Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Brexit - Gevolgen voor NIWO-vergunninghouders
Tot en met 31 december 2020 kan onder dekking van de Eurovergunning beroepsgoederenvervoer worden verricht naar, van en door het Verenigd Koninkrijk. Er is sprake van een overgangsperiode waarin de situatie aan de grens met het Verenigd Koninkrijk hetzelfde blijft. Deze overgangsperiode kon tot 1 juli 2020 verlengd worden, maar dat is niet gebeurd. Alleen een (beperkte) handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie kan er nu nog voor zorgen dat de Eurovergunning geldig blijft voor vervoer op het Verenigd Koninkrijk. Lukt dat niet, dan is de CEMT-vergunning nog het enige alternatief.

CEMT-vergunning
Van 6 juli tot en met 14 augustus stelde de NIWO vervoerders in de gelegenheid om CEMT-vergunningen voor 2021 aan te vragen. In totaal dienden 207 ondernemingen een aanvraag in. Inmiddels heeft de NIWO een beslissing genomen op de aanvragen en zijn de betrokken ondernemingen geïnformeerd. Het is momenteel nog steeds onduidelijk of er voor 1 januari 2021 een (beperkte) handelsovereenkomst wordt gesloten. Gelet op deze onzekerheid en het gegeven dat de NIWO haar vergunninghouders geen kosten in rekening wil brengen als dat niet nodig is, besloot NIWO om de factuur voor het aantal toegekende CEMT-vergunningen pas vanaf 1 januari 2021 te versturen. Vanaf dat moment weten we zeker of de CEMT-vergunning echt nodig is en zijn de betrokken ondernemingen het bedrag voor het aantal toegekende CEMT-vergunningen (€ 140 per bewijs) verschuldigd. 
Lees meer op www.niwo.nl/brexit

Get Ready for Brexit
De NIWO werkt samen met Get Ready for Brexit. Kom nu in actie en volg de 5 stappen om voor 1 januari 2021 Ready for Brexit te zijn. Of u nu chauffeur bent, vervoerder, expediteur, importeur of exporteur: iedereen heeft een taak. Zonder digitaal voorgemelde douanedocumenten, heeft u geen toegang tot de terminal.
Kostenontwikkelingen wegvervoer - invloed coronacrisis
Het Panteia rapport 'Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020/2021' is beschikbaar. Uit het rapport blijkt dat de coronacrisis een aanzienlijke invloed heeft gehad op de kostenontwikkeling in het goederenvervoer over de weg. Werkgevers en werknemers in de transportsector hebben gezien de onzekere economische omstandigheden gezamenlijk besloten voor 2020 geen cao-verhoging door te voeren. Het totale kostenniveau in het wegvervoer is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. 
Niet meer de NIWO, maar TLN en evofenedex geven sinds 2019 opdracht voor dit onderzoek. Beide partijen zitten in de sectorraad van NIWO. De rapporten zijn gratis beschikbaar voor alle NIWO-vergunninghouders. Lees meer...
Verleng uw Eurovergunning op tijd!
Elke vijf jaar moet de Eurovergunning verlengd worden. De NIWO merkt dat sommige bedrijven zich dit pas laat realiseren. Om tijdige verlenging te garanderen, is het verstandig om ruim voor de expiratiedatum een aanvraag in te dienen. Dat kan al een halfjaar van tevoren.

Wanneer verloopt mijn vergunning?
Heeft u de vergunning niet bij de hand, dan kunt u dit bekijken op de lijst met vergunninghouders in het wegvervoer. U hoeft niet eerst in te loggen. U ziet kvk-nummer, naam- en adresgegevens, vergunning-/codenummer, ingangsdatum, einddatum, aantal geldige vergunningbewijzen en de naam van de vervoersmanager.
Ga naar: NIWO-ondernemersloket -> Index: Zoek vergunninghouders

Verlenging Euroverguning aanvragen

U moet zelf een aanvraag voor verlenging van uw vergunning indienen, bij voorkeur via het ondernemersloket van de NIWO. Voor verlenging gelden dezelfde voorwaarden als voor de eerste aanvraag. Na het indienen controleert de NIWO de aanvraag en de meegestuurde bewijsstukken. Als vastgesteld is dat u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt de Eurovergunning verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van uw huidige geldige Eurovergunning. De documenten zullen voor expiratiedatum van de huidige vergunning worden toegestuurd zodat u deze tijdig kunt omwisselen in de voertuigen. Een aanvraag voor verlenging kost € 120. Daarnaast betaalt u € 25 per vergunningbewijs. Mocht u minder bewijzen nodig hebben, dan kunt u dit bij de aanvraag voor verlenging aangeven. Als de Eurovergunning al is verlopen, dan vraagt u een nieuwe Eurovergunning aan. De behandelkosten zijn dan € 235.
Lees meer: NIWO-ondernemersloket -> Eurovergunning verlenging
Vijfjaarlijkse binnenlandse toets
Er zijn nog ongeveer 600 transportbedrijven die op grond van een overgangsregeling een binnenlandse vergunning hebben. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen Nederland en kan niet meer aangevraagd worden. Bij wijzigingen van bestuurders van de onderneming (met name degene met het vakdiploma), de rechtsvorm of het KVK-nummer vervalt de binnenlandse vergunning. De onderneming kan dan een Eurovergunning voor binnenlands en internationaal vervoer aanvragen.

Op grond van artikel 7.1 van de Wet wegvervoer goederen (WWG) moet de NIWO iedere vijf jaar onderzoeken of de onderneming nog steeds voldoet aan de vergunningvoorwaarden. De NIWO heeft deze groep bedrijven inmiddels verzocht om de bewijsstukken voor 1 december 2020 te overleggen. Een beperkt aantal bedrijven heeft nog niet gereageerd op deze oproep. Zij zullen nogmaals het verzoek krijgen. Blijft een reactie uit, dan leidt dit tot intrekking van de binnenlandse vergunning. Lees meer...
ERRU - Verlies betrouwbaarheid door overtredingen
Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een Eurovergunning is de betrouwbaarheid van zowel de vervoerder als de vervoersmanager. Er moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overgelegd worden, maar dat is niet voldoende. Volgens de Europese regelgeving kan ook een onherroepelijke veroordeling of sanctie vanwege een overtreding leiden tot het verlies van de betrouwbaarheid. Dit staat in verordening 1071/2009/EG, de lijst van overtredingen is in 2016 met verordening (EU) 2016/403 aangevuld. Het gaat niet alleen om overtredingen uit de categorie zeer ernstig, maar ook om heel ernstige en ernstige overtredingen.

Overtreding leidt tot strafpunten

Na een overtreding worden strafpunten toegekend. Een zware overtreding leidt tot meer strafpunten dan een lichtere overtreding. Bereikt een vervoerder of vervoersmanager een bepaalde grenswaarde van strafpunten, dan voert de ILT een betrouwbaarheidsonderzoek uit. De ILT adviseert de NIWO over een te nemen sanctie met een adviesrapport. De NIWO besluit uiteindelijk of het verlies van betrouwbaarheid een te zware sanctie is of niet. De sanctie kan ertoe leiden dat de vergunning van een vervoerder wordt geschorst of ingetrokken en dat een vervoersmanager ongeschikt wordt verklaard, omdat niet meer wordt voldaan aan een van de vergunningvoorwaarden. Het kan er ook toe leiden dat een aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen. Wanneer de grenswaarde van het aantal strafpunten niet is bereikt en er zijn twee jaar verstreken, dan vervallen de strafpunten. Wanneer de grenswaarde van het aantal strafpunten wel is bereikt en er zijn twee jaar verstreken, dan vervallen de strafpunten niet voordat een besluit is genomen over het verlies van betrouwbaarheid. Na een besluit van de NIWO vervallen de strafpunten waar het besluit betrekking op had. 
 
Overtredingen komen in sanctieregister
Elke lidstaat is verplicht om over een elektronisch sanctieregister te beschikken. Hierin registreert elke lidstaat alle overtredingen waar onherroepelijke veroordelingen voor zijn uitgesproken of onherroepelijke sancties voor zijn opgelegd jegens vervoerders en vervoersmanagers. Dit betreft ook overtredingen die in andere lidstaten zijn begaan. Een veroordeling of sanctie wordt onherroepelijk wanneer tegen een uitspraak van de rechter of tegen een bestuurlijke boete geen bezwaar of beroep meer open staat. Lidstaten kunnen elkaars elektronisch sanctieregister raadplegen. Hierdoor kan een lidstaat nagaan of de betrouwbaarheid van een vervoerder of vervoersmanager in een andere lidstaat is komen te vervallen door onherroepelijke veroordelingen of sancties.

Nieuwe ERRU beleidsregel
Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving kan één onherroepelijke veroordeling of onherroepelijke sanctie niet leiden tot het verlies van de betrouwbaarheid. Dit uitgangspunt is uitgewerkt in de nieuwe ERRU beleidsregel, die begin 2021 in werking zal treden. Verder regelt de beleidsregel de wijze waarop de ILT uitvoering geeft aan het betrouwbaarheidsonderzoek. 

Meer informatie

In januari 2021 organiseert de NIWO samen met TLN een webinar, waarin dit onderwerp uitgebreid wordt besproken. U kunt al uw vragen met betrekking tot het ERRU-register stellen. Houd onze website in de gaten voor de datum en het tijdstip van het aankomende webinar over ERRU. Lees meer
Vergunningplicht voor de koeriers- en pakketsector (KEP-sector)
De KEP-sector is groeiende. De laatste jaren neemt de online verkoop van goederen namelijk toe en daarmee dus ook de pakketbezorging. Die groei lijkt door corona nog sneller te gaan, zoals ook blijkt uit het onderzoek van PRC en Panteia.
 
Opvallend is dat de groei van het aantal vergunninghouders in deze sector achterblijft bij de groei van de sector. Ondanks dat er wel een vergunningplicht geldt. Zo blijkt uit een analyse van de gegevens van de Kamer van Koophandel door de NIWO dat minder dan 20% van de bedrijven die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan als koeriersbedrijf beschikt over de vereiste vergunning. Dit is onacceptabel en niet goed voor de sector.
 
De NIWO probeert daarom op verschillende manieren dit percentage te verhogen. Zo poogt de NIWO de kennis over de vergunningplicht te verbeteren door koeriersbedrijven te informeren over de vergunningplicht. Kijk op: www.niwo.nl/kep
Verder kaart de NIWO dit probleem aan bij de vier grootste pakketbezorgers door met hen te bespreken hoe kan worden voorkomen dat niet alleen de subcontractors van de grote pakketbezorgers voldoen aan de vergunningplicht, maar ook de partijen aan wie de subcontractors het werk uitbesteden. Bovendien werkt de NIWO nauw samen met de diverse inspecties.

Paardentransport
Voor het vervoer van paarden is in beginsel een Eurovergunning van de NIWO vereist, maar er zijn uitzonderingen. Als de vervoerder niet betaald wordt voor het paardentransport, dan geldt de vergunningplicht niet. Ook als het om 'eigen' vervoer gaat is een vergunning niet nodig.

Vergunningplicht?
Om te bepalen of sprake is van een vergunningplicht moet steeds worden bekeken of sprake is van beroepsgoederenvervoer. Dat is vervoer van goederen (=paarden) dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht en geen eigen vervoer is. Als daarnaast het toegestane laadvermogen van het voertuig meer dan 500 kg bedraagt, dan geldt de vergunningplicht. Bij paardentransport zal al snel aan dat laadvermogen worden voldaan.

Geen betaling, geen vergunning nodig
Zolang vervoer echter niet tegen vergoeding van derden plaatsvindt, is geen Eurovergunning (communautaire vergunning) vereist. Goederenvervoer dat zonder betaling door een derde gebeurt, is namelijk niet als beroepsvervoer aan te merken. Indien het ‘hobby- vervoer’ van paarden niet tegen betaling van derden plaatsvindt, is geen sprake van beroepsvervoer in de zin van art. 1.1 van de Wet wegvervoer goederen waardoor ook geen vergunningplicht geldt. Ook tijdelijk vervoer, zoals het vervoeren van paarden naar een paardenwedstrijd, transport van paarden voor de keuring en veterinair onderzoek, valt niet onder de vergunningplicht zolang geen sprake is van vervoer tegen betaling van een of meer derden.

Voor de vergunningplicht maakt het verder niet uit welke diersoorten worden vervoerd. Dus of er nu paarden, varkens of geiten worden vervoerd, het gaat altijd om de vraag of het ‘eigen’ vervoer betreft of vervoer tegen betaling van derden met een voertuig waarvan het toegestane laadvermogen meer dan 500 kg bedraagt.

Gevolgen voor het wegtransport van de pandemie (COVID-19)
Policy Research Corporation (PRC) en Panteia hebben op verzoek van de NIWO een onderzoek uitgevoerd. De gevolgen van het coronavirus op het wegtransport zijn in kaart gebracht. Het rapport bevat aanbevelingen aan de sector als geheel op het gebied van beleid en strategie. Ook zijn er voorspellingen gedaan over het verwachte aantal vergunningbewijzen tot en met het jaar 2025, oftewel hoe ontwikkelt zich het Nederlandse wagenpark de komende jaren. Het eerste deel van het rapport is gebruikt als fundament onder de meerjarenbegroting van de NIWO. Thans worden beleidsvoornemen ontwikkeld en deelsectoranalyses opgesteld. Het eindrapport zal in de loop van december beschikbaar komen.
Mobiliteitspakket - Gevolgen voor NIWO-vergunninghouders
Het Europees Parlement heeft op 9 juli 2020 het zogeheten Mobiliteitspakket aangenomen. Het Mobiliteitspakket is een pakket aan maatregelen om misstanden in het wegvervoer aan te pakken. De nieuwe verordening 2020/1055 is op 31 juli 2020 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en op 21 augustus 2020 in werking getreden. De nieuwe verordening wijzigt onder meer verordeningen 1071/2009 en 1072/2009. Dat is voor de NIWO en haar vergunninghouders van belang, omdat deze verordeningen regels bevatten voor toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer en toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg.
 
Voor wat betreft de vergunningvoorwaarden zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

> Om het verschijnsel van zogeheten 'brievenbusondernemingen' te bestrijden, zijn de bepalingen over het bestaan van een werkelijke en duurzame vestiging verduidelijkt en verscherpt. De criteria waaraan de NIWO toetst, staan voor het grootste gedeelte opgenomen in de NIWO-beleidsregel. Nieuw zijn de volgende criteria:
  • een onderneming moet ervoor zorgen dat voertuigen ten minste acht weken na vertrek uit de lidstaat terugkeren naar een van de exploitatievestigingen in die lidstaat.
  • een onderneming moet op permanente basis beschikken over een aantal voertuigen en chauffeurs. In beide gevallen moet dit in verhouding staan tot het volume van de vervoersactiviteiten van de onderneming. Dit betekent dus dat de NIWO niet alleen kentekens zal gaan registreren, maar ook het aantal chauffeurs.
  • de voorwaarde kan worden gesteld dat een onderneming, in verhouding tot de omvang van de activiteiten van de onderneming, in de gebouwen over naar behoren gekwalificeerd administratief personeel beschikt en dat de vervoersmanager tijdens de gewone kantooruren bereikbaar is.
  • de voorwaarde kan worden gesteld dat een onderneming, in verhouding tot de omvang van de activiteiten van de onderneming, in Nederland over operationele infrastructuur beschikt, met inbegrip van een kantoor dat tijdens de gewone kantooruren geopend is.
> De Europese Commissie is van oordeel dat lidstaten nauw met elkaar moeten samenwerken en informatie moeten delen op de onderwerpen:
  • betrouwbaarheid van ondernemingen en haar bestuurders, waarbij informatie wordt gedeeld via het zogeheten ERRU-systeem en;
  • reële vestiging van de onderneming, waarbij informatie wordt gedeeld via het zogeheten Internal Market Information System (IMI-systeem).
Hoewel de verordening per 21 augustus 2020 in werking is getreden, is in de verordening bepaald dat vorenstaande wijzigingen per 21 februari 2022 van toepassing zijn. De komende tijd wordt de Wet wegvervoer goederen en de NIWO-beleidsregel aangepast overeenkomstig de verordeningen. NIWO-vergunninghouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Het Mobiliteitspakket bevat ook wijzigingen met betrekking tot rij- en rusttijden, cabotageregels, regels over de tachograaf. Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen wij u naar de websites van andere organisaties zoals o.a. Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en CNV.
Keurmerk PayChecked in Transport
PayChecked in Transport is een keurmerk specifiek voor transportondernemingen, waarmee zij aantonen te werken volgens vastgelegde registratienormen. Hierdoor wordt het risico van opdrachtgevers beperkt in geval van ketenaansprakelijkheid door de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het keurmerk is ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Het is een initiatief van TLN en evofenedex, beide organisaties onderschrijven het belang van juiste uitbetaling van medewerkers in de logistieke keten. Het keurmerk is van toepassing op in Nederland gevestigde transportbedrijven die vallen onder de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Hoe werkt het?
Een onafhankelijke inspectie-instelling voert een controle uit op de administratie. Aan de hand daarvan wordt bepaald of werknemers het juiste loon krijgen uitbetaald en het bedrijf aan de normen voldoet. Is dit het geval, dan ontvangt het bedrijf een keurmerk en wordt opgenomen in een openbaar register. Opdrachtgevers kunnen eenvoudig toetsen of een vervoerder een geldig keurmerk heeft: www.paychecked.nl/register

Lees ook: 'De 10 zekerheden voor het behalen van het 'PayChecked in transport' keurmerk'
Criminele inmenging in het transport
Transportbedrijven raken steeds vaker onbewust of ongewild betrokken bij criminele activiteiten. De NIWO werkt samen met onder andere de politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de douane en het Openbaar Ministerie om transportbedrijven bewust te maken van de risico's van criminele inmenging.

Ondermijnende criminaliteit is voor het hele bedrijfsleven, maar ook voor transportsector een probleem. Bij ondermijning vermengt de onderwereld zich met de bovenwereld, waardoor de grenzen tussen de boven- en onderwereld vervagen. Criminelen maken daarbij misbruik van de transportsector. Bijvoorbeeld door een transportbedrijf op te zetten als dekmantel voor drugshandel of drugssmokkel of andere criminelen activiteiten.
Bekijk de film, herken de signalen.
Meer nieuws?
Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws -> Berichten
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief: www.niwo.nl/nieuwsbrief.

www.niwo.nl    ondernemersloket.niwo.nl    T 070 - 3992011  info@niwo.nl

afmelden