Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Op 9 januari 2017 opent de NIWO het digitale ondernemersloket
De NIWO opent op 9 januari a.s. het digitale ondernemersloket. Dat betekent dat u uw vergunning of verlenging daarvan volledig digitaal kunt aanvragen, evenals uw VIHB-registratie, ritmachtigingen en andere documenten. De NIWO heeft u hierover al eerder geïnformeerd. U krijgt toegang tot dit digitale ondernemersloket door in te loggen met E-herkenning, niveau 1. U kunt dit eenvoudig en kosteloos aanvragen:
 Maak hier uw keuze.
 
De gegevens van uw onderneming zoals die bij de Kamer van Koophandel staan, zijn leidend voor de vergunningverlening. Dit is namelijk de basisregistratie voor bedrijven. De NIWO krijgt uw naam- en adresgegevens van de Kamer van Koophandel. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw gegevens bij de Kamer van Koophandel correct zijn.

Zodra een aanvraag digitaal is ingediend, de noodzakelijke bijlagen zijn geüpload en de factuur voor de aanvraagkosten is betaald (via een bankoverschrijving of direct via Ideal), neemt een medewerker uw aanvraag in behandeling. Binnen uiterlijk 8 weken neemt de NIWO een beslissing op uw aanvraag, tenzij de NIWO vaststelt dat er voor de beoordeling van uw aanvraag aanvullende gegevens nodig zijn. 

Lees meer: www.niwo.nl/loket
Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO verduidelijkt
In de Staatscourant van vandaag, 2 januari 2017, staan de vier beleidsregels die de NIWO gebruikt om de wettelijk opgedragen taken uit te voeren. Alleen de beleidsregel vergunningverlening van de NIWO is inhoudelijk gewijzigd, de overige drie zijn gelijk gebleven. 

Ten opzichte van de vorige versie is de eis van reële vestiging verduidelijkt. Deze eis houdt in dat een onderneming een werkelijke en duurzame vestiging in Nederland moet hebben. In artikel 2 van de beleidsregel staat nu een aantal (niet limitatieve) punten opgesomd aan de hand waarvan de NIWO dit onderzoekt en beoordeelt. De NIWO beoordeelt deze in hun onderlinge verband en samenhang. In de praktijk blijkt dit vooral van toepassing te zijn bij vergunningaanvragen van zogenaamde invlaggers: buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen. 

De reden om de vier beleidregels van de NIWO opnieuw te publiceren is van formele aard: per 1 januari is de NIWO als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) omgevormd van privaatrechtelijke zbo (stichting) in een publiekrechtelijke zbo.
 Beleidsregel vergunningverlening
 Beleidsregel last onder dwangsom
 Beleidsregel toetsing aan de Wet Bibob
 Beleidsregel evenredigheidstoets ERRU
  
De directie van de NIWO heeft ook een mandaatbesluit in de Staatscourant gepubliceerd, zodat duidelijk is wie binnen de NIWO bevoegd is om besluiten te ondertekenen.
 Mandaatbesluit van de NIWO

Op 3 januari 2017 treden de vier beleidsregels en het mandaatbesluit in werking.
De NIWO als publiekrechtelijk zbo
Als gevolg van de omvorming in een publiekrechtelijk zbo is de governance van de NIWO aangepast en gemoderniseerd.
 Wet wijziging WWG ivm omvorming NIWO 
 Koninklijk Besluit: Tijdstip inwerkingtreding Wet wijziging WWG
 Wet Wegvervoer Goederen (actueel)

De directeur, die in het verleden werd benoemd door de raad van beheer, wordt vanaf 1 januari 2017 benoemd door de minister, die ook de beloning vaststelt. Een kleine raad van advies ziet toe op een goede uitoefening van de taken door de NIWO. De transportsector, die tot 1 januari vertegenwoordigd was in de raad van beheer, is nu vertegenwoordigd in de sectorraad. De taakomschrijving en de taakafbakening is vastgelegd in een reglement dat door de minister is goedgekeurd. Dit reglement is op 2 januari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt op 3 januari 2017 in werking. 
 Reglement werkwijze NIWO

Voor wat betreft de bemensing van de directie, raad van advies en de sectorraad, dit kunt u zien op: www.niwo.nl/organisatie
 
Als publiekrechtelijk zbo is de NIWO een zogenoemd a-orgaan in de zin van artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de NIWO vanaf 1 januari 2017 voor de uitvoering van haar taken gemakkelijker dan voorheen informatie van andere overheidsorganen kan krijgen. Als dat tot gevolg heeft dat een transportonderneming bepaalde gegevens niet meer hoeft aan te leveren, dan zal dat in de aanvraagprocedure (het snelst in het digitale ondernemersloket) worden aangegeven. De gegevens die de NIWO ontvangt van de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld over de rechtsvorm, de bestuurders, de naam en het adres van de onderneming, zijn leidend voor de vergunningverlening.
 
Meer nieuws?
Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws -> Berichten.www.niwo.nl    www.niwo.nl/loket    T 070 - 3992011    E info@niwo.nl 
afmelden