Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Eurovergunning

Direct online aanvragen  

Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg moeten een Eurovergunning bezitten. De vergunning geldt voor binnenlands en internationaal vervoer. Wilt u in Nederland een transportbedrijf of koeriersbedrijf starten, dan moet u dus eerst bij de NIWO een vergunning aanvragen.

Wat is het?   Voorwaarden    Aanvragen    Formulieren   FAQ   Specimen  Verlenging

Video: Hoe vraag ik een transportvergunning aan?

Wat is het?

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transport- en koeriersbedrijven. Bedrijven die tegen betaling goederen vervoeren over de weg, in opdracht van derden, moeten deze vergunning bezitten. De vergunningplicht geldt voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.

RDW kentekencheck  Check het laadvermogen.

Voertuigen

Bedrijven met een Eurovergunning moeten over minimaal één voertuig beschikken. Als u een vergunning aanvraagt, vraagt u dus minimaal één vergunningbewijs aan. Dit officiële document moet in het voertuig worden meegenomen. De chauffeur moet het onderweg kunnen tonen. Het vergunningbewijs heet ook wel een 'gewaarmerkt afschrift van de Eurovergunning' of 'kopie'. Op het vergunningbewijs staat geen kenteken. Als het voertuig bijvoorbeeld gerepareerd wordt, dan kunt u het vergunningbewijs aan boord van een vervangend voertuig gebruiken.

Vervoersmogelijkheden

Als uw bedrijf een Eurovergunning heeft mogen uw voertuigen met een geldig Eurovergunningbewijs aan boord binnen de grenzen van de Europese Unie vervoeren. Alleen aan cabotage (= binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, heeft u aanvullende ritmachtigingen of een CEMT-vergunning nodig. Deze kunt u bij de NIWO aanvragen.

Geldigheidsduur

De Eurovergunning is vijf jaar geldig. Wel moet u aan de vergunningvoorwaarden blijven voldoen. Vertrekt bijvoorbeeld de vervoersmanager (met vakdiploma), dan moet u zorgen voor een vervanger, anders kan de NIWO de vergunning intrekken.

Voorwaarden

Om voor een Eurovergunning in aanmerking te komen, moet de onderneming voldoen aan vier voorwaarden. Voor een uitgebreide beschrijving: Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO en het Addendum bij de beleidsregel.

Vakbekwaamheid

Een onderneming moet een vervoersmanager hebben die vakbekwaam is. Dit wordt aangetoond met het vakdiploma voor ondernemer in het goederenvervoer over de weg. Voor het vakdiploma moet u zes examens afleggen bij het CBR. Lees meer op www.cbr.nl: ondernemer goederenvervoer. De opleiding/cursus volgt u bij een aanbieder naar keuze (de NIWO verzorgt geen opleiding). Zelfstudie is ook mogelijk. 

De vervoersmanager:

 • bezit het vakdiploma;
 • geeft leiding aan en is inhoudelijk betrokken bij de vervoerswerkzaamheden;
 • moet bij de onderneming ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, als bestuurder of als gevolmachtigde met volledige volmacht, in elk geval ten aanzien van alle vervoersactiviteiten;
 • mag leiding geven aan 1 onderneming of 1 holding met een onbeperkt aantal voertuigen of bij maximaal 3 andere ondernemingen zijn vakdiploma inbrengen, zolang het totaal wagenpark van de 4 ondernemingen niet meer bedraagt dan 50 voertuigen. 

Als de onderneming (eigenaar, vennoot of directeur) niet zelf het vakdiploma bezit, dan kan er een werknemer als vervoersmanager worden aangesteld of kan er een vervoersmanager worden ingehuurd. Deze vervoersmanager wordt intern genoemd als deze in loondienst is en extern als deze betaald krijgt via een managementvergoeding.

Voor een externe vervoersmanager gelden aanvullende voorwaarden:

 • werkt op basis van een managementovereenkomst;
 • krijgt een redelijke beloning voor zijn werkzaamheden (minimum conform cao Beroepsgoederenvervoer);
 • na het verlenen van de Eurovergunning kan de onderneming aan een onderzoek worden onderworpen. De NIWO onderzoekt of deze externe vervoersmanager voldoende inhoudelijk betrokken is bij de vervoersactiviteiten. 
Reële vestiging

De onderneming voert de economische activiteiten van het goederenvervoer vanuit een feitelijke vestiging in Nederland uit. Voor een eenmanszaak is de reële vestiging vaak hetzelfde als het woonadres.

De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De NIWO controleert de inschrijving online.

De onderneming beschikt over minimaal één voertuig waarmee het goederenvervoer wordt gedaan. De NIWO controleert dit zoveel mogelijk online bij de RDW. Op verzoek toont de onderneming dit aan met een kentekenbewijs (eigendom) of een huur- of lease-overeenkomst van het voertuig. De voertuigen kunt u aanmelden in het voertuigregister.

Financiële draagkracht

Een onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben. Het risicodragend vermogen moet € 9.000 zijn bij de inzet van één voertuig. Voor elk volgend voertuig komt daar € 5.000 bij. Het risicodragend vermogen bestaat uit het eigen vermogen, eventueel aangevuld met overwaarde en/of een achtergestelde lening. De onderneming toont dit aan met een (openings)balans, eventueel aangevuld met een vermogensopstelling of de meest recente jaarcijfers.

Daarnaast moet een samenstellingsverklaring worden overgelegd van een financieel deskundige die is aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants), de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) of RB (Register Belastingadviseurs). De samenstellingsverklaring moet opgesteld zijn volgens de bepalingen in het Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning.

Als een aanvraag vóór 1 oktober wordt ingediend, dan accepteert de NIWO de jaarrekening over maximaal twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Als een aanvraag ná 1 oktober wordt ingediend, dan wordt alleen de jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar geaccepteerd.

Bij de beslissing op uw aanvraag stelt de NIWO vast of uw bedrijf wordt aangemerkt als zogeheten risicobedrijf. Hiervan is sprake als uw eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%. De NIWO toetst deze bedrijven jaarlijks op de eis van financiële draagkracht. Een risicobedrijf moet dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte aantonen. 
Meer informatie over: Risicobedrijf

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de onderneming en de vervoersmanager moet worden aangetoond.

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 • Controleer eerst of u een VOG NP en/of RP moet aanvragen.
 • De screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. 
 • De NIWO accepteert alleen VOG's die zijn afgegeven met het juiste screeningsprofiel.
 • De NIWO accepteert alleen VOG's die maximaal twee maanden oud zijn.

Welke VOG? NP of RP

 • De eigenaar van een eenmanszaak moet een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen, in de lidstaat waar de eigenaar woont.
 • Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals BV of VOF, moet een VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen: zowel de onderneming, als haar bestuurders / vennoten worden gescreend. Voor een VOG RP wordt een bestuurder/vennoot met een buitenlandse nationaliteit niet gecreend. Er moet aanvullend een VOG NP worden aangevraagd in de lidstaat waar deze persoon woont (bijv. Nederland).
 • Als er een vervoersmanager is aangetrokken, dan moet voor deze persoon aanvullend een VOG NP worden aangevraagd, in de lidstaat waar de vervoersmanager woont.   

Hoe vraag je een VOG met het juiste screeningsprofiel? 

Wet Bibob en ERRU
Bij elke vergunningaanvraag bekijkt de NIWO ook of de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) moet worden toegepast. De NIWO kan op grond van de Wet Bibob een aanvraag afwijzen, een vergunning intrekken of aan voorschriften verbinden als een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning voor criminele doeleinden wordt of zal worden gebruikt. De NIWO heeft de werkwijze vastgelegd in de Beleidsregel Bibob. Bij elke vergunningaanvraag controleert de NIWO ook het ERRU-sanctieregister.  

Aanvragen

De Eurovergunning vraagt u aan via het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of hoger. Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. Vul daarna het webformulier in en upload de stukken. De aanvraag kunt u tussentijds opslaan en op een later moment indienen.

Direct online aanvragen

Verzamel de benodigde stukken

 • Vakdiploma('s)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP en/of VOG RP), max. 2 maanden oud. 
 • (Openings-)balans of vermogensopstelling, met daarbij de vereiste samenstellingsverklaring van een NBA-accountant of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs (RB).
 • En alleen als de vervoersmanager (met vakdiploma) een werknemer is of extern ingehuurd is: arbeidsovereenkomst of (management)overeenkomst.
 • Soms zijn meer stukken nodig. Dit hangt af van uw situatie.

Tarief en betaling

De behandelkosten zijn € 235 voor een nieuwe vergunning en € 120 voor een verlenging. Daarnaast betaalt u € 25 per vergunningbewijs. U kunt de behandelkosten direct betalen met iDEAL of later betalen via een bankoverschrijving. De factuur ontvangt u per e-mail. Pas na betaling neemt de NIWO uw aanvraag in behandeling. Eenmaal betaalde behandelkosten worden niet gerestitueerd. De tweede factuur voor het aantal toegekende vergunningbewijzen ontvangt u op een later moment. Daarnaast betaalt u elk halfjaar een heffing over het aantal geldige vergunningbewijzen in uw bezit op peildatum 1 juli en 1 januari.

Behandeltermijn

Zodra alle gegevens voor de beoordeling van de aanvraag zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de NIWO staat, is de NIWO verplicht om binnen 8 weken te beslissen op de aanvraag. Als er stukken ontbreken dan wordt de behandeltermijn opgeschort (stilgezet), totdat de NIWO de stukken ontvangt. U ontvangt hierover bericht per e-mail.

Beslissing

Per post ontvangt u de beslissing op uw aanvraag, de beschikking. Als uw aanvraag is toegewezen, ontvangt u in dezelfde envelop de Eurovergunning ('origineel') en de bijbehorende Eurovergunningbewijzen ('kopie') voor op uw voertuigen. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de NIWO.

Formulieren

 Direct online aanvragen - Eurovergunning  U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of hoger. 

Aanvraagformulier Eurovergunning

PDF: Aanvraagformulier Eurovergunning (ook voor verlenging)
Het is nog mogelijk om een aanvraag schriftelijk (op papier of via e-mail) in te dienen. Dat doet u met dit aanvraagformulier. 

ONLINE: Aanvraag Eurovergunning (ook voor verlenging)
U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of hoger. Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. 

Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

Lees eerst bij de Voorwaarde: Betrouwbaarheid of u een VOG NP of een VOG RP moet aanvragen.

PDF: Aanvraagformulier VOG NP 
Een VOG NP kunt u bij de gemeente aanvragen. Gebruik  dit formulier, omdat de NIWO daarop al gegevens heeft ingevuld, die specifiek nodig zijn voor een vergunning beroepsgoederenvervoer. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met de juiste screeningsprofielen 12-22-53-62-71.

ONLINE: Stappenplan Aanvraag VOG NP 
Volg exact het stappenplan om de VOG NP online aan te vragen, zonder tussenkomst van de NIWO. U hoeft dan niet naar de gemeente. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met de juiste screeningsprofielen 12-22-53-62-71.

Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen (VOG RP)

Lees eerst bij de Voorwaarde: Betrouwbaarheid of u een VOG NP of een VOG RP moet aanvragen.

PDF: Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen
Gebruik dit formulier om schriftelijk (per post) een VOG RP aan te vragen bij Justis. De NIWO heeft op het PDF formulier bij vraag 1.2 Doel van de aanvraag: 'het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg', al aangevinkt. Het formulier stuurt u aan Justis.

ONLINE:  Aanvraag VOG Rechtspersonen
Klik op de webpagina van Justis voor Start digitale aanvraag. Kies bij: Doel van de aanvraag voor 'Wegvervoerondernemer goederenvervoer'.

Onderzoeksprotocol voor bepaling risicodragend vermogen

Het onderzoeksprotocol is bestemd voor uw accountant of deskundige. Het protocol is door de NBA, NOAB en RB opgesteld in samenspraak met de NIWO. Het bevat ook een voorbeeldtekst voor de samenstellingsverklaring. De NIWO mag alleen samenstellingsverklaringen accepteren van accountants of deskundigen die aangesloten zijn bij: 
NBA
NOAB
RB 

PDF: Onderzoeksprotocol voor bepaling risicodragend vermogen, versie 7 van 15-02-2016, COPRO 16029B.
Lees meer op www.nba.nl

PDF: Werkprogramma NOAB

Verklaring inbreng vakbekwaamheid

Als een werknemer of een extern ingehuurde vervoersmanager het vakdiploma inbrengt moet u bij de schriftelijke aanvraag ook de 'verklaring inbreng vakbekwaamheid' invullen. Dus alleen als de ondernemer (eigenaar, vennoot, directeur) zelf GEEN vakdiploma inbrengt.

PDF: Verklaring inbreng vakbekwaamheid

ONLINE:  Bij een online aanvraag van een Eurovergunning, worden deze vragen (indien van toepassing) in het webformulier gesteld.

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen bij de aanvraag of verlenging van de Eurovergunning?

Een Eurovergunning wordt verleend als de aanvrager voldoet aan de eisen van:

 • reële vestiging
 • vakbekwaamheid
 • kredietwaardigheid / financiële draagkracht
 • betrouwbaarheid

Daarnaast mag er geen sprake van zijn dat de Wet Bibob moet worden toegepast.

 

Bestaat er een vergunningplicht voor het vervoer van dieren, bijvoorbeeld paarden?

Indien u dieren vervoert tegen vergoeding van een of meer derden, is er sprake van beroepsgoederenvervoer en geldt dus de vergunningplicht. Bij ‘hobby-vervoer’, of tijdelijk vervoer zoals het vervoeren van paarden naar een paardenwedstrijd, vervoeren van paarden voor de keuring en veterinair onderzoek dat niet tegen betaling van derden geschiedt, geldt de vergunningplicht niet. Het gaat dus steeds om de vraag of het ‘eigen’ vervoer betreft of vervoer tegen betaling van derden met een vrachtauto waarvan het toegestane laadvermogen meer dan 500 kg bedraagt.

Let op: mogelijk heeft u naast de Eurovergunning ook een vergunning voor transport van levende dieren nodig. 

 

Ik wil met mijn bestelbus pakketten vervoeren. Heb ik een Eurovergunning nodig?

Ook voor koeriers en pakketdiensten is de Eurovergunning nodig wanneer het vervoer plaatsvindt met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen kunt u controleren met de RDW kentekencheck. Kijk bij: Technisch -> Eigenschappen -> Laadvermogen. Het doet er dus niet toe hoe zwaar uw lading is. 

RDW kentekencheck

 

Zijn gemeenten vergunningplichtig?

In beginsel zijn gemeenten vergunningplichtig, tenzij er sprake is van vervoer dat vrijgesteld is ingevolge artikel 3, sub a en b van de Regeling wegvervoer goederen:

“a. vervoer bij de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen die vrijkomen uit percelen waar zodanige stoffen geregeld in particuliere huishoudens ontstaan; 
b. vervoer bij de verwijdering van afvalstoffen die vrijkomen bij de uitvoering van reinigingswerken welke door, of in opdracht van, gemeentelijke diensten worden verricht;”

Per casus dient te worden bekeken of de gemeente onder deze vrijstelling valt. 

Is het mogelijk om met de Eurovergunning van een ander te rijden?

Nee. De Eurovergunning wordt op naam van de vervoerder afgegeven en is niet overdraagbaar. Het is dus niet toegestaan om tussen ondernemingen vergunningbewijzen uit te wisselen. Dit is een economisch delict. De hoogte van de boete bedraagt in 2021 € 4.400,- 

Ik heb twee vennootschappen onder firma. Heb ik een Eurovergunning nodig voor vervoer tussen deze bedrijven onderling?

Voor grensoverschrijdend vervoer heeft u altijd een Eurovergunning nodig. Binnenlands vervoer van goederen ten behoeve van een andere rechtspersoon is aan te merken als eigen vervoer indien die rechtspersoon samen met de vervoerder financieel, organisatorisch en economisch een eenheid vormen. 

Dit volgt uit artikel 1.2, lid 4 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

Ik heb meerdere ondernemingen. Op welke onderneming moet de Eurovergunning worden aangevraagd?

De Eurovergunning wordt aangevraagd op de werkmaatschappij, de onderneming die daadwerkelijk de vervoersactiviteiten uitvoert. De werkmaatschappij moet aantonen te voldoen aan alle eisen, waaronder de eis van kredietwaardigheid. Indien de voertuigen in een andere onderneming zitten, kunnen deze via een huurovereenkomst ter beschikking worden gesteld aan de werkmaatschappij. 

Indien er sprake is van alleen binnenlands vervoer en de ondernemingen te beschouwen zijn als een fiscale eenheid in de zin van artikel 1.2, lid 4 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg), dan kan één Eurovergunning voor al uw ondernemingen gelden.

Moet ik wachten tot ik alle bewijsstukken heb voordat ik een aanvraag voor een Eurovergunning indien?

Nee. U kunt de aanvraag voor Eurovergunning al indienen en hoeft niet te wachten tot de stukken compleet zijn. De NIWO moet wettelijk gezien binnen 8 weken op een complete aanvraag beslissen. Als er stukken ontbreken, dan wordt de behandeltermijn opgeschort (= stilgezet)  totdat de stukken zijn ontvangen. U kunt bij de aanvraag vermelden welke stukken u nog mist en dat u deze nog zult nasturen. 

Wat is de status van mijn vergunningaanvraag?

Zodra uw aanvraag bij de NIWO geregistreerd staat, ontvangt u automatisch een e-mail met daarin een zaaknummer.

Wilt u weten hoe het gaat met de behandeling van uw aanvraag, dan kunt u mailen of bellen met de NIWO. Houdt uw KVK-nummer of het zaaknummer van de aanvraag bij de hand.

Van bepaalde aanvragen (nog niet alle) kunt u de voortgang ook inzien op uw persoonlijke pagina op het NIWO-ondernemersloket. Om in te loggen heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig.

Mijn aanvraag is afgewezen. Ik ben het er niet mee eens, wat nu?

Als u het niet eens bent met een besluit van de NIWO kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar kunt u als volgt indienen:

 • online via het NIWO-ondernemersloket. Voor uw indentificatie moet u inloggen met eHerkenning, niveau 3 (EH3).
 • per post sturen naar: NIWO - Postbus 3004 - 2280 MB Rijswijk.

Tegen een beslissing op het bezwaar kan nog beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

 

Moet ik vóór de aanvraag van een Eurovergunning al over een voertuig beschikken?

Nee. Als startende ondernemer hoeft u niet meteen een voertuig tot uw beschikking te hebben. Zodra de vergunning is verleend moet u binnen 6 maanden over één of meer voertuigen beschikken. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (door middel van een eigendomsbewijs, leaseovereenkomst of huurovereenkomst). 

Pas nadat u dit heeft aangetoond, zult u het vergunningbewijs(/-bewijzen) ontvangen. Toont u binnen 6 maanden na toekenning van de Eurovergunning niet aan dat u over één of meer voertuigen beschikt, dan wordt de vergunning ingetrokken. 

Hoe oud mag de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zijn die ik aan de NIWO stuur?

De VOG voor een vervoersvergunning mag maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van het indienen van de vergunningaanvraag bij de NIWO. Heeft u nog niet alle stukken verzameld voor uw vergunningaanvraag, maar al wel een VOG  bezit? Dan adviseren wij om de vergunningaanvraag alvast in te dienen, om te voorkomen dat de NIWO uw VOG niet meer accepteert.

De VOG voor een VIHB-registratie mag overigens maximaal 3 maanden oud zijn

Ik heb al een Eurovergunning en wil nu een VIHB-registratie aanvragen bij de NIWO. Welke Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet ik aanvragen?

U hoeft geen VOG aan te vragen. Met een Eurovergunning voldoet u aan alle voorwaarden voor een VIHB-registratie. 

Waar kan ik een RA- of AA-accountant of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs vinden?

RA-accountants en AA-accountants: www.nba.nl
NOAB-leden: www.noab.nl
RB-leden: rb.nl

Mag mijn eigen boekhouder een verklaring van de kredietwaardigheid afgeven?

Op dit moment mag de NIWO alleen verklaringen die zijn opgesteld door een RA- of AA- accountant (NBA), een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs (RB) accepteren. Dit is bepaald in artikel 6, lid 6 van de Regeling wegvervoer goederen

Na goedkeuring van de minister, kan de NIWO een andere beroepsvereniging aanwijzen. Voorwaarden voor een aanwijzing zijn onder andere permanente educatie, het houden van toezicht vanuit de beroepsvereniging, het kennen van een onafhankelijk eigen tuchtrecht en het gebonden zijn aan een Reglement Beroepsuitoefening.

Waar moet een achtergestelde lening aan voldoen?

Bij het gebruik van een achtergestelde lening vraagt de NIWO altijd de leningsovereenkomst op.  
Lees meer over de achtergestelde lening en solvabiliteit. 

Ik wil een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen. Kan dat online?

Ja, dat kan. De NIWO werkt mee aan een pilot van Justis voor het online aanvragen van een VOG NP. De  NIWO hoeft daarom geen aanvraagcode voor u klaar te zetten.

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

 

 

 

Welk profiel moet ik kiezen voor de aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) als ik gelijktijdig met de Eurovergunning een VIHB-registratie wil aanvragen?

Dan kiest u het profiel ‘vergunning beroepsgoederenvervoer’. 

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aan en wat betaal ik daarvoor?

U kunt de VOG NP schriftelijk of online aanvragen. U kunt een schriftelijke VOG-aanvraag doen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35 (tarief 2022).

Gebruik altijd een aanvraagformulieren VOG NP van de NIWO-website, waarop het juiste screeningsprofiel is aangevinkt en die door de NIWO is ondertekend. 

De NIWO werkt mee aan een pilot met Justis, zodat u de VOG NP online kunt aanvragen bij de Justis. U betaalt voor deze online aanvraag € 33,85  (tarief 2022).

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) aan en wat betaal ik daarvoor?

Een VOG RP kunt u zowel online als schriftelijk aanvragen bij Justis

Het PDF-formulier bevat een toelichting met algemene informatie waarin vermeld staat hoe het ingevuld moet worden, wat u mee moet sturen en waar u het formulier naar toe kunt sturen.

Is de VOG RP bedoeld voor een aanvraag van een Eurovergunning?

 • PDF-formulier: Vraag 1.2 Doel van de aanvraag is dan: 'het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg'.
 • Online? Kies bij doel van de aanvraag: 'Wegvervoerondernemer goederenvervoer'.

Is de VOG RP bedoeld voor de aanvraag van een VIHB-registratie (u heeft geen Eurovergunning en gaat deze ook niet aanvragen)?

 • Doel van de aanvraag: 'VIHB-registratie'

De kosten voor de aanvraag zijn € 207,- (tarief 2021).

Contact met screeningsautoriteit Justis
Heeft u vragen over de VOG RP of het digitale aanvraagproces? Justis is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via +31 (0) 88 - 998 22 00. 
Lees ook de Veelgestelde vragen over de VOG RP op de Justis-website.

Hoe lang duurt het voordat ik de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen / Rechtspersonen (VOG NP/VOG RP) krijg?

Nadat u de VOG NP-aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen één tot vier weken bericht van Dienst Justis. De behandeltijd van een VOG-aanvraag kan variëren. Dit is deels ook afhankelijk van de drukte bij Justis.

De behandeltermijn van de VOG RP-aanvraag bedraagt maximaal 12 weken. Meestal ontvangt u binnen circa 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt Justis een beslissing op uw aanvraag. 
 

Heeft u een andere vraag?

Stuur een e-mail aan loket@niwo.nl of bel 070-3992011 tijdens openingstijden. De openingstijden vindt u op Info & Contact.

Mag met een Nederlandse vergunning en een Nederlandse chauffeur op een buitenlands gekentekend voertuig gereden worden?

Nederlandse bedrijven mogen voor vervoer in (en vanuit) Nederland buitenlands gekentekende voertuigen (bijvoorbeeld van dochterondernemingen in het buitenland) huren of kopen en inzetten. 

In de 'beroepsverordening' (1071/2009/EG) is een van de vereisten om een wegvervoeronderneming uit te oefenen dat de onderneming werkelijk en op duurzame wijze in een lidstaat gevestigd moet zijn (artikel 3). Om aan deze eis te voldoen dient de onderneming (onder andere) over één of meer voertuigen te beschikken, hetzij in volle eigendom, hetzij via een huurkoop-, lease- of huurovereenkomst, én deze voertuigen moeten zijn ingeschreven conform de wetgeving van de lidstaat waarin de onderneming is gevestigd. 

Het is toegestaan om vrachtauto’s/bestelauto’s met een buitenlands kenteken in te zetten voor beroepsgoederenvervoer, mits deze voertuigen ingeschreven zijn conform de wetgeving van de lidstaat waarin de onderneming is gevestigd. 

In de 'richtlijn huurvoertuigen’ (2006/1/EG) is in artikel 2 bepaald dat: 'elke lidstaat staat op zijn grondgebied, voor het vervoer tussen de lidstaten, het gebruik toe van voertuigen die zijn gehuurd door op het grondgebied van een andere lidstaat gevestigde ondernemingen, op voorwaarde dat het voertuig overeenkomstig de wetgeving in laatstgenoemde lidstaat is ingeschreven of in het verkeer is gebracht'.

Een „voertuig” is: een in een lidstaat geregistreerd motorvoertuig of een samenstel van voertuigen waarvan ten minste het trekkende voertuig in een lidstaat is geregistreerd, dat uitsluitend wordt gebruikt voor vervoer van goederen;"

De richtlijn huurvoertuigen gaat echter binnenkort wel wijzigen en dan zullen er beperkingen worden opgelegd m.b.t. het huren van buitenlands gekentekende voertuigen.

Uit navraag bij de ILT is gebleken dat zij dit toestaan.

Lichtblauw van kleur. Formaat is A4. Er zijn meerdere echtheidskenmerken aangebracht, zoals:

 • het woord 'origineel' en 'kopie' in zilverdruk
 • een kenmerkend guillochepatroon als achtergrond
 • een microtekst waarin met een loep het nummer te lezen valt.

De exemplaren hebben een nummer, bestaand uit het NIWO-codenummer + een volgnummer. Het 'origineel' heeft volgnummer 0000, de 'kopieën' hebben volgnummers vanaf 0001.

Het huidige model is sinds 1 april 2011 in omloop. Oudere modellen zijn niet meer geldig.

Sinds 1 juli 2019 staat het KVK-nummer van de onderneming op de vergunning en de vergunningbewijzen.

Eurovergunning
Eurovergunningbewijs