Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Verlenging Eurovergunning

 Direct online aanvragen

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven die tegen betaling goederen vervoeren over de weg. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en moet voor de einddatum verlengd worden. U moet zelf een aanvraag indienen. Bij voorkeur ruim voordat uw vergunning verloopt. Als vastgesteld is dat u voldoet aan de voorwaarden, dan wordt uw Eurovergunning verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van uw huidige geldige vergunning.

Voorwaarden   Aanvragen   Formulieren   Overbrugging   FAQ  

Voorwaarden

Voor verlenging gelden dezelfde voorwaarden als voor een eerste aanvraag van een Eurovergunning. Voor een uitgebreide beschrijving: Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO en het Addendum bij de beleidsregel.

Vakbekwaamheid

Een onderneming moet een vervoersmanager hebben die vakbekwaam is. Dit wordt aangetoond met het vakdiploma voor ondernemer in het goederenvervoer over de weg. Voor het vakdiploma moet u zes examens afleggen bij het CBR. Lees meer op www.cbr.nl: ondernemer goederenvervoer. De opleiding/cursus volgt u bij een aanbieder naar keuze (de NIWO verzorgt geen opleiding). Zelfstudie is ook mogelijk. 

De vervoersmanager:

 • bezit het vakdiploma;
 • geeft leiding aan en is inhoudelijk betrokken bij de vervoerswerkzaamheden;
 • moet bij de onderneming ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, als bestuurder of als gevolmachtigde met volledige volmacht, in elk geval ten aanzien van alle vervoersactiviteiten;
 • mag leiding geven aan 1 onderneming of 1 holding met een onbeperkt aantal voertuigen of bij maximaal 3 andere ondernemingen zijn vakdiploma inbrengen, zolang het totaal wagenpark van de 4 ondernemingen niet meer bedraagt dan 50 voertuigen. 

Als de onderneming (eigenaar, vennoot of directeur) niet zelf het vakdiploma bezit, dan kan er een werknemer als vervoersmanager worden aangesteld of kan er een vervoersmanager worden ingehuurd. Deze vervoersmanager wordt intern genoemd als deze in loondienst is en extern als deze betaald krijgt via een managementvergoeding.

Voor een externe vervoersmanager gelden aanvullende voorwaarden:

 • werkt op basis van een managementovereenkomst;
 • krijgt een redelijke beloning voor zijn werkzaamheden (minimum conform cao Beroepsgoederenvervoer);
 • na het verlenen van de Eurovergunning kan de onderneming aan een onderzoek worden onderworpen. De NIWO onderzoekt of deze externe vervoersmanager voldoende inhoudelijk betrokken is bij de vervoersactiviteiten. 
Reële vestiging

De onderneming voert de economische activiteiten van het goederenvervoer vanuit een feitelijke vestiging in Nederland uit. Voor een eenmanszaak is de reële vestiging vaak hetzelfde als het woonadres.

De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De NIWO controleert de inschrijving online.

De onderneming beschikt over minimaal één voertuig waarmee het goederenvervoer wordt gedaan. De NIWO controleert dit zoveel mogelijk online bij de RDW. Op verzoek toont de onderneming dit aan met een kentekenbewijs (eigendom) of een huur- of lease-overeenkomst van het voertuig. De voertuigen kunt u aanmelden in het voertuigregister.

Financiële draagkracht

Een onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben. Het risicodragend vermogen moet € 9.000 zijn bij de inzet van één voertuig. Voor elk volgend voertuig komt daar € 5.000 bij. Het risicodragend vermogen bestaat uit het eigen vermogen, eventueel aangevuld met overwaarde en/of een achtergestelde lening. De onderneming toont dit aan met een (openings)balans, eventueel aangevuld met een vermogensopstelling of de meest recente jaarcijfers.

Daarnaast moet een samenstellingsverklaring worden overgelegd van een financieel deskundige die is aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants), de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) of RB (Register Belastingadviseurs). De samenstellingsverklaring moet opgesteld zijn volgens de bepalingen in het Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning.

Als een aanvraag vóór 1 oktober wordt ingediend, dan accepteert de NIWO de jaarrekening over maximaal twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Als een aanvraag ná 1 oktober wordt ingediend, dan wordt alleen de jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar geaccepteerd.

Bij de beslissing op uw aanvraag stelt de NIWO vast of uw bedrijf wordt aangemerkt als zogeheten risicobedrijf. Hiervan is sprake als uw eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%. De NIWO toetst deze bedrijven jaarlijks op de eis van financiële draagkracht. Een risicobedrijf moet dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte aantonen. 
Meer informatie over: Risicobedrijf

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de onderneming en de vervoersmanager moet worden aangetoond.

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 • Controleer eerst of u een VOG NP en/of RP moet aanvragen.
 • De screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. 
 • De NIWO accepteert alleen VOG's die zijn afgegeven met het juiste screeningsprofiel.
 • De NIWO accepteert alleen VOG's die maximaal twee maanden oud zijn.

Welke VOG? NP of RP

 • De eigenaar van een eenmanszaak moet een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen, in de lidstaat waar de eigenaar woont.
 • Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals BV of VOF, moet een VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen: zowel de onderneming, als haar bestuurders / vennoten worden gescreend. Voor een VOG RP wordt een bestuurder/vennoot met een buitenlandse nationaliteit niet gecreend. Er moet aanvullend een VOG NP worden aangevraagd in de lidstaat waar deze persoon woont (bijv. Nederland).
 • Als er een vervoersmanager is aangetrokken, dan moet voor deze persoon aanvullend een VOG NP worden aangevraagd, in de lidstaat waar de vervoersmanager woont.   

Hoe vraag je een VOG met het juiste screeningsprofiel? 

Wet Bibob en ERRU
Bij elke vergunningaanvraag bekijkt de NIWO ook of de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) moet worden toegepast. De NIWO kan op grond van de Wet Bibob een aanvraag afwijzen, een vergunning intrekken of aan voorschriften verbinden als een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning voor criminele doeleinden wordt of zal worden gebruikt. De NIWO heeft de werkwijze vastgelegd in de Beleidsregel Bibob. Bij elke vergunningaanvraag controleert de NIWO ook het ERRU-sanctieregister.  

Aanvragen

De Eurovergunning vraagt u aan via het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3). Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. Vul daarna het webformulier in en upload de bewijsstukken. De aanvraag kunt u tussentijds opslaan en op een later moment indienen.

 Direct online aanvragen

Verzamel de benodigde stukken

 • Vakdiploma('s).
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP en/of VOG RP), max. 2 maanden oud. 
 • (Openings-)balans of vermogensopstelling, met daarbij de vereiste samenstellingsverklaring van een NBA-accountant of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs (RB).
 • En alleen als de vervoersmanager (met vakdiploma) een werknemer is of extern ingehuurd is: arbeidsovereenkomst of (management)overeenkomst extern ingehuurde vervoersmanager.  
 • Soms zijn meer bewijsstukken nodig. Dit hangt af van uw situatie.

Tarief en betaling

De behandelkosten voor verlenging zijn 120 euro. Daarnaast betaalt u 25 euro per vergunningbewijs. Een verlenging die op of na de einddatum wordt ingediend, geldt als een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning. De behandelkosten zijn dan 235 euro. U kunt de behandelkosten direct betalen met iDEAL of later betalen via een bankoverschrijving. De factuur ontvangt u per e-mail. Pas na betaling neemt de NIWO uw aanvraag in behandeling. Eenmaal betaalde behandelkosten worden niet gerestitueerd. De tweede factuur voor het aantal toegekende vergunningbewijzen ontvangt u op een later moment. Daarnaast betaalt u elk halfjaar een heffing over het aantal geldige vergunningbewijzen in uw bezit op peildatum 1 juli en 1 januari.

Behandeltermijn

Zodra alle gegevens voor de beoordeling van de aanvraag zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de NIWO staat, is de NIWO verplicht om binnen 8 weken te beslissen op de aanvraag. Als er stukken ontbreken dan wordt de behandeltermijn opgeschort (stilgezet), totdat de NIWO de stukken ontvangt. U ontvangt hierover bericht per e-mail.

Beslissing

Per post ontvangt u de beslissing op uw aanvraag, de beschikking. Als uw aanvraag is toegewezen, ontvangt u in dezelfde envelop de Eurovergunning ('origineel') en de bijbehorende Eurovergunningbewijzen ('kopie') voor op uw voertuigen. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de NIWO.

Aanvraagformulier Eurovergunning

PDF: Aanvraagformulier Eurovergunning (ook voor verlenging)
Het is nog mogelijk om een aanvraag schriftelijk (op papier of via e-mail) in te dienen. Dat doet u met dit aanvraagformulier. 

ONLINE: Aanvraag Eurovergunning (ook voor verlenging)
U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of hoger. Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. 

Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

Lees eerst bij de Voorwaarde: Betrouwbaarheid of u een VOG NP of een VOG RP moet aanvragen.

PDF: Aanvraagformulier VOG NP 
Een VOG NP kunt u bij de gemeente aanvragen. Gebruik  dit formulier, omdat de NIWO daarop al gegevens heeft ingevuld, die specifiek nodig zijn voor een vergunning beroepsgoederenvervoer. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met de juiste screeningsprofielen 12-22-53-62-71.

ONLINE: Stappenplan Aanvraag VOG NP 
Volg exact het stappenplan om de VOG NP online aan te vragen, zonder tussenkomst van de NIWO. U hoeft dan niet naar de gemeente. Alleen zo ontvangt u een VOG NP met de juiste screeningsprofielen 12-22-53-62-71.

Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen (VOG RP)

Lees eerst bij de Voorwaarde: Betrouwbaarheid of u een VOG NP of een VOG RP moet aanvragen.

PDF: Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen
Gebruik dit formulier om schriftelijk (per post) een VOG RP aan te vragen bij Justis. De NIWO heeft op het PDF formulier bij vraag 1.2 Doel van de aanvraag: 'het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg', al aangevinkt. Het formulier stuurt u aan Justis.

ONLINE:  Aanvraag VOG Rechtspersonen
Klik op de webpagina van Justis voor Start digitale aanvraag. Kies bij: Doel van de aanvraag voor 'Wegvervoerondernemer goederenvervoer'.

Onderzoeksprotocol voor bepaling risicodragend vermogen

Het onderzoeksprotocol is bestemd voor uw accountant of deskundige. Het protocol is door de NBA, NOAB en RB opgesteld in samenspraak met de NIWO. Het bevat ook een voorbeeldtekst voor de samenstellingsverklaring. De NIWO mag alleen samenstellingsverklaringen accepteren van accountants of deskundigen die aangesloten zijn bij: 
NBA
NOAB
RB 

PDF: Onderzoeksprotocol voor bepaling risicodragend vermogen, versie 7 van 15-02-2016, COPRO 16029B.
Lees meer op www.nba.nl

PDF: Werkprogramma NOAB

Verklaring inbreng vakbekwaamheid

Als een werknemer of een extern ingehuurde vervoersmanager het vakdiploma inbrengt moet u bij de schriftelijke aanvraag ook de 'verklaring inbreng vakbekwaamheid' invullen. Dus alleen als de ondernemer (eigenaar, vennoot, directeur) zelf GEEN vakdiploma inbrengt.

PDF: Verklaring inbreng vakbekwaamheid

ONLINE:  Bij een online aanvraag van een Eurovergunning, worden deze vragen (indien van toepassing) in het webformulier gesteld.

Overbrugging

Bent u (bijna) te laat met het aanvragen van verlenging en heeft u daardoor geen geldige vergunning meer? Na het indienen van de aanvraag (voor verlenging) van de Eurovergunning kunt u overbruggingsbewijzen aanvragen. Dit gebeurt in overleg met de behandelaar van uw aanvraag.

Met overbruggingsbewijzen kan de periode worden overbrugd, waarin de onderneming niet langer zou beschikken over een geldige Eurovergunning. Het tarief bedraagt 25 euro per overbruggingsbewijs.

Een overbruggingsbewijs is maximaal 6 maanden geldig.

Voorbeeld 1: Stel de Eurovergunning is verlopen en u vraagt na 2 maanden overbruggingsbewijzen aan. Dan ontvangt u overbruggingsbewijzen die max. 4 maanden geldig zijn, de ingangsdatum is de afgiftedatum van de overbruggingsbewijzen. Soms wordt gekozen voor een korte geldigheid, bijvoorbeeld 3 maanden.

Voorbeeld 2. Stel uw Eurovergunning is nog 1 week geldig en u vraagt overbruggingsbewijzen aan. Dan ontvangt u overbruggingsbewijzen die max. 6 maanden geldig zijn, de ingangsdatum is de einddatum van uw oude Eurovergunning. Soms wordt gekozen voor een korte geldigheid, bijvoorbeeld 3 maanden.

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen bij de aanvraag of verlenging van de Eurovergunning?

Een Eurovergunning wordt verleend als de aanvrager voldoet aan de eisen van:

 • reële vestiging
 • vakbekwaamheid
 • kredietwaardigheid / financiële draagkracht
 • betrouwbaarheid

Daarnaast mag er geen sprake van zijn dat de Wet Bibob moet worden toegepast.

 

Hoelang duurt het aanvragen van een Eurovergunning of verlenging?

De NIWO is wettelijk gezien verplicht binnen 8 weken op uw complete aanvraag te beslissen. Deze termijn begint zodra alle gegevens voor de beoordeling van de aanvraag zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de NIWO staat. Als er stukken ontbreken dan wordt de behandeltermijn opgeschort (stilgezet), totdat de NIWO de stukken ontvangt. U ontvangt hierover bericht per e-mail. Voldoet u aan alle eisen, dan wordt de aanvraag toegewezen. In veel gevallen lukt dit al binnen 1 tot 3 weken. 

Kan ik uitstel krijgen voor het verlengen van de Eurovergunning?

Nee. Een Eurovergunning die verlopen is kan niet meer verlengd worden. Uw verlengingsaanvraag moet daarom ruim voordat uw Eurovergunning verloopt bij de NIWO ontvangen zijn. Het is belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen.  Indien blijkt dat bepaalde stukken ontbreken of onvoldoende zijn voor de beoordeling van uw aanvraag, vraagt de NIWO u deze alsnog aan te leveren. Daar gaat vaak tijd mee verloren. Een te late of incomplete aanvraag kan betekenen dat uw Eurovergunning niet tijdig verlengd kan worden en zijn geldigheid verliest.

Verlengingsaanvragen die ontvangen zijn na afloopdatum van uw Eurovergunning worden als een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning geregistreerd. 

Wel kunt u, na het indienen van de aanvraag, in aanmerking komen voor overbruggingsbewijzen. Deze zijn maximaal een half jaar geldig, gerekend vanaf de einddatum van uw (bijna) verlopen Euroevrgunning.

 

Ik ben te laat met mijn verlengingsaanvraag. Wat nu?

Na het indienen van een aanvraag voor het verlengen van de Eurovergunning, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om overbruggingsbewijzen aan te vragen. De overbruggingsbewijzen kunnen de periode overbruggen, waarin de onderneming niet langer zou beschikken over een geldige Eurovergunning. Overbruggingsbewijzen zijn maximaal 6 maanden geldig, gerekend vanaf de einddatum van de vergunning.

Als de verlengingsaanvraag kort voor de einddatum van de Eurovergunning is ingediend, kunnen overbruggingsbewijzen verstrekt worden die geldig zijn vanaf einddatum van de Eurovergunning.

Wordt een verlengingsaanvraag ingediend na de einddatum van de Eurovergunning, dan kan de begindatum van de overbruggingsbewijzen nooit voor de datum van die aanvraag liggen. De geldigheid van het overbruggingsbewijs eindigt maximaal 6 maanden na de einddatum van de inmiddels verlopen vergunning. Bovendien wordt deze verlengingsaanvraag beschouwd als een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning.

Voor de afgifte van overbruggingsbewijzen brengt de NIWO u € 25,- per bewijs in rekening. 

Moet ik na verlenging van mijn Eurovergunning zelf nieuwe vergunningbewijzen aanvragen?

Als uw verlengingsaanvraag is toegekend, ontvangt u een beschikking. In dezelfde envelop worden ook de nieuwe Eurovergunning en de nieuwe vergunningbewijzen toegezonden. Bij de aanvraag heeft u daarvoor al € 25,00 per vergunningbewijs betaald.

Wat doe ik met mijn verlopen Eurovergunning en vergunningbewijzen?

Verlopen vergunningen kunt u zelf vernietigen. Vergunningen zijn verlopen als de einddatum is bereikt.