen en het Besluit wegvervoer goederen houdende bepalingen in verband met de uitvoering van de evenredigheidstoets en het sanctioneren van de vervoerder en de vervoersmanager bij verlies van betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg. Deze beleidsregel geldt met ingang van 1 maart 2021. De vorige beleidsregel van 2 januari 2017 is ingetrokken.
   
 9. Beschikking eCMR M (2020) 16 Dit is de beschikking M (2020) 16 van 1 december 2020 van het Benelux Comité van Ministers tot aanvulling van Beschikking M (2017) 12 betreffende een intra-Benelux proefproject met de digitale vrachtbrief. 
   
 10. Reglement werkwijze NIWO  Dit reglement geldt met ingang 25 mei 2022. De NIWO heeft een directie, een raad van advies en een sectorraad.
   
 11. Mandaatbesluit van de NIWO Dit besluit geldt met ingang van 3 januari 2017. Het geeft duidelijkheid over wie binnen de NIWO bevoegd is besluiten te ondertekenen. 
   
 12. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen De NIWO is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder deze wet. De laatste wijzigingen zijn op 1 mei 2022 in werking getreden.
   
 13. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO Regeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De NIWO is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het ministerie houdt toezicht op de NIWO. Deze regeling is op 1 januari 2013 in werking getreden.
   
 14. Algemene wet bestuursrecht
   
 15. Besluit aanwijzing NIWO als bevoegde autoriteit uitvoering proefproject digitale vrachtbrief Benelux Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2017. Er staat in dat de NIWO als bevoegde autoriteit bepaalt of een leverancier die de technologie levert voor het opmaken van een digitale vrachtbrief wel of niet deel kan nemen aan het proefproject. Met het proefproject wordt onderzocht of de digitale vrachtbrief niet alleen geschikt is voor binnenlands vervoer, maar ook voor grensoverschrijdend vervoer binnen de Benelux een betrouwbaar controle-instrument is. Dit besluit vervalt op 30 november 2020.
   
 16. Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen In deze richtlijn staan de geldboetes die het Openbaar Ministerie kan opleggen bij overtreding van de Wet wegvervoer goederen (WWG), die in artikel 1 van de Wet op de economische delicten (WED) als economisch delict zijn aangemerkt. Zoals bijvoorbeeld de boete voor het rijden zonder vergunning van € 4.400 of de boete voor het uitlenen van een vergunningbewijs aan een derde, ook € 4.400. Deze richtlijn is op 1 januari 2019 in werking getreden. 
   
 17. ​​​​​ Bestuurdersattesten voor chauffeurs uit Verenigd Koninkrijk (2022)
  Hier vindt u de regels ten aanzien van het aanvragen van bestuurdersattesten voor Britse chauffeurs.

VIHB-registratie afval

Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van de VIHB-registratie voor afvalactiviteiten. De NIWO verzorgt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de registratie op de VIHB-lijst. 

 1. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) Dit is de gewijzigde regeling geldend vanaf 1 januari 2018. 
   
 2. Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) Dit is het gewijzigde besluit geldend vanaf 1 januari 2018. 
   
 3. Aanwijzigingsbesluit beheerder VIHB-lijst. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.
   
 4. Aanwijzing instantie bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Deze regeling vervalt per 1 oktober 2022.
   
 5. Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen Het CBR is erkend als instantie voor het afgegeven van het vakdiploma afvalstoffen.
   
 6. Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is vanaf 28 december 2017 in werking en vervangt het afvalbeheerplan LAP2.

Internationale wet- en regelgeving

Verdragen per land en wetten en regels van de Europese Unie. Via EUR-Lex zijn de Europese verordeningen en richtlijnen in vele talen te vinden.

Verdragen per land

Landen informatie 
Nederland heeft met veel landen buiten de Europese Unie een wegvervoerverdrag. Voor landen binnen de Europese Unie gelden de Europese wetten en regels. Op de internationale website van de NIWO vindt u de regels en de benodigde transportvergunningen per land.

Toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer

EUR-Lex,1071/2009 
De geconsolideerde versie van 21-02-2022 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen. De verordening is vanaf 4 december 2011 van toepassing. 

EUR-Lex, 2016/403 
Geconsolideerde versie van 23-05-2022 van Verordening (EU) 2016/403 van 18 maart 2016 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden. 

EUR-Lex, 2020, 155 
Verordening (EU) 2020/1055 van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector. 

EUR-Lex, 2022, 694
Uitvoeringsverordening (EU) 2022/694 van 2 mei 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/403 wat betreft nieuwe ernstige inbreuken op de Unieregels die kunnen leiden tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers.

Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg

 EUR-Lex, 1072/2009 
De geconsolideerde versie van 21-02-2022 van Verordening (EG) nr. 1072/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. De verordening is vanaf 4 december 2011 van toepassing, de cabotageregels uit hoofdstuk III (art. 8-10) zijn al vanaf 14 mei 2010 van toepassing. 

Richtlijn huurvoertuigen

EUR-Lex, 2006/1 
Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg 

Crisismanagement

EUR-Lex, 3916/90 
Verordening (EEG) nr. 3916/90 van 21 december 1990. 

Gecombineerd vervoer

EUR-Lex, 92/106 
Richtlijn (EEG) nr. 92/106 van 7 december 1992.  

Noodverordening i.v.m. Brexit

EUR-Lex, 2019/1795 
Verordening (EU) 2019/1795 van 24 oktober 2019 tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/501 en (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft. 

EUR-Lex, 2019/501 
Verordening (EU) nr. 2019/501 van 25 maart 2019 betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie. (niet meer van kracht, einde geldigheid 31-07-2020)

Jurisprudentie wegvervoer

   
CBb 06-07-2021, zaaknummer 18/2911 en 20/189  Wet Bibob, algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
CBb 15-06-2021, zaaknummer 20/626 Eis van reële vestiging
CBb 04-05-2021, zaaknummer 20/666 Beëindiging VIHB-registratie
CBb 26-05-2020, zaaknummer 19/488 Eis van vakbekwaamheid
CBb 29-10-2019, zaaknummer 19/1472 Spoedeisend belang voorlopige voorziening
CBb 28-05-2019, zaaknummer 19/578 en 19/635 Belanghebbende voormalige vennoot
CBb 12-03-2019, zaaknummer 18/2853 Wet Bibob, zakelijk samenwerkingsverband  
CBb 08-06-2018, zaaknummer 15/577 Buiten behandeling stelling aanvraag
CBb 10-10-2017, zaaknummer 17/1360 Wet Bibob, voorlopige voorziening
CBb 25-07-2013, AWB 13/158 Wet Bibob, zakelijk samenwerkingsverband
CBb 25-07-2013, AWB 11/946 Wet Bibob 
CBb 21-03-2013, AWB 13/159  Wet Bibob, voorlopige voorziening
CBb 01-09-2009, AWB 08-391 Eis van vakbekwaamheid
CBb 19-06-2009, AWB 09/575 en AWB 09/576 Eis van betrouwbaarheid
CBb 27-01-2009, AWB 08/930 en AEB 08/931 Eis van vakbekwaamheid
CBb 03-07-2008, AWB 08/368 Eis van vakbekwaamheid
CBb 26-6-2007, AWB 06/754 Eis van vakbekwaamheid
CBb 30-11-2006, AWB 06/68 Eis van financiële draagkracht
CBb 11-05-2006, AWB 05/274 Eis van vakbekwaamheid
CBb 11-05-2006, AWB 03/823 Bestuurdersattest
CBb 09-05-2006, AWB 05/780 Eis van vakbekwaamheid
CBb 03-03-2005, AWB 03/1349 Eis van financiële draagkracht
CBb 03-03-2005, AWB 04/409 Eis van vakbekwaamheid
CBb 27-01-2005, AWB 03/1335 Eis van financiële draagkracht
CBb 23-01-2004, AWB 02/1976 Eis van financiële draagkracht
CBb 03-12-2003, AWB 02/1922 Eis van financiële draagkracht
CBb 21-05-2003, AWB 02/1896 Eis van financiële draagkracht
CBb 24-04-2003, AWB 03/348 en 03/400 Bestuurdersattest
CBb 09-04-2003, AWB 01/439 Eisen van reële vestiging en vakbekwaamheid
CBb 19-02-2003, AWB 02/436 Eisen van reële vestiging en vakbekwaamheid
CBb 11-12-2002, AWB 01/43 Eisen van reële vestiging en vakbekwaamheid