Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Verleng uw vervoersvergunning tijdig!
Aan het einde van het jaar moeten er veel Eurovergunningen verlengd gaan worden. Veel daarvan zijn vijf jaar geleden verleend aan koeriers en pakketbezorgers na de voorlichtingsbijeenkomsten van de NIWO in samenwerking met de grotere pakketdiensten. Pakketbezorgers werken vaak als zzp'er of subcontractor en hebben een eigen onderneming. Daarom moeten zij zelf een vergunning hebben. Het rijden met een vergunning van een andere onderneming is verboden.

Om tijdige verlenging te garanderen, vragen wij om de aanvraag ruim voor de afloopdatum in te dienen. Dit kan bij voorkeur via het ondernemersloket van de NIWO. Voor verlenging van de vergunning gelden dezelfde voorwaarden als voor de eerste aanvraag. Na het indienen controleert de NIWO de aanvraag en de meegestuurde bewijsstukken. Als vastgesteld is dat u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt de Eurovergunning verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van uw huidige geldige Eurovergunning. De documenten zullen voor expiratiedatum van de huidige vergunning worden toegestuurd zodat u deze tijdig kunt omwisselen in de voertuigen.

U kunt nu al een aanvraag voor verlenging indienen, als uw vergunning aan het einde van het jaar verloopt.

Een aanvraag voor verlenging kost EUR 120. Daarnaast betaalt u EUR 25 per vergunningbewijs. Elk half jaar wordt er ook een heffing geheven per uitstaand geldig vergunningbewijs. Mocht u minder bewijzen nodig hebben, dan kunt u dit bij de aanvraag voor verlenging aangeven.
Lees meer: NIWO-ondernemersloket -> Eurovergunning verlenging 

Brexit: verlenging of geen verlenging overgangsperiode?
Zoals bekend is er tot en met 31 december 2020 sprake van een overgangsperiode waarin de situatie aan de grens met het Verenigd Koninkrijk ongewijzigd blijft. Gedurende deze overgangsperiode kan er onder dezelfde voorwaarden beroepsgoederenvervoer worden verricht naar, van en door het Verenigd Koninkrijk. Uiterlijk 30 juni 2020 wordt besloten of de overgangsperiode wordt verlengd met maximaal een of twee jaar. Indien er geen beslissing tot verlenging van de overgangsperiode wordt genomen, en er in de periode tot 1 januari a.s. geen (beperkte) handelsovereenkomst wordt overeengekomen, kan er per 1 januari 2021 geen goederenvervoer meer worden verricht onder dekking van een communautaire vergunning. Vanaf dat moment is de CEMT-vergunning nog het enige alternatief. 
 
Dringend verzoek ter inventarisatie benodige CEMT-vergunningen
De NIWO verzoekt opnieuw die vervoerders, die op het VK rijden, om voor 1 juli aanstaande via het e-mailadres: brexit@niwo.nl aan te geven hoeveel en welke CEMT-vergunningen (EURO IV, V of VI) zij nodig denken te hebben. Vermeld hierbij uw NIWO-codenummer. 
Op deze wijze kan een eerste inventarisatie worden gemaakt van het aantal benodigde CEMT-vergunningen. De NIWO wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op deze mogelijke situatie en ervoor zorgen dat de verdeling van de beschikbare CEMT-vergunningen tijdig en transparant gebeurt, zodat het transport op het VK voor de transportondernemingen kan worden voortgezet.
Let op: het sturen van de mail is alleen maar om te inventariseren en is geen officiële aanvraag!
 
De aanvraagprocedure
Mocht op 30 juni 2020 bekend zijn dat de overgangsperiode niet wordt verlengd, dan zal de NIWO vanaf 6 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020 het ondernemersloket openstellen, zodat u een aanvraag voor een CEMT-vergunning digitaal kunt indienen. Vanaf het vroege najaar zal de NIWO de ingediende aanvragen beoordelen en daar zo spoedig mogelijk op beslissen. De NIWO zal, mocht er toch sprake zijn van een tekort aan CEMT-vergunningen, op grond van een alsdan te publiceren beleidsregel de CEMT-vergunningen verdelen onder de aanvragers.
 
Als u als vervoerder rijdt op het Verenigd Koninkrijk en u heeft zich nog niet aangemeld, dan kunt u zich aanmelden via brexit@niwo.nl om gerichte informatie te krijgen over de Brexit. Dit is dan niet alleen informatie vanuit de NIWO alleen, maar ook vanuit de overheid in het algemeen. Ook vindt u informatie via onze website: www.niwo.nl/brexit
Coulance bij verlenging vervoersvergunning
De uitbraak van COVID-19 (coronavirus) brengt onvoorziene en uitzonderlijke situaties met zich mee. De NIWO heeft, reeds na de uitbraak, geanticipeerd op de essentiële rol die de transportsector in de samenleving vervult, door zeer spoedig de 'Coulanceregeling NIWO' te publiceren voor die vergunninghouders die tijdelijk niet meer voldoen (of kunnen aantonen te voldoen) aan de vergunningvoorwaarden. Dit om bestaande vergunninghouders bij hun verlengingsaanvraag tegemoet te komen. Deze regeling geldt tot 1 januari 2021.

Aangetoond moet worden dat er vertraging is ontstaan bij het aanleveren van de stukken en/of indienen van de aanvraag ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Coulance kan worden toegepast als sprake is van 1. vertraging bij de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag (overleggen van betaalbewijs en evt. afschrift van de aanvraag), 2. het benodigd risicodragend vermogen (tijdelijk) onvoldoende is of 3. het niet tijdig kunnen leveren van financiele gegevens door de accountant (schriftelijke verklaring).

Bij toepassing van coulance krijgt de onderneming een jaar de tijd om aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden. Er wordt een vergunning (origineel) verleend voor vijf jaar met vergunningbewijzen die maximaal een jaar geldig zijn. Als de onderneming binnen dat jaar niet kan aantonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden, dan zal de vergunning worden ingetrokken.
Mobiliteitspakket en invoering voertuigregister
In juli 2020 stemt het Europees Parlement over het zogeheten Mobiliteitspakket. Hiertoe horen ook de wetsvoorstellen tot wijziging van verordeningen 1071/2009 en 1072/2009 (toegang tot het beroep en toegang tot de markt). Een van de voorgestelde wijzigingen is de verplichting dat de NIWO kentekens moet gaan registreren van voertuigen die ter beschikking staan van haar vergunninghouders. Begin 2020 kondigde de NIWO in haar nieuwsbrief aan, dat zij bezig is met (de implementatie van) een voertuigregister. Dit is een module op het NIWO-ondernemersloket waar kentekengegevens moeten worden geregistreerd. Als het Europees Parlement het Mobiliteitspakket inderdaad aanneemt, dan zullen vergunninghouders vanaf begin 2022 hun kentekens (via het ondernemersloket) moeten doorgeven aan de NIWO. Het doorgeven van de kentekengegevens wordt te zijner tijd dus een verplichting voor vergunninghouders. Het niet doorgeven van de kentekens betekent dat de NIWO niet kan vaststellen of de voertuigen ter beschikking staan van de onderneming, zodat geen sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging en dit uiteindelijk leidt tot intrekking van de vergunning
 
Zodra er meer bekend is over de besluitvorming rondom het Mobiliteitspakket en de uitrol en invoering van het voertuigregister ontvangt u hierover bericht.
Adreswijziging en de gevolgen voor uw vergunning
Wanneer u uw adres laat wijzigen bij de KVK, dan heeft dit ook gevolgen voor uw Eurovergunning. Het nieuwe adres moet immers op de vervoersvergunning staan. Geef uw adreswijziging daarom zo spoedig mogelijk door aan de NIWO, zodat de vergunning omgewisseld kan worden. Dat kost eenmalig EUR 24,50. U ontvangt een nieuw origineel exemplaar van de Eurovergunning en nieuwe gewaarmerkte kopieën (=vergunningbewijzen). Er worden geen extra kosten per uitgegeven vergunningbewijs gerekend.

Regel het zelf op NIWO-ondernemersloket -> Wijziging naam of adres
Aanvragen Verklaring omtrent gedrag (VOG) via de overheid

Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG's af te geven. Op internet zijn commerciele partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten, bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Vraag uw VOG altijd aan bij de overheid: hiermee bespaart u onnodige extra kosten.

-> Aanvraag VOG Rechtspersonen (Justis-website)

-> Aanvraag VOG Natuurlijke Personen (NIWO-website)

Voor het aanvragen van een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) heeft de NIWO het formulier deels voor u ingevuld, zowel digitaal als op papier. De juiste functieaspecten zijn aangevinkt en het formulier is ondertekend door de NIWO. Als u bij de vergunningaanvraag of de VIHB-aanvraag een VOG overlegt zonder de juiste of onvolledige functieaspecten, dan accepteert de NIWO uw VOG niet. U zult een nieuwe VOG NP moeten aanvragen. Om dit te voorkomen verzoeken wij u om de VOG NP zoveel als mogelijk digitaal aan te vragen bij Justis, danwel de juiste formulieren met het vooraf ingevulde functieprofiel in te vullen en in te dienen bij de gemeente. Onlangs heeft Justis het aanvraagformulier VOG NP verbeterd, het nieuwe formulier (versie juni 2020) vindt u op de website van de NIWO. Het oude formulier wordt nog tot 1 september 2020 geaccepteerd door Justis.

Hoe verander ik van vervoersmanager?
Als u een andere vervoersmanager heeft, dan moet u dit aan de NIWO doorgeven. Deze nieuwe vervoersmanager moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Betrouwbaarheid: de VOG NP (of VOG RP, voor de gehele onderneming)
  • Vakbekwaamheid: het vakdiploma 
  • Inschrijving KVK: de vervoersmanager moet als bestuurder of als gevolmachtigde van de onderneming bij de KVK worden ingeschreven met een volledige volmacht in ieder geval ten aanzien van de vervoersactiviteiten
  • Maximaal 4 ondernemingen met een wagenpark van in totaal 50 voertuigen. Bij 1 onderneming geldt dat het wagenpark groter mag zijn.
  • Overlegging van de arbeids- of managementovereenkomst waaruit blijkt voor hoeveel uur de vervoersmanager is aangetrokken en welke verantwoordelijkheden en taken deze persoon heeft.

Regel het zelf op NIWO-Ondernemersloket -> Bestuurswijziging
Onderzoek bij 'risicobedrijven'
In juli 2020 ontvangen ongeveer 1.450 bedrijven die zijn aangemerkt als 'risicobedrijf' een brief van de NIWO. Zij moeten uiterlijk 1 oktober 2020 bewijsstukken aanleveren, waaruit blijkt dat de onderneming nog steeds voldoende financiële draagkracht (vermogen) heeft voor het aantal opgenomen vergunningbewijzen. Er hoeft bij deze stukken geen deskundigenverklaring overlegd te worden. 

Op grond van Europese regels is de NIWO in 2015 gestart met het classificeren van 'risicobedrijven'. Van een 'risicobedrijf' is sprake als er voor de kredietwaardigheid gebruik wordt gemaakt van een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio minder dan 20% is (= eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen). De NIWO toetst dit bij het verlenen of verlengen van de Eurovergunning en stelt het bedrijf daarvan op de hoogte. 

Een bedrijf dat als 'risicobedrijf' is aangemerkt, voldoet dus aan de vergunningvoorwaarden. Wel controleert de NIWO elk jaar opnieuw de financiële draagkracht. Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf 1) als risicobedrijf blijft aangemerkt, 2) geen risicobedrijf meer is of 3) niet meer voldoet aan de kredietwaardigheid. In dat laatste geval zal de NIWO de vergunning van de onderneming intrekken.   

Op de website leest u meer over het begrip risicobedrijf en de procedure: www.niwo.nl/risicobedrijf
ERRU
Met Verordening 2016/403 (ERRU II) van de Europese Commissie van 18 maart 2016 is de lijst van overtredingen, die kunnen leiden tot het verlies van betrouwbaarheid van een vervoersmanager of vervoerder, uit Verordening 1071/2009 (ERRU I) aangevuld. Waar ERRU I alleen de zeer ernstige inbreuken betrof, gaat het bij het zogenaamde ERRU II nu ook om heel ernstige inbreuken en ernstige inbreuken. Omdat de overtredingen uit ERRU II minder zwaar zijn, worden voor deze minder zware overtredingen ook minder strafpunten toegekend. De gevolgen van het bereiken van een maximum aantal strafpunten zijn onveranderd gebleven: de vergunning van de onderneming kan worden ingetrokken, geschorst of de vervoersmanager kan ongeschikt worden verklaard zodat niet meer wordt voldaan aan de eis van betrouwbaarheid.
 
De minister is de implementatie van ERRU aan het voorbereiden samen met NIWO en ILT. ILT is de primaire uitvoerder van ERRU regelgeving in Nederland. De NIWO zal nog dit jaar, na consultatie van de sectorraad, de ERRU beleidsregel actualiseren.
Meer nieuws?
Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws > Berichten
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, ga dan naar: www.niwo.nl/nieuwsbrief

www.niwo.nl    ondernemersloket.niwo.nl    T 070 - 3992011  info@niwo.nl

afmelden