Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Stemming Britse Parlement op 15 januari
Op dit moment wordt in het Britse Lagerhuis gedebatteerd over het scheidingsakkoord dat premier May heeft bereikt met de overige EU-landen. De stemming is waarschijnlijk komende dinsdag 15 januari. Als blijkt dat er geen meerderheid is voor deze deal, zal premier May voor het einde van volgende week moeten aangeven hoe zij verder gaat. Het wordt dus een cruciale week voor het Brexitdossier en daarmee ook voor dat deel van de Nederlandse vervoerders dat op het VK rijdt. Omdat de kans zeer groot is dat het voorliggende akkoord wordt weggestemd, moet nog steeds rekening gehouden worden met de gevolgen van een no-deal-vertrek van het VK uit de EU per 29 maart a.s. De NIWO bereidt zich in zoverre voor dat er tijdig een alternatief voor de Eurovergunning ter beschikking wordt gesteld, in de vorm van een CEMT-vergunning. Het is echter onzeker dat het aanbod voldoende zal zijn om de vraag te accommoderen. Daarover in deze nieuwsbrief meer.
Laatste oproep: meld u aan als VK-vervoerder
De NIWO riep de vervoerders die rijden naar het VK eerder op om zich te melden bij de NIWO. Vermoedelijk heeft circa de helft van de betrokken vervoerders aan die oproep gehoor gegeven. Hierbij opnieuw de dringende oproep om u aan te melden, opdat de NIWO gerichte informatie aan u kan verschaffen over de Brexit, niet alleen vanuit de NIWO, maar ook vanuit de overheid in het algemeen. Meld u direct aan op brexit@niwo.nl.
Dit is dan ook de laatste keer dat wij u allen via een algemene NIWO-nieuwsbrief over het Brexit-dossier informeren. Vanaf nu doen we dit uitsluitend rechtstreeks bij de ons bekende vervoerders en via onze website   www.niwo.nl/brexit
Europese Commissie heeft noodplan voor wegvervoer gereed
Op 19 december 2018 publiceerde de Europese Commissie de Mededeling Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan van de Commissie.    Mededeling COM (2018) 890

In dit noodplan is ook een voorstel opgenomen voor een Verordening (COM(2018)895 final) van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels die de connectiviteit in het wegvervoer moeten waarborgen wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het voorstel. In het voorstel wordt het vervoerders uit het VK toegestaan bilateraal wegvervoer te verrichten tussen het VK en de EU op voorwaarden dat deze vervoerders in het bezit zijn van een door het VK uitgegeven vergunning en zich houden aan de geldende Europese regelgeving o.m. op het gebied van technische eisen, sociale omstandigheden en verkeersveiligheid. Het voorstel van de Commissie spreekt specifiek over bilateraal vervoer. Cabotage door vervoerders uit het VK is hiermee niet toegestaan.
Het voorstel zal overigens alléén in werking treden wanneer er op 29 maart a.s. géén uittredingsakkoord is afgesloten.

De Commissie zal monitoren of het VK gelijkwaardige regels opstelt voor EU vervoerders die toegang willen tot de VK markt en behoudt zich het recht voor de afspraken te beperken of stop te zetten wanneer hier niet aan wordt voldaan of het gelijke speelveld op andere wijze in het geding komt. De maatregelen uit het voorstel hebben een tijdelijk karakter en lopen af op 31 december 2019. Hierdoor kan er in de tussentijd worden onderhandeld over een oplossing voor de lange termijn.
NIWO heeft CEMT-vergunning als alternatief
In afwachting van verdere besluitvorming bereidt de NIWO zich voor op een no-deal-Brexit op 29 maart 2019. Als de Eurovergunning niet langer geldig is voor vervoer op het Verenigd Koninkrijk, dan kan de CEMT-vergunning uitkomst bieden. Met de CEMT-vergunning kunnen transporten worden uitgevoerd tussen de 44 bij de CEMT aangesloten landen, waaronder het VK. Probleem is echter dat Nederland slechts een gelimiteerd aantal CEMT-vergunningen kan verdelen. In de CEMT is een basiscontingent afgesproken van maximaal 6.090 basisvergunningen verdeeld over alle 44 aangesloten landen. Nederland beschikt over 150 basisvergunningen. Door het gebruik met schone auto’s te stimuleren mogen de basisvergunningen vermenigvuldigd worden met 4x (EURO IV), 10x (EURO V) of 12x (EURO VI). Daardoor beschikt Nederland voor 2019 over circa 1.700 CEMT-vergunningen. Ook is het mogelijk om een deel van de jaarvergunningen om te zetten in maandvergunningen, als blijkt dat de CEMT-vergunning niet het gehele jaar nodig is.  
  
Een CEMT-vergunning wordt verleend aan een vervoersonderneming die NIWO-vergunninghouder is en kan in beginsel een jaar lang worden gebruikt voor elke rit naar en van het VK. Deze vergunning is voertuigonafhankelijk maar moet wel in de auto liggen. Dus tegelijkertijd kan er maar één voertuig gebruik van maken. CEMT-vergunningen zijn enkel te gebruiken voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze vergunning biedt geen soelaas voor eigen vervoer. Evenmin mag deze vergunning worden gebruikt voor cabotagevervoer en vervoer met voertuigen met een totaalgewicht onder de 3500 kg. 

Onbegeleid vervoer is vergunning vrij. Vervoerders kunnen hier natuurlijk op ‘inspelen’. 
 
Voor bedrijven die zich bezig houden met internationale verhuizingen tussen CEMT-landen zijn er CEMT-verhuisvergunningen. Dit is een andere vergunning dan de CEMT-vergunning. De NIWO kan deze onbeperkt uitgeven dus voor dit specifieke vervoer wordt op dit punt geen knelpunt voorzien.
Aanvraag en verdeling van CEMT-vergunningen voor VK
Beleidsregel
Als de vraag naar CEMT-vergunningen het aanbod overstijgt dan moeten de vergunningen eerlijk en optimaal verdeeld worden. De NIWO legt op dit moment de laatste hand aan een beleidsregel waarin staat hoe de NIWO de schaarse CEMT-vergunningen op een transparante en objectieve manier gaat verdelen over de ondernemingen die een aanvraag indienen. Zodra de beleidsregel van kracht is, kunt u deze onder andere vinden op de NIWO-website.

Aanvraagperiode 
De aanvraagperiode start op 28 januari 2019 en sluit op 16 februari 2019. U kunt in die periode een aanvraag indienen via het NIWO-ondernemersloket. Om in te loggen moet u beschikken over eHerkenning (meer info vindt u op  ondernemersloket.niwo.nl). Nadat alle aanvragen zijn ontvangen, gaat de NIWO de CEMT-vergunningen verdelen. De uitgifte van CEMT-vergunningen vindt plaats vanaf 1 maart 2019. Indien u zich nog niet heeft aangemeld als VK-vervoerder, vragen wij u dit alsnog te doen via brexit@niwo.nl. U wordt dan persoonlijk op de hoogte gehouden via e-mail.
ENGLISH: your email address for this newsletter
You are receiving this NIWO newsletter (only in dutch language) on this email address. If you do not wish to receive this newsletter, you can unsubscribe by clicking the link below called: 'afmelden'. You can find this link on the right bottom of every NIWO-newsletter. 
Meer nieuws?
De NIWO heeft een webpagina over de Brexit: www.niwo.nl/brexit

Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws -> Berichten
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, ga dan naar:  www.niwo.nl/nieuwsbrief

www.niwo.nl    ondernemersloket.niwo.nl    T 070 - 3992011    E info@niwo.nl 
afmelden