Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Wettelijke evaluatie

Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt de NIWO elke 5 jaar beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. De minister heeft het evaluatierapport op 8 november 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister is tevreden over het functioneren van de NIWO. 

Op grond van artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen ontvangen beide Kamers der Staten-Generaal elke vijf jaar een verslag ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan. De basis voor dit verslag wordt gevormd door een evaluatieonderzoek. Op 8 november 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het rapport inzake de wettelijke evaluatie van het zbo Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (hierna: NIWO) over de periode 2013 – 2017 aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De evaluatie is uitgevoerd door het onafhankelijke adviesbureau Andersson Elffers Felix.Uit de brief van de Minister aan de Tweede Kamer: 

Op grond van artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen ontvangen de beide Kamers der Staten-Generaal elke vijf jaar een verslag ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan. De basis voor dit verslag wordt gevormd door een evaluatieonderzoek. Hierbij bied ik u het rapport aan inzake de wettelijke evaluatie van het zbo Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (hierna: NIWO) over de periode 2013 - 2017. De evaluatie is uitgevoerd door het onafhankelijke adviesbureau Andersson Elffers Felix (hierna: AEF). Het rapport treft u als bijlage bij deze brief aan. De voorgaande evaluatie is 17 mei 2013 toegezonden aan de Staten-Generaal.

De NIWO is in 1946 opgericht als organisatie van en voor het wegtransport. De NIWO is belast met de vergunningverlening voor het binnenlands en grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer op de weg, op basis van de Wet wegvervoer goederen (Wwg) en bevordert daarmee het goed functioneren van deze markt. De NIWO is in de evaluatieperiode omgevormd van een privaatrechtelijke zbo naar een publiekrechtelijke zbo per 1 januari 2017.

De evaluatie laat een zeer positief beeld zien over het functioneren van de NIWO. Hoofdconclusie is dat de NIWO gedurende de onderzoeksperiode 2013 - 2017 haar publieke taken op een doeltreffende en doelmatige wijze heeft uitgevoerd. De continuïteit van de dienstverlening is goed geborgd. De NIWO is een tarief gefinancierde organisatie, die stabiel functioneert, een hoge kwaliteit levert en in de evaluatieperiode door middel van digitalisering haar dienstverlening verder heeft verbeterd.

Ik ben verheugd over de conclusie van AEF dat NIWO een doelmatig en doeltreffend opererende organisatie is, waarvan oo  de governance op orde is. De aandachtspunten die AEF ziet zijn dan ook beperkt en herkenbaar. De directie van de NIWO heeft aangegeven dat zij de aanbevelingen uit het rapport ter harte neemt en zal betrekken bij haar activiteiten gericht op de voortdurende verbetering van haar publieke taakuitvoering. De aanbevelingen gericht op de samenwerking met de ketenpartners en de borging van de kwaliteit van de bedrijfsvoering krijgen daarin een plek. Voorts zal mijn ministerie in samenspraak met de NIWO bezien hoe de door AEF aanbevolen intensivering van de driehoek tussen eigenaar, opdrachtgever en zbo gezamenlijk verder vorm kan worden gegeven passend bij de publiekrechtelijke status die NIWO sinds 2017 heeft.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga Brief van Minister van Infrastructuur en Waterstaat over wettelijke evaluatie NIWO, 8 november 2018