Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?

De vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren bij de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuldigd aan de NIWO. U kunt ze per post versturen aan:

NIWO
Postbus 3004
2280 MB Rijswijk (ZH)

Indien u op korte termijn de vergunningbewijzen gaat gebruiken, hoeft u de vergunningbewijzen niet terug te sturen. Zodra u de voertuigen gaat inzetten, moet u de voertuigen wel registreren in het voertuigregister. 

Waar vind ik het voertuigregister?

Het voertuigregister is een module op het NIWO-ondernemersloket. 

ondernemersloket.niwo.nl -> voertuigregister Om toegang te krijgen tot uw gegevens logt u in met eHerkenning, niveau 3 of hoger.

 

Vanaf wanneer kunnen de kentekens geregistreerd worden?

Begin mei 2022 is het voertuigregister geopend op het NIWO-ondernemersloket. U kunt het voertuigregister onder ‘producten’ terugvinden. 

Welke gegevens registreer ik in het voertuigregister?

U registreert in het voertuigregister de kentekens van alle voertuigen waarmee uw vervoersonderneming feitelijk vervoersactiviteiten uitvoert. Daarnaast registreert u in het voertuigregister ook jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (b.v. uitzendkrachten) van uw vervoersonderneming stond.

Indien uw vervoersonderneming geen werknemers en/of chauffeurs in dienst of ter beschikking gesteld heeft, geeft u het getal 0 op.

Heb ik eHerkenning nodig voor het voertuigregister?

Ja. Het voertuigregister is alleen toegankelijk via het NIWO-ondernemersloket. U kunt alleen inloggen met eHerkenning niveau 3 of hoger. Meer informatie over de eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.
 

Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?

De NIWO werkt met eHerkenning. Dit is gekoppeld aan het KVK-nummer van een onderneming. DigiD is gekoppeld met het BSN-nummer van een persoon. Vooralsnog is het niet mogelijk om bij de NIWO met DigiD in te loggen. Echter, de NIWO onderzoekt momenteel wel die mogelijkheid.

Kan ik mijn kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs per post of e-mail doorgeven aan de NIWO?

Nee. U kunt deze gegevens alleen via het NIWO-ondernemersloket doorgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de opgave van deze gegevens en de juistheid hiervan. 

Voor de ondernemingen die geen eHerkenning kunnen aanvragen, gaat de NIWO een alternatieve manier ontwikkelen. Deze ondernemingen kunnen via een webformulier op het ondernemersloket de kentekengegevens doorgeven. Houd rekening met een langere verwerkingstijd. 

Welke kentekens registreer ik in het voertuigregister?

U registreert de voertuigen waarmee op dat moment beroepsgoederenvervoer voor derden wordt verricht. De voertuigen moeten een laadvermogen van meer dan 500 kg hebben. Let op! Dit is geen vervanger van de papieren vergunning. Het vergunningbewijs moet ook op het voertuig liggen.  

De registratie van de kentekens in het voertuigregister dient op dagbasis juist te zijn en is pas compleet wanneer u ook alle kentekens van de voertuigen waarmee u feitelijk de vervoersactiviteiten uitvoert, heeft geactiveerd. U dient ook aan te geven per wanneer dit voertuig wordt ingezet.

Waarom kan ik slechts een beperkt aantal voertuigen registreren?

U kunt maximaal het aantal voertuigen registreren waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven. Indien u meer voertuigen wilt opvoeren, vraagt u eerst meer vergunningbewijzen aan. Het maximum aantal vergunningbewijzen is gekoppeld aan de aangetoonde financiële draagkracht.

Ik huur tijdelijk een voertuig? Moet ik dit kenteken ook registreren in het voertuigregister?

Ja, u dient een gehuurd voertuig ook te registeren in het voertuigregister. Uw registratie is pas compleet als u dit voertuig heeft geactiveerd. Hiermee wordt bedoeld dat  u aangeeft per wanneer en welke duur u het voertuig daadwerkelijk gaat inzetten voor de vervoersactiviteiten. 

Het voertuigregister is zo ontworpen dat u gemakkelijk een voertuig kunt aan- of afmelden. Ook als het gaat om een enkele dag. 

Moet ik het kenteken van het voertuig dat wordt ingezet bij het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen registreren in het voertuigregister?

Het voertuigregister is er alleen voor Nederlandse Eurovergunninghouders. Heeft u voertuigen waarvoor de NIWO een Eurovergunningbewijs voor beroepsgoederenvervoer heeft afgegeven, dan moet u de kentekens registreren. Heeft u alleen een VIHB-registratie (en geen Nederlandse Eurovergunning) dan hoeft u geen kentekens te registreren.

Hoe registreer ik de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs in het voertuigregister?

U kunt voor de juiste registratie (en activatie) van deze gegevens de handleiding raadplegen. De handleiding staat op de informatiepagina van het voertuigregister: www.niwo.nl/vr

Wordt het kenteken in het voertuigregister gekoppeld aan een vergunningbewijs?

Nee. Het algemene doel van het voertuigregister is dat de NIWO zekerheid heeft dat een vergunninghouder over één of meer voertuigen beschikt en in verband met de verstrekking van vergunningbewijzen, om hoeveel voertuigen het gaat. Een geregistreerd kenteken wordt dus niet gekoppeld aan een vergunningbewijs.
Indien het voertuig wordt vervangen, kunt u dit doorgeven in het voertuigregister. De vergunningbewijzen kunnen binnen de onderneming gewisseld worden tussen verschillende voertuigen.

Wordt het papieren vergunningbewijs vervangen door het voertuigregister?

Nee. Het papieren vergunningbewijs blijft bestaan. Echter, de Eurovergunninghouders moeten nu ook hun wagenpark registeren in het voertuigregister.

Wat zijn de consequenties voor het niet registreren van de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs?

De NIWO kan aan de hand van het niet (juist) invullen van het voertuigregister besluiten om een onderzoek in te stellen, vergunningbewijzen terug te vorderen of de communautaire vergunning in te trekken. Er is namelijk niet aangetoond dat (op de juiste wijze) wordt voldaan aan de eis van werkelijke en duurzame vestiging.  

Wat wordt bedoeld met terbeschikkingstelling?

In het voertuigregister wordt  gevraagd naar het type terbeschikkkingstelling. Hiermee wordt de relatie tussen het voertuig en de onderneming bedoeld: Eigendom, Huur, Operational lease of Financial lease.
 

De voertuigen worden gehuurd van de holding of een andere rechtspersoon binnen het concern. Wat moet ik invoeren bij terbeschikkingstelling?

Dit is feitelijk een huur constructie, maar aangezien de voertuigen binnen hetzelfde concern vallen ziet de NIWO dat als ‘Eigendom’. Bij type terbeschikkingstelling mag u dan ook Eigendom invullen.

Wat moet ik invullen bij het aantal werknemers en chauffeurs?

Hier vult u het aantal werknemers en chauffeurs dat in dienst is van of op een andere manier ter beschikking gesteld is aan de onderneming, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten. Bij de bepaling van het exacte aantal wordt er geen rekening mee gehouden of het part-time, full-time of een uitzend dienstverband is. De part-time dienstverbanden moeten dus niet bij elkaar opgeteld worden als een FTE (full-time equivalent)  Heeft u geen werknemers of chauffeurs in dienst, dan vult u het getal ‘0’ in.

Ik ben vennoot / eigenaar van de onderneming en ik rij zelf op mijn wagen(s). Ik sta niet op de loonlijst en er zijn geen werknemers. Wat moet ik aangeven bij de aantallen werknemers en chauffeurs?

Bij het aantal werknemers geeft u het getal ‘0’ op. U staat immers niet op de loonlijst en dus is er geen sprake van een dienstverband.

Bij het aantal chauffeurs geeft u aan met hoeveel vennoten / eigenaren u op de voertuigen rijdt. Als u zelf ook rijdt, dan rekent u uzelf bij het aantal chauffeurs. U kunt namelijk ook chauffeur zijn als u niet in loondienst bent.

Wanneer moet ik het aantal werknemers en chauffeurs opgeven?

U registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (bijv. uitzendkrachten) van uw onderneming stond.

Indien de onderneming geen werknemers en/of chauffeurs in dienst of ter beschikking gesteld heeft, geeft u het getal 0 op.

Ik heb iemand nieuw aangenomen/ingehuurd, moet ik dat doorgeven bij het voertuigregister?

Gedurende het jaar hoeft u wisselingen niet door te geven. 

U registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan wel ter beschikking (bijv. uitzendkrachten) van uw onderneming stond.

Is het doorgeven van mijn kentekens, het aantal chauffeurs en werknemers verplicht?

Op dit moment is de registratie van deze gegevens op vrijwillige basis. Zodra de nieuwe Wet wegvervoer goederen (Wwg) en de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO is ingetreden, is het gebruik van het voertuigregister verplicht. Naar verwachting zal dat eind 2022 of begin 2023 zijn.

Kan ik mijn kentekengegevens ook zonder eHerkenning doorgeven?

Voor de ondernemingen die geen eHerkenning kunnen aanvragen, gaat de NIWO een alternatieve manier ontwikkelen. Deze ondernemingen kunnen via een webformulier op het NIWO-ondernemersloket de kentekengegevens doorgeven.

Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd van webformulieren langer is, dan wanneer u de kentekengegevens zelf registreert via het NIWO-ondernemersloket. Hierdoor kan het zijn dat het uw wagenpark in het voertuigregister niet actueel is.

Het beheren en wijzigen van de aangemelde kentekens in het voertuigregister kan alleen via het ondernemersloket en daar heeft u eHerkenning niveau 3 of hoger voor nodig.

Ik heb een voertuig niet meer zelf in gebruik (verkocht/verhuurd/etc.). Moet ik dat doorgeven?

Alle wijzigingen in het wagenpark geeft u door in het voertuigregister. Indien een eerder geregistreerd voertuig niet meer door u wordt ingezet, moet u het voertuig afmelden. Het voertuigregister is zo ontworpen dat u gemakkelijk een voertuig kunt aan- of afmelden.

1. Log in met eHerkenning van uw bedrijf.
2. Zoek het voertuig op.
3. Klik op de pen om een voertuigregistratie te wijzigen.
4. Verander de einddatum.
5. Klik op Indienen

Moet ik mijn kentekens registreren als ik een binnenlandse (of nationale) vergunning heb?

Nee. De verplichting om kentekens te registreren in het voertuigregister geldt alleen voor Eurovergunninghouders en niet voor binnenlandse vergunninghouders. Het voertuigregister is om die reden alleen gekoppeld aan de Eurovergunning. Daarom is het voor binnenlandse vergunninghouders niet mogelijk (en niet nodig) om kentekens te registreren in het voertuigregister.

Moet ik kentekens registeren als ik alleen eigen goederen vervoer?

Nee. Het voertuigregister is alleen voor Eurovergunninghouders. U registreert alle kentekens van voertuigen die worden ingezet voor beroepsvervoer voor derden, dus niet voor eigen vervoer van goederen die van uzelf / uw bedrijf zijn. Dus alleen voor voertuigen waarvoor een Eurovergunningbewijs is afgegeven.

Gerelateerde artikelen

zzp'ers en de eis van dienstbetrekking

dit is een artikel om een button te maken om FAQ te filteren

Artikelblok: artikel: vergelijkbaar met: categorie FAQ

Artikelblok: uitklapper met tag: idem titel

 

Dit moet evnetueel een subcategorie worden van FAQ eurovergunnning

Lees verder

wijzigingen

dit is een artikel om een button te maken om FAQ te filteren

Artikelblok: artikel: vergelijkbaar met: categorie FAQ

Artikelblok: uitklapper met tag: idem titel

 

Dit moet evnetueel een subcategorie worden van FAQ eurovergunnning

Lees verder

verlenging eurovergunning

dit is een artikel om een button te maken om FAQ te filteren

Artikelblok: artikel: vergelijkbaar met: categorie FAQ

Artikelblok: uitklapper met tag: idem titel

 

Dit moet evnetueel een subcategorie worden van FAQ eurovergunnning

Lees verder