Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
eHerkenning wordt verhoogd naar niveau EH3
Voor eHerkenning bestaan oplopende betrouwbaarheidsniveaus. Om in te loggen op het NIWO-ondernemersloket heeft u, overeenkomstig Rijksbrede afspraken, vanaf 1 juni 2021 niveau 3 (EH3) nodig. Dit is belangrijk om veilig te kunnen blijven inloggen. Neem tijdig contact op met de leverancier van uw inlogmiddel om het niveau te verhogen.

Heeft u nog geen eHerkenning, regel het dan nu. Er zijn meerdere leveranciers waar u het inlogmiddel kunt aanvragen, u kunt ze vergelijken op:  leveranciersoverzicht. Bekijk ook de  video eHerkenning aanvragen.

De NIWO maakt net als ruim 400 andere overheidsorganisaties, waaronder UWV en RDW, gebruik van eHerkenning om veilig te kunnen inloggen. Zo kunt u gemakkelijk alles regelen wat met uw vergunning te maken heeft op het  NIWO-ondernemersloket.
Waarschuw uw chauffeurs voor gevolgen van overtredingen
De  ERRU beleidsregel is op 1 maart 2021 van kracht geworden. Vanaf 1 april a.s. tellen de ERRU overtredingen (als deze onherroepelijk zijn geworden) mee voor de beoordeling van de betrouwbaarheidseis. Ondernemers, zorg ervoor dat uw chauffeurs weten welke overtredingen nu ook gevolgen hebben voor het bedrijf en/of de vervoersmanager. Daarnaast is het verstandig om te bedenken hoe voorkomen kan worden dat ERRU overtredingen zich voordoen. Wij hebben daar een aantal tips voor:
 • Wees zelf als bestuur en als (vervoers)manager goed op de hoogte van ERRU regelgeving.
 • Zorg ervoor dat periodiek de Lijst met ERRU overtredingen binnen uw onderneming onder de aandacht wordt gebracht. .
 • Organiseer bijeenkomsten binnen uw onderneming om de ERRU regelgeving te bespreken.
 • Sta open voor vragen over ERRU van chauffeurs binnen uw onderneming.
 • Houd de regie op bedrijfsprocessen en naleving van de regels.
 • Maak afspraken met uw opdrachtgever(s) inzake ERRU.
Niet altijd kan een ERRU overtreding voorkomen worden. Zorg in dat geval dat u de documenten aangaande de ERRU overtreding goed bewaart om eventueel aan te kunnen tonen dat de onderneming en/of de vervoersmanager niet-verwijtbaar is.

 www.niwo.nl/erru

Voertuigregister vanaf mei 2022 verplicht
In het online voertuigregister geeft de onderneming kentekens van voertuigen op, waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven. Het voertuigregister is nu nog niet actief. De NIWO heeft besloten om het doorgeven van kentekens in het online voertuigregister verplicht te gaan stellen op het moment dat de maatregelen uit het mobiliteitspakket in werking treden. Dat is op 22 mei 2022. Het voertuigregister komt als module op het NIWO-ondernemersloket te staan. Om in te loggen heeft u eHerkenning op niveau 3 (EH3) nodig. 

Waarom is dit nodig?
 • Om te voldoen aan de nieuwe Europese regels voor de registratie van voertuigen en chauffeurs. 
 • Om in de toekomst klaar te zijn voor documentloos rijden. Er kan aan de hand van het kenteken gecontroleerd worden of er tegenover dat voertuig een vergunningbewijs staat. 
 • Om bedrijven uit de transportsector te weren die zich niet aan de regels houden. Geen opgave van kentekens betekent geen reële vestiging en dus dat de NIWO de vergunning kan weigeren of intrekken.

Overigens moeten transportbedrijven al langer kentekens en bewijsstukken ten aanzien van hun voertuigen doorgeven aan de NIWO. Dit gebeurt bij de eerste aanvraag van een vergunning, de vijfjaarlijkse verlenging of een aanvraag voor extra vergunningbewijzen. Hiermee kan de NIWO vaststellen of de onderneming voertuigen tot haar beschikking heeft. Zonder voertuigen is er geen sprake van een werkelijke en duurzame vestiging, oftewel geen reële vestiging. Het hebben van een reële vestiging is een van de vergunningvoorwaarden.
NIWO stuurt jaarverslag 2020 naar minister
Op 12 maart 2021 heeft de NIWO haar jaarverslag 2020 en de jaarrekening over dat jaar toegezonden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, met het verzoek de jaarstukken goed te keuren. 

In het jaarverslag leest u alles over de activiteiten van de NIWO in het afgelopen jaar. Het jaarverslag bevat ook feiten en cijfers over de vergunningverlening, de uitgifte van vervoersdocumenten en de faillissementen in het transport.  NIWO jaarverslag 2020.
Wanneer verloopt uw Eurovergunning?
De vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg wordt voor vijf jaar afgegeven. De geldigheid checkt u eenvoudig online, zonder in te loggen.
 Index -> Zoek vergunninghouders

Verlenging van uw Eurovergunning online aanvragen
Is uw Eurovergunning aan verlenging toe, dien de aanvraag dan ruim op tijd in. Dat kan al vanaf zes maanden voor de einddatum. Er is zo meer tijd om ontbrekende informatie bij u op te vragen. Voldoet uw onderneming aan de voorwaarden, dan wordt de Eurovergunning verlengd met vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van de nog geldige vergunning. Ga voor het online indienen van de aanvraag naar het NIWO-ondernemersloket. Log in met eHerkenning, vul het webformulier in en uploadt de benodigde bewijsstukken. 
 ondernemersloket.niwo.nl -> eurovergunning verlengen

Bent u (te) laat?
Een te late aanvraag kan betekenen dat de Eurovergunning niet tijdig verlengd kan worden en daardoor zijn geldigheid verliest. Om die periode (maximaal zes maanden) te overbruggen, kunt u in sommige gevallen overbruggingsbewijzen aanvragen bij de NIWO. De behandelaar van uw verlengingsaanvraag kan u meer informatie geven.
Nederlands vakdiploma voor vervoersmanagers met Brits vakdiploma
Sinds 1 januari 2021 wordt het Britse vakdiploma niet meer erkend als geldig diploma binnen de EU. Houders van een Brits vakdiploma voldoen daardoor niet meer aan de vereiste vakbekwaamheid en de ondernemingen waarbinnen zij hun vakbekwaamheid inbrengen (= vervoersmanager zijn) voldoen niet meer aan alle vergunningvoorwaarden. Deze situatie mag maximaal een half jaar voortduren. 

In goed overleg met het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten om alle houders van een Brits vakdiploma een Nederlands vakdiploma toe te sturen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • De NIWO heeft de betreffende ondernemingen in januari 2021 per brief geïnformeerd.
 • Het CBR stuurt het vakdiploma uiterlijk 1 juli 2021 aan de vervoersmanager en geeft daarna de gegevens door aan de NIWO.
 • De NIWO vult de vakdiploma gegevens van de betreffende vervoersmanager aan in de administratie van de NIWO.
​ www.niwo.nl/brexit
Terugsturen ongebruikte vergunningbewijzen
Per vergunningbewijs (wegvervoer) dat in uw bezit is, betaalt u een heffing van EUR 11,85 per halfjaar aan de NIWO. Het factuurbedrag wordt berekend op basis van de stand op de peildatum: 1 januari en 1 juli. Stuurt u ongebruikte vergunningbewijzen retour voor de peildatum, dan tellen ze niet mee bij de berekening van de eerstvolgende heffing.

Op het NIWO ondernemersloket kunt u nagaan hoeveel geldige vergunningbewijzen uw bedrijf bezit. Kijk op  Index: Zoek vergunninghouders. Dit aantal moet overeenkomen met het aantal voertuigen waarmee u goederen vervoert.
NIWO gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
De NIWO is gesloten op: 
 • vrijdag 2 april 2021 
 • maandag 5 april 2021
De directie en medewerkers wensen u een fijn paasweekend!
Meer nieuws?
Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws -> Berichten
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief: www.niwo.nl/nieuwsbrief.

www.niwo.nl    ondernemersloket.niwo.nl    T 070 - 3992011  info@niwo.nl

afmelden